Түсэлнүүд

Гул-Тумурэй бөө тухай домог

«Минии нютаг» мүрысөөндэ эльгээгдэһэн найруулганууд соо түрэл нютагайнгаа гайхамшагтай байгаали тухай зураглалһаа гадна, нютагайнгаа мэдээжэ хүнүүд,  түүхэ, ушарнууд тухай һонин баримтанууд тодорхойлогдоһон байдаг.
Мүнөөдэр танай анхаралда  Эрхүү можын Баяндайн аймагай Люри нютагһаа ехэ һонин найруулга дурадхая. Авторай бэшэхэ онсо маяг, нютаг хэлэн тэрэ ёһоороо дурадхагдана.

Аршаантай нютагни - Енгорбой

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Захааминай аймагай Ёнгорбой нютагһаа удаадахи найруулга ерээ. Хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, уянгата шүлэгүүдые  уһан шэнгеэр урадхуулдаг Лубсан Цыренов түрэл нютаг тухайгаа бэшэнэ.

Минии эжын түрэhэн нютаг

«Минии нютаг» мүрысөөнэй удаадахи найруулга Ивалгын аймагһаа ерээ. Л.С. Эрдынеева эжы аба, түрэл нютаг тухайгаа сэдьхэлээ хүдэлгэн  дурсана.

Нютагай магтаалнууд

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Агаһаа Цырегма Абидуевна Балданова уран шүлэгүүдээ эльгээбэ. Наһанайнгаа амаралтада гаранхайшье һаа, зохид шүлэгүүдые зохёожо, зониие баярлуулна.

Ород Орон соо

"Минии нютаг" мүрысөөндэ удаадахи найруулга эльгээгдээ.  Олоной анхаралда ажабайдалай орёо асуулдануудай нэгэниинь хурсаар табигдана.

Ниигэм 31 jul

Минии тоонто нютаг- Аргата

"Минии нютаг" мүрысөөндэ эгээл эдир хабаадагша бии болоо. Энэ хадаа Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй 1-хи лицей-интернадай 2 "Б" ангиин һурагша Оджин Раднаева болоно.

Һалбаржа байхань болтогой!

Түрэл тоонто нютагтаа үнэн зүрхэнһөөнь дуратай, сэдьхэлдээ ходол һанажа ябадаг Виктор Упалович Дармаев «Минии нютаг» мүрысөөндэ найруулгаяа дурадхана. Хурамхаанай аймагай Бархан нютагтай дүтөөр танилсая.

«Минии нютаг – Тангад»

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Эрхүү можын Нүхэд аймагай Тангад нютагһаа найруулга эльгээгдэбэ. Тэрэниие «Алтан сэсэг» гэжэ нэрэтэй арадай аман зохёолой бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Ольга Валерьевна Семёнова найруулаа.

  Соел урлалай гуламта – уран дархашуулай бүтээл

  Театрай ордон хадаа онсо шэнжэтэй гэр гээшэ, тойроод байһан хотын байшангууд сооһоо энэ ордон тобойсо харагдажа, гоё һайханаараа илгардаг гэжэ бултанда мэдээжэ. Энэ нангин газарта олон зон соёл уралигай гэгээн элшэ хүсэнтэйнь уулзажа, элдэб һайхан мэдэрэлдэ абтажа, сэдьхэлээ баяжуулна ха юм. Тиимэһээ үни урдан сагһаа хойшо мүнөө болотор барилгашад театрай байшангые тад ондоогоор шэмэглэдэг заншалтай юм.

Үргэн тэнюун Эхэ нютаг оромни

“Минии нютаг” мүрысөөндэ эгээл түрүүн найруулгаяа Буряад Уласай багшанарай колледжын буряад хэлэ бэшэгэй болон үндэhэн соёлой hалбариин 3 курсын оюутан Сарюна Самсонова эльгээбэ. Эдир наһанһаань уран үгын дээжэтэй басаганай найруулга танай анхаралда.

Буянтай минии, Аха нютаг

“Минии нютаг” мүрысөөнэй удаадахи хабаадагша Аюна Цыденова Ахын аймагай Сорог нютагһаа найруулга эльгээбэ. Аюна НГМУ-гай оюутан, саг болоод лэ гуурһаяа туршадаг.

Ниигэм 21 jul

Талын зэрэлгээн

«Минии нютаг» мүрысөөндэ Цындыма Дашиевна Бабуева найруулга эльгээгээ. Цындыма Дашиевна багшын ажалай хүндэтэй ветеран. Сэдьхэлэйнь уянгата зохёол танай анхаралда

2021 ондо түрэл “Буряад үнэн” сонимнай байгуулагдаһаар 100 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь

100 жэлэй хугасаада хэдэн сая һонирхолтой мэдээсэлнүүд, уран зохёолшодой бүтээлнүүд, статьянууд гараһан түүхэтэй. Олоной һонирхол татамаар зарим материалнуудые хүндэтэ уншагшадтаа һануулан дурадхаха хүсэлтэйбди

Ниигэм 19 jun

​Буряадай дэбисхэртэ бууһан хүнүүд заатагүй 14 хоногто гэрһээ гарангүй байха гэһэн тогтоол болюулагдаа

Ерэһэн тухайгаа эрхэтэд Буряад Уластахи Роспотребхиналтын анкетэ дүүргэжэ, хаанаһаа ерэһэн, хаана бүридхэлдэ абтаһан, хаана ажаһуудаг тухайга заатагүй бэшэхэ болоно

Ниигэм 15 jun

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүлэтэ жэлнүүд сагай ошохо бүри холодоошье һаа, тэрэ үеын хүшэрые бэе дээрээ үзэһэн зоной, үри һадаһадайнь зүрхэ сэдьхэлдэ хэтэдээ үлэнхэй

Ниигэм 28 may
Үшөө харуулха