​Буряад Уласта кинотеатрнууд нээгдэхэнь

Эдэй засаг 8 oct

Эрхим шанараа тодорхойлон

Буряад Уласай  ажахынууд, эмхинүүд буйлуулдаг эдеэ хоолойнгоо  hайн шанарыень тодорхойлжо, саашань, үргэн дэлгүүртэ гаргажа наймаалха  зорилготойгоор «Гарантия качества – 2020» гэhэн харалганда хабаадаха арга боломжотой.

Авто унаагай эгээл зохид үнгэ ямар бэ?

Авто унаа худалдаха-наймаалжа абаха тухай мэдээсэл “Автодром” сайт дээрэ байдаг гэжэ мэдээжэ. Энэ сайт дээрэ Буряад орондо ямар үнгэтэй авто унаа  зон ехээр зохидшооноб, гээд мэдээсэгдэнэ.

Үшөө харуулха