Ниигэм 8 jun 2021 1261

​Наран шэнги

© фото: 1ul.ru

ТАТ ХЭЛЭН

Наран шэнги                   Пейсах МИШИЕВ

Эртэ урдын Дербент – аяншалагшадай анхарал татадаг эрдэни зэндэмэни мэтэ һуурин юм. Нарын-Кала – Наран Хэрэмэй хананууд дээрэ эртэ үглөөгүүр наранай элшэнүүд наадаба.

- Аба, наран юунэй түлөө гарадаг юм? – гэжэ хүбүүниинь эсэгэһээ асууна.

- Үнэн ажалша виноград ургуулагшадта, газар элдүүрилэгшэдтэ хэшэг буулгахын түлөө...

- Теэд би хүдэлнэгүй ха юмбиб...

- Юундэ гээшэб? Бодоод, нюур гараа угаанаш. Хүүгэдэй сэсэрлигтэ ошонош. Һүүлдэнь һургуулида орохош.

- Энэ ажал гээшэ гү?

- Тиимэ даа. Эртэ бодохо, гэртээ туһалха гээшэш баһал ажал.

- Наран шэнги гү?

- Наран нэгэшье эсэдэггүй. Дербентын хэрэмэй ханануудые элшэтүүлжэ байхыень харана гүш? Бидэшье наран шэнги байха ёһотойбди.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​

Фото: 1ul.ru