Зурхай 17 jun 2024 820

Буряад-монгол зурхай июниин 17-һоо 23 болотор

© фото: Анна Огородник

Июниин 17, гарагай 2, буряад-монгол литээр 11

Арьбажуулгын үйлэнүүдые бүтээхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада; гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

“Айлшанай” үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай га­раг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эрхэтэн, ухаан хурсадаха.

Июниин 18, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12

Айраг тараг бүрихэдэ, тушаал эзэлхэдэ, тогтоол гарга­хада һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада; хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид­хэхэдэ, һайн үдэр.

“Наймаанай” үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгы­да гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, га­хай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэн­дэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – аминда харша.

Июниин 19, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13

Гэр байра барихада, газарай ажал хэхэдэ, аянда мор­доходо һайн. Адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, мориной хэшэг даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ һайн.

“Хүбүүнэй” үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июниин 20, гарагай 5, буряад-монгол литээр 13 (даб­харлаба)

Гэр байра барихада, газарай ажал хэхэдэ, аянда мор­доходо һайн. Адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ һайн.

“Хүбүүнэй” үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июниин 21, гарагай 6, буряад-монгол литээр 14

Хотодо хэрэг бүтээхэдэ, адуу мал худалдахада һайн. Үрэһэ тарихагүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

“Сэрэгэй” үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Июниин 22, гарагай 7, буряад-монгол литээр 15

Абида бурханай дүйсэн үдэр.

Үрэһэ тарихада, арьбажуулгын хэрэгүүдые бүтээхэдэ һайн. Хүүр залахагүй, бэри буулгахагүй.

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада; бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ һайн.

“Түрэлнүүдэй” үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгой­до оршоно.

Июниин 23, гарагай 1, буряад-монгол литээр 16

Аралжаа наймаа ябуулхада, нүхэ малтахада һайн. Хэрүүл ама татахагүй, заргалдахагүй, аянда мордохогүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

“Хэрэмэй” үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн гараг.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, амисхал хүндэрхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник