Ниигэм 6 dec 2023 1414

Элшэтэ юртэмсын сууряанда

Мүнөөнэй эрдэмтэдэй приборнууд дуу абяануудые «харадаг» болоhон. Тиигээд буддын шажанай маани тарнинуудай абяанай долгинууд айхабтар аятай hайхан ба хүсэтэй элшэ гэрэлтэй гэжэ гэршэлэгдэhэн байна. Мүн лэ нангин субаргануудай сасарhан элшэнүүд маани тарнинуудтай нэгэ адли долгинуудтай гэжэ эрдэмтэдэй приборнууд харуулдаг.

Нангин тарниин элшэ доро

Кеннет Пеллетьер гэhэн Амери­кын эмнэлгын эрдэмэй докторой шэнжэлэлгэнүүд болон Россиин эрдэмтэдэй Далай ламатай суг хамта ябуулдаг шэнжэлэлгэнүүд энэ талаар гайхамшагта нээлтэнүүдые хэhэн.

Юртэмсэдэ бүхы юумэн – одо мүшэд, хүнүүд, оёоргүй далайнууд, амигүй шулуунууд, хүнүүд, хорхой шумуулнууд булта өөрын тусхай дорьбоhон абяатай, сасарhан элшэ гэрэлтэй. Тэрэнь герц (ГЦ) гэhэн эрдэмэй хэмжээгээр тодорхойлог­додог. Энэрхы сэдьхэлэй, үндэр мэдэрэлэй абяанууд дээдын гэрэ­лээр сасарhан элшэ туяатай, харин үбшэ зоболонгой, ада баршадай, үхэлэй абяанууд – доодын хэмжээнэй элшэнүүдээр дорьботодог.

Бидэ дасангуудай маани хурал­нуудта hуухадаа гү, али гэбэл, үндэр классикын хүгжэм шагнахадаа, гэртээшье ехээр hүзэглэн, маани тарни уншахадаа, харагдахагүй, мэдэрэгдэхэгүй аад, хүнэй бэедэ, хуби заяанда, байдалда айхабтар хүсэтэй hайн нүлөө үзүүлдэг дол­гинуудаар хушагдадагбди. Тиигээд ямаршье этигэлгүйгөөр маани унша­хада, туhа болохогүй. Юундэб гэхэдэ, этигэлгүй долгинуудынь нангин шүтөөндэ hаад хаалта боложо үгэдэг.

Абяанай хэмжүүр

852 гц–hээ дээшэ сохидолтой элшэнүүд – дээдын бурхадтай хол- боотой.

Дунда зэргын хүнэй бэе ба уураг тархинь 62-78 гц дорьбооной элшэ долгитой байдаг, харин гэгээн бэлиг­тэй зоной уураг тархинь – 80-82 гц. Хүнэй бэеын элшэ гэрэлэй 57-60 гц боложо унахада, ханяадан хамшаг хүрэжэ үбшэлдэг. 58 гц–hээ доошо унахадань, элдэб ондоо үбшэнгүүд hүжэрдэг. 25 гц - үхэл.

Хүнэй үдэр бүриин эдеэ хоолынь мүн лэ элдэб янзын элшэнүүдтэй: шэнэхэн, hая бэлдэhэн эдеэн – 20-27 гц, ногоон ургамал – 20-27 гц, хатааhан эдеэ хоол – 15-22 гц, хатааhан үбhэ ногоон – 15-22 гц, бүхы консервированнэ хоол булта – 0 гц, хооhон, энергиин талаар ямаршье туhагүй.

Yбшэн бүхэн өөрын тусхай дорь­бооной элшэтэй байдаг. Тиигээд хүн үбшэлхэдөө, ехээр уйдан гажаржа, айжа, зоригоо хухарбал, муу элшэ гэрэлнүүдээ улам ехээр үдхэжэ, тэ- дээндээ дарагдан доройтодог. Харин урма зоригоор дорюун, этигэл найда­лаар дүүрэн, баяртай урматай байжа, бүхы үбшэнгүүдые сараха аргатай. Yглөөнhөө үдэшэ хүрэтэр энеэдэтэй кинофильмүүдые хаража, эльгэ хатама ехээр энеэгээд, эдэгэсэгүй хүндэ үбшэнгүүдые илажа гараhан хүнүүдэй олон ушарнууд бии.

Гансашье үбшэнгүүдhээ hалаха бэшэ, hайн hанаа сэдьхэлэй аша­ар ажал хэрэгээ, байра байдалаа танихагүйгөөр хубилгаха арга бии.

