Зурхай ноябриин 26, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 3

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Зурхай 26 nov

Элбэг гартай, буян хэшэгтэй

Хэжэнгэһээ гарбалтай Мария Бимбаевна БАНЗАРАКЦАЕВА байгша оной майн 2-то 85 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэг лэбэ, түрэл гаралаа уриба. Жааханһаа шуран түргэн, дуулаха, хатарха дуратай, нарин нягта, саб-яб гэмэ ябадалтай байһан Мария Бимбаевна хүнгэн дорюун зандаа, урдань дууладаг шог ёгто ёохороо, дуунуудаа үндэр наһанайнгаа дабаанай найр дээрэ ханхинуулжа, зохидоор дуулажа байгаа бэлэй.

Ниигэм 25 nov

Зурхай ноябриин 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 2

Баялигай, илангаяа таряанай хэшэг даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр ба­рихада, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Зурхай 25 nov

«Би нэн түрүүн хүн гээшэб!»

Ноябриин 15-да Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой сан соо Буряадай арадай поэт, Уран зохёолшодой холбоониие олон жэлдэ толгойлһон хасаг сэрэгэй генерал-полковник, үндэр зиндаатай лама, буддын шажанай гүн ухаанай эрдэмэй доктор, түбэд эмнэлгын профессор, олон орден ба медальнуудаар шагнагдаhан хүндэтэ Матвей Рабданович ЧОЙБОНОВОЙ түрэhөөр 75 жэлэй ойн баярта дашарамдуулhан һайндэрэй үдэшэ үнгэргэгдэбэ.

Ниигэм 24 nov

Харгы замууд һэргээгдэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Федеральна харгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Роман Новиковтой региональна, аймагууд хоорондын болон нютагуудай авто-унаагай харгы замуудай хүгжэлтын болон тэдээн дээгүүр хэмэл түхеэрэлгэнүүдэй табигдаха 2023–2027 онуудай табан жэлэй түсэбэй меморандум баталаа. Энэ хэлсээн XVI уласхоорондын «Россиин транспорт» хуралдаанай болон үзэсхэлэнгэй Москвада үнгэрхэ үедэ баталагдаа.

Ниигэм 24 nov

Гэрэлтэ дурасхаалдань - геройн нэрэ

Ниигэм 24 nov

Зурхай ноябриин 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 1

Дашинима - абишиг (Ваан) хайр­лахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ амгалан жаргалантай, үлзытэй һайн үдэр.

Зурхай 24 nov

Урданай урлал һэргээгшэ

Амаралтын нэгэ үдэр хубиин хэрэгээр аха нүхэр Бадмажаб Гындынцыреновтэй хөөрэлдэхэеэ гэртэнь хүрэжэ ошобоб. Тиихэдэмни тэрэ газаагаа буряад-монгол гэр заһабарилжа байба. Яагаа гоё соохор үнгэтэй хушалтатай гэр гээшэб гэжэ һонирхобоб.
-Аа, энэ Донбасс эльгээгдэхэ гэр түхеэржэ байнаб даа, - гэбэ Бадмажаб Валерьевич.

Ниигэм 18 nov

Эхэ хэлэн - манай баялиг

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинуудай хоорондохи наадам   2 жэлэй хорилготой сагта   дистанционно аргаар үнгэргэгдэжэ байгаа. Байгша оной ноябриин 11-дэ дахяад  Ивалгын дасанда,   Буддын шажанай «Даши Чойнхорлин» гэжэ ехэ һургуулиин танхим соо 160-аад үхибүүд 47-дохи наадамдаа   дахинаа суглараа. Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ээлжэтэ наадамые даажа абаа.

Ниигэм 17 nov

Түүхэтэ танк

Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ хотын эгээл томо дурасхаалай нангин газарнуудай нэгэн гэхэдэ Илалтын хүшөөгэй комплекс болоно. Һаяхана танк хүшөө табигдаһаар 55 жэл гүйсэбэ. Тус хэмжээ ябуулга аяар холын 1967 оной ноябриин 5-да эмхидхэгдэһэн түүхэтэй.

Ниигэм 17 nov

«Номофобия» үбшэнтэй яажа тэмсэхэб?

