Буряад Үнэн

Уран зохёол далай мэтэ

Һүүлэй үедэ ашата ехэ ажалайнгаа алтан зулыень бадарааһан Буряадай арадай уран зохёолшо, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, түүхын эрдэмэй доктор А.Л.Ангархаев арад түмэнэйнгөө түүхын, оюун ухаанайнь баялигай нөөсэдэ өөрын ехэ хубитаяа оруулжа амжаа.

Эрдэм хүгжөөлгын элитэ гуламта

Энэ жэлэй долоодохи hарын эхеэр Ород Уласай эрдэмэй академиин Сибириин таһагай монгол, түбэд хэлэ бэшэгүүдые болон буддын шажан шэнжэлдэг хүреэлэн анхан байгуулагдаһаар 100 жэлэйнгээ ойн баярые үргэнөөр тэмдэглэбэ.

Ниигэм 3 aug

Хараа доро

Уһа мүрэнэй эрьеһээ халин гарахые Улаан-Үдын захиргаан харааһаа алдангүй ажаглажа байнхай.

Ниигэм 3 aug

Хүдөө ажахы – хүн зонойл түлөө

Алексей Цыденов Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ хадаа, тэрээндэ даалгагдаһан тушаалайнгаа эрхээр Буряад Уласай ниигэмэй-экономическа хүгжэлтэдэ хараалагдаһан хэмжээ ябуулга¬нуудые хангаха болон ажабайдалай бүхы һалбаринуудта гүрэнэй бодолгые бэелүүлүүлгэ эрхилхэдээ, республикын хүдөө ажахые хүгжөөхэ тухай болон үмсын ажа-хынуудай шухала тухай һаналаа мэдүүлээ.

Алдарта Пушкинай ашын ашатай холбоон

Буряад орондо хэн Пушкиниие мэдэхэгүйб даа. Хара багаһаа  Александр Пушкинай зохёолнуудаар үндынэ ха юмбибди. Теэдшье Буряад орон үни холоһоо Пушкинтай холбоотой ха юм.

Ниигэм 3 aug

«Ази түбиин хүүгэд»

Иимэ нэрэтэй уласхоорондын спортын асари томо нааданууд эдэ үдэрнүүдтэ Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байна. Буряадай 28 эдир тамиршад Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, наадануудта хабаадана.

Спорт 2 aug

Майдарай хурал

Дэлхэйн буддын шажантанай гол һайндэрнүүдэй нэгэн - Майдарай хурал – Ородой заншалта Сангхын бүхы дасангуудта хурагдахань. Ивалгын «Хамбын хүреэн» дасанда тус хурал июлиин 31, августын 1,2-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ гэжэ дуулгая.

Ниигэм 27 jul

Үбшэнэй «добтолго»

Буряад Уласта һүүлэй хоёр долоон хоног соо коронавирусээр үбдэхэ тоо дээшээ ургажа эхилээ. Энээн тухай Буряадтахи Роспотреб хиналтын таһагые даагша Татьяна Истомина хэлэһэн байна.

Ниигэм 27 jul

Абаргын урилгаар

Буряад ороной ори гансахан дэлхэйн чемпион Борис Будаевай шанда хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн июлиин 29-30 болотор Улаан-Үдын ФСК-да үнгэрхэнь.

Спорт 27 jul

Арьяа-баалын рамнайн удаа

Асари ехэ, 41 метр үндэртэй, 28 метр үргэнтэй Арьяа-Баалын (Авалокитешварын) хүрэг Буряад ороной Санага нютагта июлиин 13-най Һагба гарагта баяр ёһололой оршондо рамнайлагдаа гэжэ булта уншагшаднай мэдэнэ. Уншагшадаймнай олонхинь хабаадаһан байха даа. Тиигэбэшье, хүн бүхэн энэ үдэр дүүрэн үнгэрһэн бүхы хэмжээ ябуулгануудта нэгэ зэргэ байжа шадаагүйнь ойлгосотой. Тиигээдшье рамнайда зорижо ерэһэн зоной гол зорилго – гороо хэжэ, шадаал һаа Арьяа-Баалын үльмыдэ мүргэжэ, адис абаха! Наһатай зондо энэмнай бэлэн бэшэ хэрэг. Тиибэшье, олон хүгшэд үхибүүдтээ хүтэлүүлжэ, һугабшалуулжа, ааляар үгсэжэ, Бодисадын үльмыдэ хүрэжэ, үргэлөө үргэжэ, Жанрайсиг бурханһаа адис абажа, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлөө мүргэжэ, наһанай хэрэг бүтэбэ гэжэ һанаагаа амаруулаа.

