Буряад Үнэн

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сурбалжалагшад - эрхимэй тоодо

Ниигэм 27 jan

Буряад Уласай гүрэнэй оршуулгын албанай тоосоон

Гүрэнэй оршуулгын албанай байгуулагдаһаар, аяар хахад жэл үнгэршэбэ. Мэдээгүй байтарнай, тоосоо бариха сагыньшье хүрэжэ ерэшэбэ. Энэ хугасаада хэһэн ажал тухайгаа хөөрэхэ гэхэдэ, үбсүүгээ тоншожо байжа һайрхажархихашье юумэн үгыл даа. Тиибэ яабашье яһала ажал хэгдээ

Ниигэм 27 jan

Уужам талын уран дархан

Эхэнэрнүүдэй урданай зүүдхэлнүүдые анханайнь түхэлөөр дабтажа хэхын тулада олон ном һударнуудые үзэжэ, элдэб музейнүүдтэ хадагалаатай байһан хубсаһа хунар шэнжэлһэмби

Буряад Уласай боксёр эхэнэрнүүд 2021 оной Олимпиадада хабаадаха аргатай

Буряадаймнай түрүү боксёр эхэнэрнүүд 2020 ондо шэлэн абалгын гол мүрысөөндэ хабаадажа шадаагүйнь харамтай. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуулагдамал командын һоригшод манай басагадые орхингүйгөөр Токиодо бэлэдхэл гаргана

Спорт 21 jan
Үшөө харуулха