Сагаан сэдьхэлтын һаруул зам

Аюрзанаин Балданай хубиин хэрэгтэй танилсахада, иимэ баримтанууд элирнэ: тэрэ Шэтын уездын Сүүгэлэй волостиин Догойн бүлгэмдэ 1907 ондо түрэһэн

Ниигэм 11 apr

Орденто һаалишан

Хүнэй хуби заяанда элдэб дабаанууд байдаг ха юм. Теэд хүн бүхэниие түрэл тоонто нютагынь татадаг

Ниигэм 11 apr
Үшөө харуулха