Эдэй засаг 20 jun 2022 549

«Молоко Бурятии» гэһэн эмхиин үйлэдбэрилһэн һүнэй хайрсагууд Сэлэнгын ЦКК-да бүтээгдэдэг болохонь

Анхан тус эмхи ТетраПак түхэлэй хайрсагуудые хари гүрэнһөө абадаг байһан юм.  

© фото: «Молоко Бурятии» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай эмхи

Швециин «ТетраПак» компани манай гүрэнэй һүнэй дэлгүүртэ хүдэлдэг эмхинүүдые оньһон түхеэрэлгэнүүдээр ба хайрсаг, торхонуудаар хангадаг тон ганса эмхи юм. Мүнөө дээрээ тус компаниин 540 таһагууд манай гүрэндэ хүдэлнэ. Бултал Европоһоо асарагдаһан ялагар картоноор хайрсагуудые бүтээдэг байһанаа мүнөө мэдээжэ шалтагаанаар үнөөхинь дуталдадаг болонхой.     

Сэлэнгын ЦКК иимэ картон үйлэдбэрилхэ талаар эршэмтэй ажал ябуулжа байна. Тээсгэн хүтэлбэрилэгшэдтэйнь уулзажа, яһала үрэ дүнтэй хөөрэлдөө хээбди. Тиигэжэ Сэлэнгын ЦКК ялагар картон саарһа үйлэдбэрилдэг болохо гэжэ ехэл найданаб. Мүнөө дээрээ иимэ саарһанай 50% хари гүрэнһөө асарагдажа байна ха юм, - гэжэ «Молоко Бурятии» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай эмхиин юрэнхы захирал Алдар Бадмаев хөөрэнэ.

Өөһэдын хүсөөр ялагар картон үйлэдбэрилдэг болохо талаар ажал гүрэнэй хэмжээндэ хэгдэжэ эхилэнхэй. Тиигэжэ тусхай онол арганууд зохёогдожо, целлюлозо ба саарһа үйлэдбэрилдэг эмхинүүдтэ үргэнөөр хэрэглэгдэдэг болохо зэргэтэй.     

Эдеэ хоол, һү зөөхэй үйлэдбэрилдэг эмхинүүдые саарһа бүтээдэг комбинадуудтай холбохо талаар туршалгын гуримаар эдэбхитэй ажал ябуулжа байнхайбди. Энэ туршалгамнай амжалтатай байха гэжэ найданабди. Манай нюдэндэ дадал болоһон гоё сагаан торхонууд бэшэшье һаа, оршон тойронхи байгаалида хорогүй борохон хайрсагууд болоно. Теэд манай гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэһэниинь лэ сэнтэй бшуу, - гэжэ Оросой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко хэлэнэ.   

Энэ туршалга Коми Уласта хэгдэжэ байна. Манай гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэһэн хайрсагууд соо юулэгдэһэн һүн хэдэн можо нютагуудай дэлгүүртэ гаранхай.  

Фото: «Молоко Бурятии» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай эмхи