Баатарнуудай орон дайда

Таһархайн эхин һургуулиин хажууда зэргэлээд, багша Дондок Лопсонович Хусаев Бизья Ешеевна нүхэртэеэ ажаһуудаг һэн. Гэртэнь ороходо, баруун таһалгын ханада тоһон шэрээр бүтээгдэһэн ехэ гэгшын дүрэ зураг харагдадаг бэлэй.

Ниигэм 11 aug

Баунтын эдэбхитэд урагшатай

Холын Баунтын аймагай ажаһуугшад ажабайдалаа өөһэдөө зохёожо, нютагаа гоё болгоно. Буряад Уласай бусад аймагуудһаа дутуу бэшээр эндэ ТОС-ой нэгэдэлнүүд ажалаа ябуулна.

Ниигэм 11 aug

Замай тэмдэглэл: Арадаа нэгэдүүлһэн «Алтаргана»

Хорото хамшагһаа боложо, хоёр жэлэй туршада хойшолуулагдаһан бүгэдэ буряадуудай баярай уулзалгые гурбан гүрэнөөр, Оросой хэдэн нютаг можоор таража амидардаг угсаатамнай хүгшэн залуугүй тэсэжэ ядан хүлеэгээ гэхэдэ, буруу бэшэ. Үнгэрһэн һарын эсэс багаар Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогто “Алтаргана” дахинаа һалбаржа, арад зоной шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар болоод, түүхын гүндэ мүнхэрбэ. Нэгэ мүрысөөнэйнь юрын шүүгшэ боложо, уласхоорондын энэ нааданда оролсохо золтой байһан хүнэй замай тэмдэглэлэй маягаар бэшэгдэһэн шэнжэлхы удхатай һанамжа уншагша олондоо дурадханабди.

Ниигэм 10 aug

Түнхэнэй табан ехэ хүшэтэн

Арюун сэбэр агаартай, хуша хасууряар бүрхөөгдэһэн, хада байсаар эргэнэг хүреэгээр мэтэ хүреэлэгдэһэн, хабарай, нажарай сагуудта амтатай жэмэсээр надхан байдаг түхэреэн сагаан Түнхэн нютаг нэмжыдэг юм даа.

Ниигэм 3 aug

Эрдэм хүгжөөлгын элитэ гуламта

Энэ жэлэй долоодохи hарын эхеэр Ород Уласай эрдэмэй академиин Сибириин таһагай монгол, түбэд хэлэ бэшэгүүдые болон буддын шажан шэнжэлдэг хүреэлэн анхан байгуулагдаһаар 100 жэлэйнгээ ойн баярые үргэнөөр тэмдэглэбэ.

Ниигэм 3 aug

Хараа доро

Уһа мүрэнэй эрьеһээ халин гарахые Улаан-Үдын захиргаан харааһаа алдангүй ажаглажа байнхай.

Ниигэм 3 aug

Алдарта Пушкинай ашын ашатай холбоон

Буряад орондо хэн Пушкиниие мэдэхэгүйб даа. Хара багаһаа  Александр Пушкинай зохёолнуудаар үндынэ ха юмбибди. Теэдшье Буряад орон үни холоһоо Пушкинтай холбоотой ха юм.

Ниигэм 3 aug

Шагай нааданай нюуса

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» нааданай үедэ шагай наадан хэзээ хэзээнэйхиһээ һонирхол татаа. Теэд Буряад Уласай тамиршад тэндэ айлшад мэтэ байһаниинь халагламаар. Юуб гэхэдэ, оройдоол нэгэ хүрэл медаль абажа шадаа бшуу. Бусад шангай һууринуудые талмайн эзэд эзэлээ.

Ниигэм 2 aug

30 шата дабаһан абарга. «Алтаргана» нааданай удаа

Ага тосхоной түбэй стадионой дэргэдэхи багахан ой модонуудай һэрюундэ һээр шаагшад мүрысөө. Энэ һонирхолтой мүрысөөндэ Буряад Уласай, Эрхүү можын, Красноярскын ба Үбэр Байгалай хизаарнуудай болон Монголой 220 тамиршан хабаадаа.

Ниигэм 2 aug

Монголой Богдо гэгээнэй заяатай

Улаан -Yдын буддын шажанай «Ламрим» түбтэ Монголой үндэр түрэлтэ IX Халха Джецун Дамба Богдо – гэгээн римбүүшын заншалта шугамые залгамжалан сахигша, Монголой гол хиид – Гандан дасанай толгойлогшо, жоод hалбариие баримталагша Озер римбүүшэ ехэ уншалга бүтээлнүүдые үнгэргэбэ.      

Ниигэм 1 aug

Баянголой баатар сэрэгшэд

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Бадма Очирович Баяндуев 1940 ондо Баргажанай аймагай Баянгол нютагһаа Улаан Армиин албанда татагдаһан гээд Хамгаалгын яаманай архив соо бэшээтэй.

Ниигэм 28 jul
Үшөө харуулха