Уужам талын уран дархан

Эхэнэрнүүдэй урданай зүүдхэлнүүдые анханайнь түхэлөөр дабтажа хэхын тулада олон ном һударнуудые үзэжэ, элдэб музейнүүдтэ хадагалаатай байһан хубсаһа хунар шэнжэлһэмби

Буряад Уласай боксёр эхэнэрнүүд 2021 оной Олимпиадада хабаадаха аргатай

Буряадаймнай түрүү боксёр эхэнэрнүүд 2020 ондо шэлэн абалгын гол мүрысөөндэ хабаадажа шадаагүйнь харамтай. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуулагдамал командын һоригшод манай басагадые орхингүйгөөр Токиодо бэлэдхэл гаргана

Спорт 21 jan

Буряад театр «Дорж»  гэһэн шэнэ зүжэгтэ харагшадаа урина

Соёл уралиг 20 jan
Үшөө харуулха