Түсэлнүүд

Арадайнгаа баялиг аршалһан габьяатад

Эхэ орондоо дурлаһан, эрэлхэг ажалаараа нютаг оронойнгоо нэрэ һүлдэ үргэжэ ябаһан эрхим хүнүүдэй нэгэн тухай Бальжима Доржиевна Бортоева найруулга бэшэжэ, тэрэниие олоной анхаралда дурадханабди

Бишыхан наhaнайм нажар

«Минии нютаг» мүрысөөндэ   Баргажанай аймагай Хилгана нютагта ажаhyyдаг, Элhэн тоонтотой  Сэрэгма Рабжиновна Ринчинова хабаадана.  

Анаа нютагаа hанан-hанан...

«Ашангада би түрэhэн хүм. Дүрбэ наhа хүрэжэ байхадам, гэр бүлэмнай Анаа нютаг зөөhэн юм. Тиимэhээ Анаа дасанай хажууда ажаhууhанаа hайн hанадагби», гээд багшын ажалай ветеран Светлана Чимитовна Батуева-Шойжонова найруулгаяа эхилнэ. Энэ зохёол «Минии нютаг» мүрысөөндэ эльгээгдэжэ, таа олоной анхаралда табигдана.

Υзэсхэлэн һайхан Нурамни

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Намжил Доржеевна Цыденова найруулга дамжуулба. Намжил Доржеевна 72 наһатай, хонгоодор угай, Түнхэнэй Нура нютагһаа гарбалтай хүн.

Түхэреэн сагаан Табтаанайм

    «Минии нютаг» мүрысөөндэ хэдэн олон нютагуудһаа найруулганууд ерэжэ, уншагшад ехэ һонин мэдээсэл абана. Танай анхаралда бодонгууд омогой, Табтаанай нютагай эрхэтэн
Дулма Эрдынеевна Шагаевагай сэдьхэлэй уянга дурадханабди.
Дайда дэлхэйдэмни барандаа айлшалагты! Гоё нютагыемни ерэжэ харагты!

Улаан-Yдэ хотын 37-дохи дунда hургуулиин 5-дахи ангиин hурагша Таисия Серебренникова «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ хабаадагша эдир бэшээшэдэй нэгэн. Эжы абынгаа түрэhэн нютаг тухай найруулга бэшэбэ.

Нютагһаам эхитэй наһанайм харгы

Зэдын аймагай Дээдэ-Үшɵɵтэй нютагһаа уг гарбалтай Баярма Алексеевна Идамжапова "Минии нютаг" мүрысѳѳндэ хабаадажа, олоной анхаралда  уран үгын аргаар тоонто нютагтаа дуратайгаа  элирхэйлнэ.

Уужам тэнюун Уртамни

Үбэр - Байгалай хизаарай, Могойтын аймагай Урта нютагай Эрдынеева Цыцыгма Владимировна,  Буура Һэнгэлдэр омогой, 63 наһатай - "Минии нютаг" мүрысѳѳнэй ээлжээтэ хабаадагша.

Нютагай магтаал

«Минии нютаг» мүрысѳѳн үргэлжэлнэ. Агын тойрогой Хара-Шэбэр нютаг тухай найруулга Цыбжит Бадмаевна Соржиева олоной hонорто дурадхана.

Алтан шоройто Инзагатам

«Амар мэндэ,  хүндэтэ редакци! "Минии нютаг" мүрысѳѳндэ нютаг тухай найруулга эльгээбэб», - гээд  Зэдын аймагай  Инзагата нютагһаа Сайхан Батуевна Содномова бэшэг бэшэнэ. Найруулгань олоной анхаралда.

Yлгэн тоонто Бүтүүмнай

Бурьяма Эрхүүгээр оройгдоhон бэлшээри ехэ нугатай Бүтүү hайхан нютагта бүлэнүүд буусаяа тодхобо. Абарха Буха ноёнтой, аршалха Бүргэд хадатай, үлгы олоной болоhон үлгэн тоонто Бүтүүмнай. Булжамуурай жэргэхэдэ hэрэжэ, бултандаа эбтэйгээр хүдэлжэ, буянтай хэшэгтэй бүлэнүүд бүгэдэ ажалаа эхилээ. Мангираар, гоогоhоор, ая гангаар манай нютаг анхилна. Маараан, мѳѳрѳѳн, түбэрѳѳн манай тоонтодо дуулдана. Yргэн тала дайдадаа, үлтэй ногоотой газартаа үбэртэ малаа үдхэжэ үтэг нютагаа баяжуулаа.

Үшөө харуулха