Түсэлнүүд

Назад в БурАССР – 2

Ниигэм 7 apr

Назад в БурАССР

Ниигэм 31 mar

Санкт-Петербургын «Гунзэчойнэй» дасанай гэбшэ hаарамба Цырен ламхай: «Коронавирус удаанай бэшэ»

Зурхайгаар ковид үбшэн гансал 2020 ондо дэлгэрээд, саашанхи жэлнүүдтэ байхагүй. Декабриин 15-hаа үбшэнэй хүсэ шадалынь hуларжа эхилээд, гаража байhан үхэр жэлдэ мартагдаха гэжэ hанамаар.

Ниигэм 24 feb

Арадайнгаа баялиг аршалһан габьяатад

Эхэ орондоо дурлаһан, эрэлхэг ажалаараа нютаг оронойнгоо нэрэ һүлдэ үргэжэ ябаһан эрхим хүнүүдэй нэгэн тухай Бальжима Доржиевна Бортоева найруулга бэшэжэ, тэрэниие олоной анхаралда дурадханабди

Үшөө харуулха