Эдэй засаг 25 jan 2023 1089

Хүхэ түлишэ

Монгол ороной дэбисхэр дээгүүр Хитад руу сорго татаха тухай «Газпром» хэлсээ ябуулжа байна. Энэнь гол шухала түсэлнүүдэй нэгэниинь болоно.

- «Союз Восток» гэһэн газопровод Монголой ха­рьяата газар дээгүүр татаха тухай «Газпром» Хитадтай хөөрэлдөөгөө үргэлжэлүүлжэ байна. Энэ түсэл бэелүүлхын тула хэрэгтэй ажал хэгдэнэ. Ехэл холын хараатай түсэл гэжэ хэлэхэ байнаб, - гэжэ Ород Уласай Засагай газарай юрэнхы сайдай орлогшо Александр Новак хэлэнэ.

«Союз Восток» гэһэн газ дамжуулдаг сорго таталгын ажалай түсэб 2023 ондо дүүргэгдээд байха юм гэжэ 2022 оной ноябрь һарада Ород Уласай юрэнхы сайдай орлогшо Виктория Абрам­ченко хэлэһэн юм.

Баригдаха энэ ехэ томо соргын утань 962,9 километр болоно. Жэ­лэй туршада энэ соргоор Хитад орон руу 50 млрд кубометр газ дам­жуулагдажа байха аргатай байха юм ха. Барилгын ажалнууд 2024 ондо эхилхээр хараалагдана. Бүхыдөө энэ түсэл бэелүүлэгдээд, ашаглалгада 2027-2028 онуудта тушаагдахаар багсаамжалагдана.

- 2022 оной дүнгөөр «Газпром» хэлсээнэйнгээ ёһоор газ дамжуулхын­гаа хажуугаар үшөө үлүү ехээр Хитад руу ябуулаа. Ерээдүйн хэдэн жэлэй туршада жэлэй 48 млрд кубометр газ Хитад гүрэн руу ябуулжа байхабди. Үшөө тиихэдэ Монголой ажаһуугшадые газаар хангабал, жэлэй 100 млрд куб хари гүрэн гаргагдаха болоно, - гэжэ «Газпром» эмхиин толгойлогшо Алексей Миллер тэмдэглэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