Буряад Үнэн

Түлхисэ үгэһэн түүхэтэ үйлэ

Соёл уралиг 14 oct

Ургасын элбэгтэ урмашаад...

Үнгэрһэн зумнай гэнтэ-гэнтэ “аяг аашаа” яһала харуулаа. Мүн намарайшье байгаали жэгдэ бэшэл даа. Тиимэһээ таряа хуряалгада болон малай бүдүүн тэжээл бэлдэлгэдэ сагай уларил өөрын янзаар нүлөөлнэ

Ниигэм 14 oct

Бүхэшэгүй зулын гэрэл

Тус согсолбори бүридхэжэ, ном болгохо зорилго урдаа табихадаа, буряад угсаатанай Ази түбиин энгэр дээгүүр хэдэн зуун жэлнүүдэй хугасаа соо зүүн баруун тээшээ, урагша хойшоо һүндэлэн, өөһэдынгөө тайбан байдалай түлхюур бэдэрһыень хөөрэхэ һэдэлгэ хээгүйб

Эрхэеэ хаһагдаһаншье һаа...

1933 он байгаа. Хүлгөөтэ саг. Гэмтэй гэмгүйшье хүн түрмэдэ ородог, түрмын оёорто наhа барадаг, үгы hаа, хүйтэн, хүнэй хүлөө шоройдоогүй газарта сүлэлгэдэ ябуулагдадаг байhан үе

Ниигэм 7 oct

Долоон хоногой шэглэл: шэнэ үеын буряадууд

Ниигэм 7 oct

Агаарай долгиндо - «Буряад-ФМ»

Соёл уралиг 7 oct

Орёо байдалда – онсо гуримаар

Засаг түрэ 7 oct
Үшөө харуулха