Ажаһуугшадта вакцина хүртэхэ

Буряад Уласта вакцина бии гэжэ элүүрые хамгаалгын яаман тэмдэглэнэ. Хэрэгтэй эм «Бурятфармация» гэһэн эмхидэ асарагдажа хадагалагдана. Удаань хотын болон аймагуудай эмнэлгын газарнуудаар тараагдадаг юм

Ниигэм 20 jan

Түрүүшын түлбэринүүд

Буряад Уласай онсо байдалай комиссиин шиидхэбэреэр эбэртэ бодо малаа алдаһан фермернүүдтэ түлбэринүүдые шэглүүлхэнь. Буряадай нөөсэлгын жасаһаа Хяагтын болон Бэшүүрэй аймагууд руу 19,9 сая түхэриг эльгээгдэхэ. Һаяын сагта Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн болон Ивалгын аймагуудай хүтэлбэри түлбэри абаха талаар мэдүүлгэнүүдые оруулха юм.

Ниигэм 19 jan

Харгы сүлөөлхын тулада

Улаан-Үдын харгынуудта автомашинануудай олоороо обоордог газарнуудые сүлөөлхэ гэжэ түмэр зам доогуур харгы түхеэрхэнь.

Ниигэм 19 jan

Омикрон-штамм добтолно

Коронавирусаар үбдэһэн зоной тоо дээшэлһэнһээ боложо, мүн омикрон-штаммай бүридхэгдэһэн ушарһаа Буряад Уласай ахамад санитарна врач Сергей Ханхареев арад зониие һэргылэмжын ажалаа бүри эршэдхэхыень уряалба.

Ниигэм 19 jan

Даабари үгтэбэ

Буряад Уласай Ивалгын аймагай Поселье һууринда түргэн туһаламжын эмнэлгын пост баригдаха юм.

Ниигэм 19 jan

Улаан-Үдын харгынуудта автомашинануудай олоороо обоордог газарнуудые сүлөөлхэ гэжэ түмэр зам доогуур харгы түхеэрхэнь

Горький тосхондохи түмэр замай болон авто-харгын уулзуур дээрэ үглөө үдэшэниинь амаргүй ехээр автомашинанууд суглардаг. Энэ ушарһаа боложо, хотын баруун урда зүгтэ ажаһуудаг зон һаатадаг юм.

Ниигэм 18 jan

Һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд хаагдажашье магадгүй

Ниигэм 18 jan

Урданай хүүр дотор эхэнэр хүнэй һэе болон алтан зүүдхэлнүүд олдобо

Ягеллонско университедэй (Краков, Польша) бүлэг археологууд хүршэ Тува Уласай «Хаашуулай хүнды» гэхэ гү, али «Долина царей» гэһэн газарта ажалаа ябуулжа байтараа, скифүүдэй үедэ ажаһууһан эхэнэрэй һэе олобод

Ниигэм 17 jan

Галсан-Жимба Дылгыровэй габьяа

Галсан-Жимба Дылгыровэй намтар болон Буряад орондо буддын шажанай дэлгэрхэ хэрэгтэ тэрэнэй оруулһан хубита тухай түүхэ шэнжэлэгшэ, “Буддизм в России: Бурятия XVIII-XXI вв.” гэһэн 2 боти номой автор, түүхын эрдэмэй кандидат Дугбима Гомбоевна Чимитдоржин хөөрэжэ үгэбэ.

Ниигэм 16 jan
Үшөө харуулха