Хүдөө ажахы 5 apr 2023 747

Буряадай үйлэдбэри монголшууд нооһоор хангахань гү?

Монгол ороной түлөөлэгшэд Буряад орон ерэжэ, хэдэн эмхинүүдтэ хүрэжэ, ажалтайнь танилсаба. «Ород Улас – Монгол орон» гэжэ нэрлэгдэһэн түсэлэй гаршаг доро айлшаар бууһан хүршэнэрнай Байгалай текстильнэ комбинат, «Shene skin» эмхи, «Ориентал Вэй» гэһэн нефрит гэхэ гү, али ногоон шулуу үйлэдбэрилдэг фабрикын ажал хараба.

- Бидэ мүнөө Монгол ороной бүхы аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй Буряад нютаг хүрэжэ ерээд, ажалаа ябуулжа байнабди. Нютагай түсэлнүүдтэй һонирхожо танилсанабди. Нооһо ээрэлгын эмхиин ажал анхаржа үзөөбди. Монгол орон кашемир үйлэдбэрилдэг гүрэнүүдэй дунда дэлхэй дээрэ 2-дохи һуури эзэлдэг юм. Тиимэһээ нооһо үйлэдбэрилгын һалбари һонирхол татана, - гэжэ Үндэһэтэнэй хорооной, хилын албанай хүгжэлтын талаар толгойлогшо Хурэлбаатарын Булгантуяа хэлэбэ.

Буряадай түлөөлэгшэд хүндэтэй айлшадтайгаа тон дүтөөр танилсажа, нягтаар ажалаа ябуулба.

- Буряадай «Промпарк» гэһэн үйлэдбэриин талмайн ажалтай айлшадаа танилсуулаабди. Манай гүрэнтэй хүршэ Сэлэнгэ аймагта нарин нооһотой хони үсхэбэрилнэ. Монголшууд манай үйлэдбэридэ нооһо оруулхаар бэлэн байна. Бүхы юумэнэй һайнаар тааралдабал, эд хэрэгсэлтэй болохо байнабди, - гэжэ хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой  сайд Галсан Дареев хэлэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: buryatiaofficial