Түсэлнүүд

Yлзытэмниш даа…

     Яруунын аймагай Yлзытэ нютаг тухай найруулга "Минии нютаг" мүрысѳѳндэ хүрэжэ ерээ. Нарай балшар наhанhаань нютагтаяа нягта холбоотой Ринчин-Доржо Санданов тоонто тухайгаа уян гоёор бэшэнэ.

Аршаан булагаар бурьялжа байдаг нютагни

Сайн байна! Минии нэрэ  Сэсэгма Содномдоржиевна Михайлова. Хэжэнгын «Сэсэг» сэсэрлигтэ бэеын тамир сахилгын инструктораар ажалладагби.  «Минии нютаг» гэhэн мүрысѳѳндэ ѳѳрынгѳѳ түрүүшын туршалга эльгээбэб, - гээд бэшэг эхилнэ. Саашань уншая.  

Ая гангын орон

Зэдын аймагай Цагаатай нютагта ажаhуудаг Марина Гомбожаповна Цыренжапова «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ найруулгаяа дурадхаба.

Бүргын хүрьед

Захааминай аймагай Хамниин дунда һургуулида олон жэлэй туршада багшаар амжалтатайгаар хүдэлһэн Дэмбэн Долгоровна Cоктоева үшөө нэгэ найруулга эльгээбэ.

Уһан хамняархинай уряанай дуунууд

"Нютагайнгаа зоной зохёожо дуулаһан дуунууд мартагдажа, хии сууряан болоод үлэшэхэгүйн тула энэ шэнжэлэлгэ бэшэбэб. Эдэ дуунуудые мэдэхэ зон жэл бүри үсөөн боложо байһаниинь харамтай", - гээд "Минии нютаг" мүрысөөндэ эльгээһэн найруулгаяа Захааминай аймагай Хамни нютагта ажаһуудаг Дэмбэн Долгоровна Соктоева эхилнэ. Саашань анхаралтайгаар уншая!

Шогтой хүхюун Харганаал даа

"Минии нютаг" мүрысѳѳндэ «Шог ёгто хөөрөөн» гэhэн гаршаг доро  шүлэглэмэл зохёол багшын ажалай ветеран Дари-Дулма Доржиевна Банзаракцаева – Ринчино эльгээбэ. Анхарагты!

Булагаар баян Харганаамни

Сэлэнгын аймагай Харганаа нютагhаа Буряад Улас дотор соносхогдоhон «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ найруулга хүрэжэ ерээ. Тэрэниие багшын ажалай ветеран, нютагай эгээл эдэбхитэй хүнүүдэй нэгэн, «Магтаал» ансамблиин гэшүүн  Дари-Дулма Доржиевна Банзаракцаева – Ринчино бэшээ.  

Тоонто – Сагаан Шулуутай

«Минии нютаг» мүрысѳѳндэ Агын тойрогой Сагаан-Шулуутай нютагhаа уран найруулга ерээ. Тэрэниие Дари-Дулма Доржиевна Банзаракцаева-Ринчино эльгээбэ. Сагаан Шулуутай нютаг магтан дуулахаhаа гадна «Даага дэллээн» гэhэн заншал тухай тодорхойгоор бэшэнхэй. Танилсагты!

Yлгылэн бѳѳмэйлжэ үргэhэн Иисэнгэ нютагни

Яруунын аймагай Иисэнгэ нютаг тухай найруулга Эдуард Будаев эльгээбэ. Түрэл тоонто нютагтаяа аргагүй бүхѳѳр холбоотой, хаанашье ябаха сагтаа улаан зүрхэндѳѳ hанажа, дурсажа ябадаг тухайгаа болон бусадшье hанал бодолнуудаа зохёогшо зохидоор тайлбариланхай.

Үлэгшэн нютаг- Үхибүүн наhанайм үлгы

«Минии нютаг» мүрысѳѳн үргэлжэлhѳѳр. Энэ үглѳѳгүүр ээлжээтэ зохёол манай эмхидхэлэй хороондо хүрэжэ ерээ. Ажалай ветеран Дугаржаб Цаганов сэдьхэлэйнгээ уянгата шүлэг олоной үзэмжэдэ дурадхана. Уншагты!

Намдаг татааhан

Yшѳѳ нэгэ найруулга Яруунын аймагай Эгэтын-Адаг нютагhаа ерэбэ. Багшын ажалай ветеран Бутидма Цыбикжаповна Доржиева сэдьхэлэйнгээ уянгата мүрнүүдые бэшэжэ, уншагшадые тоонто нютагтаяа танилсуулна.

Түрэл буряад хэлэндээ түшэглэн

«Минии нютаг» гэhэн урилдаанда Яруунын аймагай Эгэтын- Адаг нютагhаа найруулга эльгээгдэбэ. Нимбуевай уншалгануудай эмхидхэлгын эдэбхитэн, «Буряадай түрүү хүнүүд-2006» урилдаанай лауреат- бэшээшэ Норбо Нимаев энэ найруулга олоной анхаралда дурадхана.


Түрэhэн гараhан тоонто - Аха haйхан нютаг

Бэшүүрэй аймагай Дунда Хэрээтэ нютагта хэдэн жэлэй туршада ан бун ажаhуудаг Софья Бадмаевна Санданова «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ ехэ зохид найруулга эльгээбэ. Анханайнгаа тоонто нютаг Аха тухай Софья Бадмаевна бэшэжэ, түрэл нютагаа, хүдэр нютагаархинаа ходол сэдьхэлдээ дулаанаар hанажа, дурсажа байhанаа гэршэлнэ.


Гул-Тумурэй бөө тухай домог

«Минии нютаг» мүрысөөндэ эльгээгдэһэн найруулганууд соо түрэл нютагайнгаа гайхамшагтай байгаали тухай зураглалһаа гадна, нютагайнгаа мэдээжэ хүнүүд,  түүхэ, ушарнууд тухай һонин баримтанууд тодорхойлогдоһон байдаг.
Мүнөөдэр танай анхаралда  Эрхүү можын Баяндайн аймагай Люри нютагһаа ехэ һонин найруулга дурадхая. Авторай бэшэхэ онсо маяг, нютаг хэлэн тэрэ ёһоороо дурадхагдана.

Аршаантай нютагни - Енгорбой

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Захааминай аймагай Ёнгорбой нютагһаа удаадахи найруулга ерээ. Хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, уянгата шүлэгүүдые  уһан шэнгеэр урадхуулдаг Лубсан Цыренов түрэл нютаг тухайгаа бэшэнэ.

Минии эжын түрэhэн нютаг

«Минии нютаг» мүрысөөнэй удаадахи найруулга Ивалгын аймагһаа ерээ. Л.С. Эрдынеева эжы аба, түрэл нютаг тухайгаа сэдьхэлээ хүдэлгэн  дурсана.

Үшөө харуулха