Өөрын хэрэг эхилхэ арга

Буряад Уласай зарим аймагуудта ондоо можо хизаарнуудһаа ерэһэн айлшадые буряад эдеэ хоол шанажа һургана, хүдөөгэй ажалтай танилсуулна, эмээлтэ морин дээрэ һуулгажа, байгаалиингаа һайхан газарнуудаар ябуулна. «Социальна хэлсээ» баталжа, хүдөө нютагаархид өөрын олзын хэрэгтэй болоно.

«Алас Дурнын гектар» абаһаар

2019 оной июлиин 1-һээ 2023 оной сентябриин 1 болотор Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ «Алас Дурнын гектар» түлөөһэгүйгөөр хэрэглэхэ 3077 хэлсээн баталагдаа. Дүн хамтадаа 3559 гектар газар мэдүүлгэ баригшадта үгтэһэн байна.

Шэнэ харгынууд

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн Үндэһэн түсэлэй гаршаг доро Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ гэһэн шэглэлээр нэмжыһэн харгыда 10 модоной зай хатуу хушалтатай болгохонь.

Гайхал түрүүлһэн Хитад орон

Хитадай Тяньцзинь хотодо уласхоорондын туристическэ 13-дахи хуралдаан болобо. Халдабарита үбшэнэй һүүлээр Хитад гүрэнэй хилэ нээгдэһээр, аяншалагшад тиишээ олоор тэгүүлнэ. Буряад Уласай мэдээжэ сурбалжалагша Баярма Раднаева бүлэг зоноор тэрэ аяншалгын форумдо хабаадаһан байна.

Шэнэ үйлэдбэри

Нооһоной үйлэдбэри «Дунда болон бага хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэлгэ» гэһэн Үндэһэн түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэбэ. Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай, үйлэдбэри хүгжөөлгын нютагай болон хүдөө ажахын нэгэдэлэй жасын хамтын оролдолгоор энэ хэрэг бүтэбэ.

Үргэн дэлисэтэй үйлэдбэри хүтэлнэ

Зоригто Иванович Саханов - Россиин элитэ олзын хэрэг эрхилэгшэ ба ударидан хүтэлбэрилэгшэ. Буряад Уласай Ахын аймагта түрэһэн. Мүнөө Москва хотын «Альфа Автоматив Техноложиз» гэһэн хүнгэн авто-унаануудай ба худалдаа наймаанай транспортын бүлгэмэй бүридэлэй хэрэгсэлнүүдые үйлэдбэрилдэг заводой генеральна директорэй тушаалда амжалтатайгаар хүдэлнэ.

Буряадай үйлэдбэри монголшууд нооһоор хангахань гү?

Монгол ороной түлөөлэгшэд Буряад орон ерэжэ, хэдэн эмхинүүдтэ хүрэжэ, ажалтайнь танилсаба. «Ород Улас – Монгол орон» гэжэ нэрлэгдэһэн түсэлэй гаршаг доро айлшаар бууһан хүршэнэрнай Байгалай текстильнэ комбинат, «Shene skin» эмхи, «Ориентал Вэй» гэһэн нефрит гэхэ гү, али ногоон шулуу үйлэдбэрилдэг фабрикын ажал хараба.

Хүхэ түлишэ

Монгол ороной дэбисхэр дээгүүр Хитад руу сорго татаха тухай «Газпром» хэлсээ ябуулжа байна. Энэнь гол шухала түсэлнүүдэй нэгэниинь болоно.

Байгалай эрьедэхи барилга

Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни гүүлэһэн Байгал далайн эрьедэ, тодорхойлбол, «Безымянная» шадар амаралтын томо нэгэдэлэй түрүүшын халаан 2025 ондо баригдажа дүүргэгдэхээр хараалагдана. Энэ түсэлдэ 11 млд түхэриг гаргашалагдаха юм байна.

Монголдо - шэнэ харгы

Монгол орондо түмэр замай шэнэ харгы ашаглалгада тушаагдаба. Тэрэнь Хитад руу ашагта малтамалнуудаа худалдахадань тон туһатай. Урид автомашинаар ашаагаа шэрэхэдээ, хилэ дээрэ яһала сагаа барадаг бэлэй. Тус замай ашаар 30-50 сая тонно нүүрһэн хилэ гарадаг болгогдохонь бшуу. Үшөө тиихэдэ Монгол орон далайн портнуудта шэнэ замаар ашаануудаа шэрэхэ аргатай болобо.

Аяар холын айлшад Буряадтамнай буужа ажаллаба

Алас Дурна зүгэй экономическа хуралдаанай дүүрэхэтэй сасуу Зүүн-Урда Азида оршоһон Мьянма гүрэнэй түлөөлэгшэд Улаан-Үдэ хото айлшаар буубад. Буряад оромнай холын айлшадта үйлэдбэриин, аяншалгын талаар һонирхол түрүүлһэн байха юм. Холын айлшадые заншалта ёһоороо алда хадагаар, амтан хилээмээр угтаа.

Хамбын үүсхэл

Ивалгын дасанай дэр­гэдэ шэнэ оньһон хэрэгсэлнүүдэй ашаар нооһоной элдэбын зүйлнүүд бүтээгдэхээр хараалагдан­хай.

Туһалха зорилготойгоор

Россида ажалай дэлгүүр дэмжэхэ хэрэгүүдтэ 39 гаран млрд түхэриг захиралтада Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин гараа табяа. Тиин эдэ зорилгонуудые бэелүүлхэ 195 сая 348 мянга 800 түхэриг Буряад орон абаха юм.

Ниигэм 30 mar

Заһабарилгада бэлэн

Росси дотор юумэнэй үнэтэй болохын урда Улаан-Үдэ хотын ажахынхид үрдижэ, хэрэгтэй эд бараа, хэрэгсэлнүүдые худалдажа абаһан байба.

Ниигэм 30 mar
Үшөө харуулха