Аршаануудаа абархын тулада

Һарьдаг үндэр дуулгата Саяан хадын хабшууда, далайн нюрууһаа 1558 метр үндэртэ Шумак гэжэ нэрлэгдэһэн горхоной эрье зубшаад, 100 гаран аршаанууд хэдэн жэлэй хугасаада газар дороһоо бурьялжа байдаг. Эгээл энэ нангин газарта Лхабаб гэһэн субарга баригдаад, энэ һарын 22- то арамнайлагдахань

Ниигэм 13 aug

Гул-Тумурэй бөө тухай домог

«Минии нютаг» мүрысөөндэ эльгээгдэһэн найруулганууд соо түрэл нютагайнгаа гайхамшагтай байгаали тухай зураглалһаа гадна, нютагайнгаа мэдээжэ хүнүүд,  түүхэ, ушарнууд тухай һонин баримтанууд тодорхойлогдоһон байдаг.
Мүнөөдэр танай анхаралда  Эрхүү можын Баяндайн аймагай Люри нютагһаа ехэ һонин найруулга дурадхая. Авторай бэшэхэ онсо маяг, нютаг хэлэн тэрэ ёһоороо дурадхагдана.

Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ

Орос Уласай хүдөө ажахын яаман 2021 ондо Росси дотор бэелүүлэгдэхэ «Комплексное развитие сельских территорий» гэһэн гүрэнэй түсэлэй хэмжээнүүдэй түсэбүүдые  шэлэн абаба.

Үшөө харуулха