Буряад Үнэн

Хоморой үйлэдбэри

Улаан-Үдэдэмнай һү буйлуулжа, хурууд (сыр) шанадаг «Сыровар 03» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай эмхи һая нээгдээд, ажалаа ябуулжа эхилээд байна. Манай Буряад орондо иимэ үйлэдбэри тон хоморой гээд хэлэхэ шухала.

Ниигэм 5 aug

СYМО БАРИЛДААНҺАА СYЛӨӨЛЭГДӨӨ

Августын 2-то Токио хотын «Кокугикане» ордондо сумо барилдаагаар «Нагоя басё» гэһэн нажарай дунда һарын заншалта мүрысөөн боложо дүүрэбэ

Спорт 5 aug

«ЮСУН ТУГ»

Үбэр Байгалай хизаарта халдабарита һэжэг үбшэн намдаха тээшээ боложо, ниигэмэй эмхинүүд ажалаа эхилхэ эрхэтэй болобо. Тиин июлиин 4-һөө Үбэр Байгалда санаторно- курортын эмхинүүд, амаралтын баазанууд хүдэлжэ эхилээ.
Агын Буряадай тойрогой Тугшан нютагай Баир Бадмаевич болон Сэсэгма Ивановна ДУЛМАЖАПОВТАН утахан Онон голойнгоо эрьедэ “Юсун туг” гэһэн амаралтын-аяншалгын баазатай юм. Тэдэ эдэ үдэрнүүдтэ амарагшадые угтан абажа эхилээ. Баазын захирал Баир Дулмажапов нютагай домог түүхэ мэдэдэг, Монголой дундада зуун жэлнүүдэй түүхэ шудалдаг юм. Тиимэһээ баазадань эрдэмтэд, түүхэшэд амарха дуратай. Манай хөөрэлдөөн – танай анхаралда.

Ниигэм 9 jul

Долоон хоног бүхэндэ мүрысэнэ

 Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ онлайн аргаар эмхидхэгдэжэ байна. Гурбан шатын удаа Буряадай тамиршан Соёлма Сыренова эхэнэрнүүдэй дунда түрүүлжэ ябана.

Спорт 8 jul

 Буряад хүбүүн Илалтын парадта

Мүнөө жэл Москвагай Улаан талмай дээрэхи Илалтын парадта буряад хүбүүд хабаадаа юм. Тэдэнэй нэгэн – Ленинэй болон Кутузовай орденуудта, генерал А.В.Хрулёвой нэрэмжэтэ сэрэгэй академиин курсант Александр ЦЫБЕНДОРЖИЕВ.

Ниигэм 8 jul

Обоодоо олоор суглархагүй  

 Жэл бүхэндэ зунай зулгы хаһада Буряад ороноймнай нютагуудта обоонууд тахигдадаг гээшэ. Һүүлэй үедэ энэ үйлэ хэрэгтэ бүришье ехэ анхарал хандуулагдадаг болонхой. Тоонтоһоонь үни гаража ошоһоншье хүнүүд заабол түрэл нютагаа эрьежэ, хада уулынгаа эзэдые тахихаяа оролдодог. Теэд мүнөө жэл коронавирусай дэлгэрһэн эрхэ байдалда обоонууд хэр тахигдажа байна гээшэб гэжэ һонирхобобди.

Ниигэм 7 jul

АМБАЙН ҮРЕЭЛ

Зүүн бэедэ Калинин колхоз анхандаа байгаа. Гушаад онуудта ехэ зиндаатай Сүмэрэн амбай хаанаhаашьеб ерэжэ, эндэ байрлаhан юм. Хамалган хашалганай хатуу үе hэн

Ниигэм 29 jun

Буряад сэрэгшын баатаршалга

Эсэгээ ороно хамгаалгын Агууехэ дайнай олон баатарнууд сагай ходорон ошохо бүри тодорон гарана. Тэдэнэй нэгэн – Дамба Жигжитович Будаев

Ниигэм 29 jun
Үшөө харуулха