Ниигэм 27 jul

Агада һалбарһан «Алтаргана» һайхан

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Агын тала дайдада бүгэдэ буряадуудай уулзалга эмхидхэгдэбэ. Буряад Уласай түлөөлэгшэд эндэ олоор хабаадажа, угайнгаа, элинсэг хулинсагайнгаа түрэлхидөөр уулзажа баясаһан байна.

Ниигэм 27 jul

Хүндэтэ үүргэ

Үүр сайхын үедэ Улаан-Үдын түбһөө Ага руу зүг бариһан хэдэн автобусууд хойно хойноһоо жэрылдэн ябана...

Ниигэм 27 jul

«Буряад хүнэй нэгэ үдэрһөө»

Аглаг һайхан Ага нютагта Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданда арадайнгаа заншалнуудые сахиха, хүгжөөхэ, уран һайханай бүлгэмүүдэй гүйсэдхэлгын ургалтые һайжаруулха, урмашуулха зорилготой «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн урилдаанда Монгол оронһоо, Буряад Уласһаа, Эрхүү можоһоо, Үбэр Байгалай хизаарһаа 8 бүлгэмүүд, дүн хамтадаа 150 хүн хабаадаа.

Ниигэм 27 jul

Бухын харгыгаар бурхандаа хүрөөбди

Июлиин 13-да Захааминай аймагай Санага нютагта буддын шажантанай түүхэдэ ехэ дэмбэрэлтэ хэрэг болоһон байна ха юм даа. Арьяа Баала бурханай дүрэ тодхогдожо, рамнайлагдаа. Энэ ехэ хэрэгые дэмжэжэ, Түнхэнэй хонгоодор угтайшуул эмээлтэ морёор Санага нютаг хүрэхэ гэжэ түсэблэжэ, июлиин 8-да Жэмһэг нютагһаа гараа. Урид 10 хүн ошохо байһан аад, энэ тэрэ шалтагһаа боложо, эмээлтэ мори унаха 7 хүн үлэшөө. Тэдэнэй дунда би оролсооб. Сэхыень хэлэхэдэ, Түнхэнһөө Захаамин эмээлтэ морёор ошохо гэжэ ухаандамнишье үгы байгаа. Гэнтэ тиимэ дурадхалай ороходонь, үшөө маргажа байһан аад, иимэ ехэ хэрэгтэ хабаадаха ушар дахин хэзээ тохёолдохоб даа гэжэ бодоод, харгыда бэлдэжэ эхилээ бэлэйб.

Ниигэм 20 jul

Наранай багшын нангин субарга

Сэлэнгын аймагай Юрѳѳ нютагай ажаhуугшад хоёр жэлээр хойшолуулагдаhан нангин хэрэгээ одоошье бүтээбэ - Наранай багшадаа зорюулhан нангин субаргаяа тахижа, сэдьхэлээ ханааба. Субарга тахилгые Юрөөгэй дасанай шэрээтэ Гунчен лама эхилһэн байна. «Хамбын Хүреэ» дасанай Дуйнхор дуганай Түмэр Соёл хоёр, мүн Юрөөһөө гарбалтай Балдан, Лубсан-Дарма ламанар тахилгые номой ёһоор бүтээжэ үгөө.

Ниигэм 20 jul

Багаһаа – буряадаараа

Үхибүүдые буряад хэлэндэ һургахын түлөө тусхай оршон байдал зохёохо талаар түсэл ганса Буряад Уласта бэшэ, мүн Эрхүү можодо, Үбэр Байгалай хизаарта нэбтэрүүлэгдэжэ эхилэнхэй. Туршалгын талмайнууд хүүгэдэй 15 сэсэрлигтэ зохёогдонхой, тэдэнэй нэгэниинь - Хэжэнгын аймагай “Жаргал” сэсэрлиг.

Ниигэм 20 jul

Шатарай азатай үхибүүд танилсана

Жэлэй эхиндэ Буряад Уласай һуралсалай гуламтануудта шатар, часууд, шатарай номууд тараагдаа. 2-3 жэлэй туршада иимэ бэлэгүүдтэ 137 һургуули хүртэхэ юм. Эдэмнай “Шатар - һургуулида” гэһэн бүхэроссиин түсэл һургуулидаа бэелүүлнэ гээд хэлэхэ шухала.

Спорт 20 jul

Түрүү аймагай түүхэтэ ойн баярһаа

Байгша һарын тэндэ Мухар-Шэбэрэй аймаг 95 жэлэйнгээ ойн баярые үргэн хэмжээндэ үнгэргэбэ. Тэрэнээ аймагай Сурхарбаантай болон ТОС-уудай фестивальтай ниилүүлээ.

Ниигэм 20 jul
Үшөө харуулха