Монголдо - шэнэ харгы

Монгол орондо түмэр замай шэнэ харгы ашаглалгада тушаагдаба. Тэрэнь Хитад руу ашагта малтамалнуудаа худалдахадань тон туһатай. Урид автомашинаар ашаагаа шэрэхэдээ, хилэ дээрэ яһала сагаа барадаг бэлэй. Тус замай ашаар 30-50 сая тонно нүүрһэн хилэ гарадаг болгогдохонь бшуу. Үшөө тиихэдэ Монгол орон далайн портнуудта шэнэ замаар ашаануудаа шэрэхэ аргатай болобо.

Аяар холын айлшад Буряадтамнай буужа ажаллаба

Алас Дурна зүгэй экономическа хуралдаанай дүүрэхэтэй сасуу Зүүн-Урда Азида оршоһон Мьянма гүрэнэй түлөөлэгшэд Улаан-Үдэ хото айлшаар буубад. Буряад оромнай холын айлшадта үйлэдбэриин, аяншалгын талаар һонирхол түрүүлһэн байха юм. Холын айлшадые заншалта ёһоороо алда хадагаар, амтан хилээмээр угтаа.

Хамбын үүсхэл

Ивалгын дасанай дэр­гэдэ шэнэ оньһон хэрэгсэлнүүдэй ашаар нооһоной элдэбын зүйлнүүд бүтээгдэхээр хараалагдан­хай.

Туһалха зорилготойгоор

Россида ажалай дэлгүүр дэмжэхэ хэрэгүүдтэ 39 гаран млрд түхэриг захиралтада Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин гараа табяа. Тиин эдэ зорилгонуудые бэелүүлхэ 195 сая 348 мянга 800 түхэриг Буряад орон абаха юм.

Ниигэм 30 mar

Заһабарилгада бэлэн

Росси дотор юумэнэй үнэтэй болохын урда Улаан-Үдэ хотын ажахынхид үрдижэ, хэрэгтэй эд бараа, хэрэгсэлнүүдые худалдажа абаһан байба.

Ниигэм 30 mar

Сэнгүүд хиналта доро

Улаан-Үдын нэгэ ажаһуугша Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ видео-хандалга бэшэжэ эльгээһэн байна.

Ниигэм 3 mar

Үбэлэй мүльһэнэй нааданууд - Монгол орондо

«Хүхэ субад-2022» (Синяя жемчужина) гэһэн мүльһэнэй наадан жэл бүхэн үнгэргэгдэдэг юм. Байгша оной мартын 3-4-эй үдэрнүүдтэ Монгол ороной Хүбсэгэл далай дээрэ болохонь. Энээн тухай Хүбсэгэл аймагай захиргаан дуулгана

Ниигэм 24 feb

Аяншалагшадта баяртай үйлэ хэрэг

Байгал Далайгаар мүнөөнhөө бүхы жэлэй туршада аяншалгада гаража болохо. Агаарай дэрээр, ородоор хэлэбэл “воздушна подушкаар” ябадаг Россиин эгээн томо онгосо Буряад Улас руу ерэнхэй. Һонирхолтойнь гэхэдэ, тамардаг онгосо ямар сагта далай дээрэ тамарха аргатай

Үшөө харуулха