Найдалаа һэргээел даа

Байгша оной февраль һарада хүршэ Баянгол һууринда «Уран дүшэ» нэгэдэлэй гэшүүн, поэт, прозаик, шүүмжэлэгшэ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Владимир Нимаевич Данжаловай   85 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Найдалаа һэргээел даа» гэһэн мүрысөөн  үнгэрөө. Мэлэ, Сагаан-Морин, Борто, Баянгол нютагуудай   хоорондо тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ.

Ниигэм 24 mar

Таабарита зэмсэг-ташуур

Ташуур – талын нүүдэлшэдэй эгээл урдын ба таабарита зэбсэг. Таба мянган жэлэй саада тээ манай элинсэгүүд моридые hургажа эхилхэдээ, түрүүшын ташуур дархалаад, хэрэглэжэ эхилhэн түүхэтэй.  
Урдын буряад-монголшууд: «Морин ташуур хоёртой эрэ – дүүрэн зэбсэгтэй сэрэгшэн», - гэжэ тоолодог байhан.
Буряад-монгол ташуур морин  эрдэниин hүлдэтэй, тэнгэриин луугай сахилзаhан залитай, агууехэ талын дуунай аялгатай, урдын сэрэгшэдэй  илалтын баярай хурайтай нүүдэлшэдэй үльгэр домогто хэрэгсэл.  

Ниигэм 24 mar

Хэшэг буянай хөөрөөнүүд

Һургуулиин һурагша ябахаһаа эхилээд, буряад рассказуудые уншаха дуратай һэм. Гэр тойронгой ажалдаа туһалаад, даабаряа дүүргээд, Чимит Цыдендамбаевай гү, али Цырен- Дондог Хамаевай рассказуудые ехэл шуналтайгаар уншадаг бэлэйб.

Ниигэм 23 mar

Хабарай уулзалга

Хориин  түбэй номой санда «Хоримнай маниие танилсуулаа» гэжэ дулаан уулзалга үнгэрѳѳ. Хоридо ажаһуудаг Хэжэнгэһээ, Хориһоо, Яруунаһаа гарбалтай  зон эндэ олоороо суглараа.

Ниигэм 23 mar

Буряад хутагын соло дуудажа...

Буряад Уласай элитэ түмэршэ дархан, Россиин ба Буряад Уласай Уран зураашадай холбоонуудай гэшүүн, Уран дархашуулай ассоциациин түрүүлэгшэ, «Бата» гэhэн уран дарханай мастерскойн генеральна захирал Бато Андреевич Мэрдыгеев байгша ондо 75 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэглэхэнь.

Ниигэм 23 mar

Оюутадай Олимпиада

Буряадай дээдэ һургуулинуудай оюутадай буряад хэлээр мэдэсэ элирүүлһэн олимпиада жэл бүри болодог юм. XXXI олимпиада эмхидхэхыень анха түрүүшынхиеэ Буряадай Хүдөө ажахын академидэ даалгагдажа, мартын 16-да үндэр хэмжээндэ үнгэрбэ.

Ниигэм 23 mar

Урмашамаар уулзалга

Cэлэнгын аймагай засаг дарга Станислав Дашиевич Гармаевтай уулзаһанай удаа дали жэгүүртэй болоһон мэтэ «ниидэһээр» кабинет сооһоонь гараабди.

Ниигэм 23 mar

Тобшо һонин

Бокс
Нью-Дели (Инди). Эхэнэрнүүдэй дунда дэлхэйн чемпионат эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэжэ байна. Уласхоорондын хэмжээнүүдэй мүрысөөнүүдтэ үнинэй хабаадаагүй Ород гүрэнэй тамиршад ринг дээрэ гараа.
Суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай Людмила Воронцова түрүүшынгээ уулзалгада шүүгдэбэ. Ородой һоригшо Альберт Муталибов энэ ушараар  ехэ голхорһоноо  мэдүүлбэ.
- Эгээл нэрэ зэргэтэй Екатерина Пальцева Людмила Воронцова хоёрнай диилдэшэбэ. Шүүхэ аргатай байгаа. Теэд ана-мана тэмсэхэдэнь, шүүгшэд өөһэдын хараатай байшоо. Тиимэһээ алдуунуудаа заһаха арганууд тамиршан бүхэндэ үзүүлэгдэхэ, - гэжэ Альберт Муталибов мэдүүлээ.
Серби гүрэнэй түлөө шаасалдадаг Наталья Шадрина түрүүшынгээ уулзалгада илалта туйлаа. Грециин түлөөлэгшэ Ольга Паулина Парадоту гэгшые шүүгээд, үсэгэлдэр үдэшэ Казахстанай Римма Волосенкотой уулзаа.

Спорт 22 mar

Эдиршүүлэй амжалта

Новокузнецк болон Хабаровск хотонуудта бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай эдир шатаршад амжалтануудые туйлаһан байна.

Спорт 22 mar

Бэлигтэй эрдэмтэн, багша

Профессор Д-Н.Д.Доржиевай 95 жэлэй ойдо

Мэдээжэ багшанарай, бэлигтэй эрдэмтэдэй одото нэрэнүүдэй дунда хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор Даши-Нима Доржиевич Доржиевай нэрэ онсо hуури эзэлдэг. Тэрэ 2023 оной мартын 20-до 95 наhа гүйсэхэ байгаа.

Ниигэм 22 mar

Аяншалагшадай һанамжанууд

Буряад Уластамнай аяншалгын һалбари хүгжөөгдэнэ. Байгал далайда амархаяа дэлхэйн алишье буланһаа айлшад буужал байдаг. Хорото хамшагай дэлхэйгээр таража эхилхэдэнь, хүн зоной хилэ дабажа, иишэ тиишээ ябахань хорюулагдаа һэн. Мүнөө үбшэнэй бууража эхилхэдэ, гүрэн түрэмнай хилэеэ нээжэ, аяншалга урданайнгаа хэбтэ оробо.

Ниигэм 22 mar

Буряад арадай омогорхол

АРАДАЙ АРТИСТЫН ДУРАСХААЛДА

Эдэ үдэрнүүдтэ бултанай дурсажа, домог болгожо ябадаг арадай артист Михаил Елбонов 78 наһанайнгаа дабаан дээрэ ябаһаар, алтан дэлхэйhээ халин ошобо.
Михаил Елбоновой наһанай намтарые манай Буряад ороной хүн зон сээжэлдэжэрхиһэн байгаа юм бэзэ.

Хорото шумуул һэрибэ

Хабарай түрүүшын дулаан элшэтэ үдэрнүүдэй эхилхэтэй сасуу хорото хашаг һэрижэ, амитан зоной шуһа һорожо эхилбэ. Эдэ үдэрнүүдтэ Захааминай аймагай 5 наһатай үхибүүн хашагта хазуулба.

Ниигэм 22 mar

"Нүхэдэйм дүхэригтэ"

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ можо хоорондын "Нүхэдэйм дүхэригтэ" гэһэн мүрысөөн ирагуу найрагша Ц. Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан үнгэргэгдэбэ. Уран хурса гуурһатай ирагуу найрагшын зохёолнүүдые ургажа ябаа залуу һүрэг үетэн мэдэжэ, үзэжэ ябахынь түлөө иимэ мүрысөөнүүд үнгэргэгдэнэ гэжэ хэлэлтэй.

Ниигэм 22 mar
Үшөө харуулха