Муу hанаанай – уур сухалай, атаа жүтөөнэй, гомдолой доодын элшэнүүд хүнэй бэедэ муу нүлөө үзүүлдэг гэжэ эли. Дунда зэргын элшэнүүд hанаа сэдьхэл хубилгадаг. Дээдын мэдэрэлэй элшэнүүд (92-360 гц) хүнэй бэеые ба hанаа сэдьхэлые нэгэ доро арюудхан хубилгадаг. Ехэ йогинууд, буддын шажанай багша­нар маани тарниин, бисалгалай хүсөөр юрын байдалай 68-72 гц-hээ эгсэ мултараад, богонихон сагай туршада бэень дээдын мэдэрэлэй 852 гц-hээ дээшэ элшэ гэрэлээр сасаржа, космостой сэхэ холбоотой болодог ушарнууд тушаа мэдээжэ. Тэрэнь ородоор «квантовый скачок сознания» гээд нэрлэгдэдэг.

Маани хүнэй ДНК заhабарилдаг

Дотор сэдьхэлээрээ hайн тээшээ хубилжа эхилhэн хүнэй бэеынь элшэнүүд иимээр гэрэлтэжэ эхилдэг: 396 гц – элдэб янзын гэмэй ба айлгын мэдэрэлнүүд hаладаг; 417 гц – бай­далайнь тохирол hалажа, hайн хуби­лалтанууд эхилдэг; 528 гц – ёhото эди шэдитэ хубилалтанууд болодог, бэе­ынь hандарhан ДНК хуушан түхэлдөө орожо заhардаг; 639 гц – нэгэдэл; 741 гц – уридшалан мэдэдэг зүнтэй боло­дог; 852 гц – үндэр заяанай орьёлдо оршодог.

Эдэ бүгэдые шэнжэлhэн эрдэмтэд сошон гайхаhан, удаан этигэжэ ядаhан гэдэг. Энэ талаар ехэ гайхамшагта нээл­тэ хэгдэhэн. Хүнэй бэеын барилгын материал – ДНК гээшэ элдэб абяанhаа ехээр хубилдаг. Манай үдэр бүри шэхээ- рээ дуулаhан, амаараа хэлэhэн үгэнүүд болон тойроод байhан бүхы хэрэгсэлнүүдэй харагдахагүй дол­гинууд ДНК-да сэхэ нүлөө үзүүлдэг. Муухай хараал шэбшээлhээ, муу элшэтэй эд бараанhаа, эдеэнhээ болон радиациhаа ДНК эгсэ мууда­жа hандардаг. Тиихэдэнь хүнэй бэе hандаржа эхилнэ ха юм. Спирт ба горчица хоёр ДНК-да эгээл муу нүлөө үзүүлдэг гэжэ тодорхойлогдоhон. Горчицые хүнүүд ехээр эдидэггүй гэжэ эли. Харин архиншадай үхибүүд олон ушарнуудта үбшэн байдаг гэжэ мэдэ­эжэ.

Тиигээд буддын шажанай маани тарнинуудые уншахада, ДНК эрхи- мээр түргэн заhаржа hэргэдэг, хуу­шан түхэлдөө ородог гэжэ тусхай приборнууд харуулжа, мүн лэ эрдэм­тэдые гайхуулаа.

Айхаяа болёод, амгалан жаргая!

Хүн ехэнхидээ ямар hанаа бодол­той, сэдьхэлэй байдалтай байдаг бэ, тиимэл зэргын байдалтай, бэеын энхэ элүүртэй байдаг гэжэ гэршэлэгдэhэн. Айлга гээшэ хүндэ ехэ хохидол үзүүлдэг. Бүхы юумэнhээ айжа байдаг хүнүүд – ноёнhоо айха, үгырэлhөө айха, ерээдүйhөө айха – тиимэ хүнүүд оройдоошье өөдэлдэггүй гэжэ тэмдэглэгдэнэ. Ямаршьегүй энхэ элүүр үхибүүд тушаагаа үбшэлнэ аа гү гэжэ хододоо hанажа, айжа ябадаг хүнүүдэй үхибүүдынь ябан ошон заабол үбшэн болодог гэжэ хэлэгдэнэ. Али гэбэл, өөр тухайгаа. Муу hанаанай элшэнүүд мууе татадаг, hайн hанаанай – hайниие татадаг бшуу. Хүн hайн ябахадаа, мууе огто бодонгүй, дээдын сахюусад бурхад­таа баясан зальбаржа, этигэл найда­лай гэрэлээр сасаржа, буян үйлэдэжэ ябаха ёhотой.

Дуулая, ёохор хатарая!

Һайн хүгжэм дуунууд маани тарни­тай адли зэргэ хүнэй байдал hэргээхэ аргатай гэжэ хэлэгдэнэ. Урдын бүхы арадууд hайхан дуунай, хоровод хата­рай хүнэй бэедэ айхабтар hайн нүлөө үзүүлдэг тушаа мэдэдэг байhан. Гар гараа барилсаад, түүдэг тойроод бөөлэлдэн хатархада, галай дүлэндэ хамаг муу муухай шатажа hаладаг, харин дуу хатарай үедэ бии болоhон шэдитэ долгинууд элүүржүүлдэг, эблэрүүлдэг, наhа утадхадаг гэhэн үгэтэй. Ород арад мүн лэ хоровод дуугаа татадаг байhан мэдээжэ. Дуу дуулаха хүнүүдэй ута наhатай байдаг тушаа Хитадай эрдэмтэд үни сагhаа тэмдэглэдэг. Тэндэхи бүхы ута наhатайшуулынь дуунда дуратай гэжэ элирүүлэгдэhэн. Хитадай наhажаал зониинь бүхы сагтаа – гэрэйнгээ ажал хэхэдээ, эдеэгээ шанаха үедөө, үхэр малаа, огородоо ажаллахадаа, нооhоор нэрэхэ, эдээр оёхо сагтаа дуу дууладаг гуримтай. Эдэ бүгэдые хододоо абяагүй хэдэг хүнүүдэй хажууда дуутай шуутай үбгэд хүгшэд hураггүй ута наhатай байдаг ха.