Мүнөө үеын ниигэмэй эгээл хүндүүлхэй үбшэнгүүдэй нэгэн «номофобия» гээд нэрлэгдэдэг. Энэ телефонгүй үлэхэhөө айдаг ябадал хүгшэн залуу, эрэ эхэнэр, хүүгэд  илгаагүй бүхы хүнүүдые сарадаг гэжэ эли. Статистикын мэдээгээр, дэлхэйн 10% ажаhуугшад телефонhоо ехээр дулдыдадаг, 70% зон телефонтоёо оройдоошье хахасадаггүй.
Эрдэмтэдэй шэнжэлэлгээр, «номофобия» үбшэн хүнэй бэедэ ба ухаан бодолой талаар хорото нүлөө үзүүлдэг. Илангаяа үхибүүдэй ургажа байhан бэе махабадта аюултай.
Бидэ уншагшадта хандажа, ямар аргаар үхибүүдээ мобильна телефонhоо дулдыдахаhаань хамгаалдаг тухай асуулта үнгэргэбэбди.          

Ниигэм 16 nov

Зүү хадхажа аргалха

Эдэ үдэрнүүдтэ Росси дотор эгээл түрүүшынхиеэ Буряад Уласай ниислэл хотодо Эрхүү можын, Яхадай ба Алас Дурнын Владивосток хотын заншалта эмнэлгын аргашад зүү хадхалгын мэргэжэлээр аккредитаци гараба.  

Ниигэм 16 nov

Зүбшөөл үгтэхэнь

2017 оной октябриин 1-һээ Байгал далайда ажамидардаг омоли  загаһа ямаршье аргаар барихань хорюултай юм. Тиигэбэшье энэ хорилгын хэмжээ ябуулга һайн үрэ дүн үгэжэ, 2025 онһоо омоли загаһа бариха арга олгогдохонь.

Ниигэм 16 nov

Залуушуулай хараса

Мүнөөдэр Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай ехэ һургуулида регион хоорондын “Залуушуулай нюдөөр буряад хэлэ аршалан хүгжөөлгэ” гэһэн эрдэмэй-практическа хуралдаан үнгэрхэнь.

Ниигэм 16 nov

«Дулаан шэмэгэй» дүнгүүд

Буряадууд хэр угһаа бүмбэр сагаан хонинойнгоо хүбэн зөөлэн нооһо ээрэжэ, даража, мүн арһа шүрбэһыень элдэжэ, дулаахан шэмэгтэй хубсаһа хунар оёжо, үмдэжэ ябаа. Хэдэн жэлэй урдахана энэ урлалаар хүн зон һонирхожо эхилээд, элдэб олон шанар һайтай хубсаһа хунар, гутал, унтари хэбтэриин  хэрэгсэлнүүдые бүтээдэг болонхой. Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ ээлжээтэ «Дулаан шэмэг» гэһэн урилдаан боложо,эрхимүүдые элирүүлбэ.

Ниигэм 16 nov

Эрбэдые хамгаалхын тула

Эрбэдтэ зорюулагдаһан экологическа урилдаан эдэ үдэрнүүдтэ түгэсэбэ. Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэн энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ, үхибүүдэй 1 мянга 100 гаран ажал ерээ гэжэ мэдээсэнэ.

Ниигэм 10 nov

Найрамдал тухай найруулга

Түнхэнэй аймагай Шэмхын интернат-һургуулиин 10-дахи классай шаби Намина Аюшеева Бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада түрүүлжэ гараба. Россиин арадуудай үндэһэн хэлэнүүдэй дээдэ һургуулиин эмхидхэһэн урилдаанда хабаадагшад түрэл соёл, заншал тухай ород хэлэн дээрэ найруулан бэшэхэ, мүн ород яһатанай соёл, заншал тухай өөрын хэлэн дээрэ хөөрэхэ гуримтай байгаа.
Буряад хэлэнэй ба уран зохёолой бэлигтэй багша Соёлма Саяновна Базаровагай ударидалга доро нютагайнгаа ородуудай заншал тухай  найруулга Намина буряад хэлэн дээрэ дурадхаа.  

Ниигэм 10 nov
Үшөө харуулха