Түсэлнүүд

«Үнэн. Дамжуулга»: Буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ - 66 сая түхэриг

Буряад Уласта буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ 2022 ондо 66 сая түхэриг һомологдоо. Энэ мүнгөөрнь ямар юумэн хэгдэнэ гээшэб, тэрэнь хэр зэргэ ашаг үрэтэй байнаб? Энээн тухай «Үнэн» дамжуулгын ээлжээтэ дугаарта Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай Захиргаанай зүбшэлэгшэ Ринчима Романова хөөрэнэ.

«Үнэн. Дамжуулга». Дамдин Бадараев

"Буряад хэлэн – минии түрэлхи хэлэн” гэжэ тоолодог буряадуудай тоо 30 жэлэй туршада 30% доошоо ороо. Буряад хэлэнэй байдал тухай һонирхолтой тоо баримтануудые эрдэмтэн Дамдин Бадараев дурадхана.

Буянта һара тухай. «Үнэн. Дамжуулга»

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай шэнэ медиа-түсэл. Тус дамжуулгада элдэб асуудалнуудаар хөөрэлдөөнүүд үүсхэгдэжэ, һонирхолтой һанамжа бодолтой хүнүүд уригдажа байха. Энэ удаа Буддын шажанай “Даши Чойнхорлин” ехэ һургуулиин дид-захирал Жаргал лама Дугданов хабаадажа, буянта һара тухай хөөрэнэ.

Сибирская Вандея

Вышел в свет сборник повестей иркутского писателя Бориса Хадеева «Деревянная лошадка – Модын унган». В повести описывается партизанская  война против Советов на территории Западной Бурятии. Это противостояние разделило семьи и роды, разделило весь народ и до сих пор с болью отзывается в нашей памяти….

Речной экстрим

За яркими эмоциями и сумасшедшим выплеском адреналина идут на реки туристы водники

Ниигэм 16 jul

О потомках великого венгра

Ниигэм 23 jun
Үшөө харуулха