Тиимэhээ энхэ элүүр, ута наhатай болохын тулада hайхан дуунуудые сээжэлдэхэ, бөөлэлдэхэ, ёохорлохо хэрэгтэй.

Уянгата hайхан дуунуудай, маани тарнинуудай хажуугаар миин hайн үгэнүүдые ходо үгүүлжэ ябахань шухала. Жэшээнь, буян хэшэг, инаг дуран, зол жаргалай hайн элшэтэй үгэнүүдые дабтажа ябахада, үшөө элбэг дэлбэг hайн hайханиие тата­ха. Ородоор «аффирмаци» – hайн үгүүлэлнүүдые – дабтажа ябахада, хүнэй наhанда ёhото эди шэдитэ хубилалтанууд болодог гэжэ хэлэгдэ­дэг ха юм.

Альбан шүдхэрэй долгин

20 гц-hээ доошо хэмжээнэй элшэтэй абяан инфразвук гээд нэрлэгдэдэг. Иимэ абяан ехэнхи зоной шэхэндэ дуулдадаггүй аад, ехэ аягүй, зоболонтой, хүйтөөр hэбиhэн мэтээр шэшэрүүлдэг, ямаршье шалтаггүйгөөр айлгадаг мэдэрэлнүүдые түрүүлдэг. Ада баршадай, альбан шүдхэрэй, үхэлэй дорьбооной элшэнүүд гэжэ хэлэгдэ­дэг. Суута Бермудай гурбалжан гэдэг газарые тиимэ элшэтэй гэжэ хэлэгдэ­дэг.

Олон зоной түрисэлдөөнэй, тэм­сэл байлдаанай газарнуудаар бии болодог инфракрасна элшэдэ удаан сагай туршада нэбтэрүүлэгдэhэн хүнүүд аймшагтай хүндэ үбшэнгүүдтэ нэрбэгдэжэ, гай тодхорто дайрагдажа болохо.

Англиин Ковентри хотын универ­ситедэй Вик Тэнди гэhэн компью­терщик хии үзэгдэл, альбан шүдхэр байдаг гэжэ огто этигэдэггүй байгаа ха. Нэгэтэ үдэшэниинь тэрэнэй лаборатори соогоо хүдэлжэ бай­тарнь, гэнтэ бэень хүйтэн хүлhөөр хушагдаад, хэнэйб даа зэбүүрхэмэ аймшагтай хараса өөр дээрээ эли тодоор мэдэрhэн гэдэг. Гэнтэ урдань агаарта ямаршье түхэл дүрсэгүй, үнэhэн боро үнгэтэй хии үзэгдэл бии болошоhон байгаа. Хүл гарнууд бии хэбэртэй, толгойн орондо утаан манаран хэлбэлзэжэ, тэрэнэй дунда аманда адлирхуу толбо харагдаа ха. Уданшьегүй хии үзэгдэл агаарта тунаад, үгы болошоhон. Ехээр айжа hүрдэhэн эрдэмтэн бэеэ гартаа бари­жа, тэрэ дары шэнжэлэлгэнүүдые ябуулhан байгаа.

Абяа сууряатуулдаг тусхай оньhоороо оршон тойронхи агаарай долгинуудые хэмжээд үзэхэдэнь, лаборатори соонь хүнэй шэхэндэ дуулдахагүй доодын сууряатай айхабтар ехэ шууяан, хүлгөөн боло­жо байба. Тэндэнь 20 гц-hээ холо доогуур дорьбоотой инфразвук – хии үзэгдэлэй байдал тогтоод байhан юм.

«Муугаа дараад, hайнаа үргэхэ» гэhэн буряад арадай сэсэн үгын ёhоор хүн бүхэн нэн түрүүн өөрынгөө муу хорото hанал бодолнуудые hайн, сагаан hанаагаар даража hураха ёhотой. Энэрхы сэдьхэлэй элшэнүүдээр байдалаа арюудхажа, оршон тойронхи хамаг юумые - үри хүүгэдээ, эдеэ хоолоо, нютаг нугаяа, юртэмсэ дэлхэйе ходо hайханаар үреэжэ байбал, баяр жаргал, буян хэшэг бүгэдэндэ үршөөгдэхэ.

Автор: Баярма БАТОРОВА