Түсэлнүүд

«Үнэн. Дамжуулга». Дамдин Бадараев

"Буряад хэлэн – минии түрэлхи хэлэн” гэжэ тоолодог буряадуудай тоо 30 жэлэй туршада 30% доошоо ороо. Буряад хэлэнэй байдал тухай һонирхолтой тоо баримтануудые эрдэмтэн Дамдин Бадараев дурадхана.

Буянта һара тухай. «Үнэн. Дамжуулга»

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай шэнэ медиа-түсэл. Тус дамжуулгада элдэб асуудалнуудаар хөөрэлдөөнүүд үүсхэгдэжэ, һонирхолтой һанамжа бодолтой хүнүүд уригдажа байха. Энэ удаа Буддын шажанай “Даши Чойнхорлин” ехэ һургуулиин дид-захирал Жаргал лама Дугданов хабаадажа, буянта һара тухай хөөрэнэ.

Сибирская Вандея

Вышел в свет сборник повестей иркутского писателя Бориса Хадеева «Деревянная лошадка – Модын унган». В повести описывается партизанская  война против Советов на территории Западной Бурятии. Это противостояние разделило семьи и роды, разделило весь народ и до сих пор с болью отзывается в нашей памяти….

Речной экстрим

За яркими эмоциями и сумасшедшим выплеском адреналина идут на реки туристы водники

Ниигэм 16 jul

О потомках великого венгра

Ниигэм 23 jun
Үшөө харуулха