Гайхамшагта шоргоолзонууд

Байгша оной майн 9-һөө июниин 7 болотор буддын шажанай заншалта “Буянта һара” үргэлжэлхэнь. Һүзэгшэд энэ үедэ мяханһаа ба архи тамхинһаа арсан масагладаг, бисалгадаг, маани тарнинуудые уншажа, нангин газарнуудые гороолдог г.м. дэмбэрэлтэ хэрэгүүдые үйлэдэжэ, буян хуряадаг заншалтай. Тэдэнэй тоодо шоргоол¬зонуудые хооллуулхань хүнэй хуби заяанда ехэ һайн нүлөөтэй: шоргоолзонуудые хүндэлжэ эдеэлүүлһэн хүнэй наһан утадхагдажа, буян хэшэг үршөөгдэдэг.

Ниигэм 16 may

Илалтын хүндэлэлдэ велосипедээр

Майн 10-да газаа хүйтэншэг, шиигтэй нойтон, һалхитай байгаа. Харин иимэ уларил велосипедээр ябагшадта тон тааруу. Ивалгын аймагһаа Сэлэнгын аймагай Гусиноозёрск хото хүрэтэр «Илалтын километрнүүд - дэлхэй нацизмгүй» гэһэн уряа доро заншалта болоһон вело- гүйлгэлдөөн үнгэрөө.

Ниигэм 15 may

Зүүн зүгэй бэлигэй дээжэ

Дабтагдашагүй һайхан хатарнуудаараа суутай “Лотос” ансамбль байгуулагдаһаар 45 жэл байгша ондо гүйсэнэ. 1979 ондо Буряад Уласай ба Оросой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин соёлой габьяата ажаябуулагша, Оросой Холбоото Уласай Засагай газарай шангай лауреат, Буряадай гүрэнэй арадай дуу болон хатарай «Байгал» театрай захирал Дандар Бадлуевай ударидалга доро зүүн зүгэй арадай хатарнуудай «Лотос» гэһэн ансамбль бии болоһон юм.

Ниигэм 15 may

Нютагай үргэмжэ

«Түрэhэн нютагhаа hайхан газар үгы, гэрэйнгээ хорёоhоо гараад лэ, гараа үргэхэдэшни, хэншье байг, хүрэхэ газарташни хүргэхэ», - гээд лэ, ходо хэлэжэ байдаг, амандаа золтой абамнай майн 9-эй үдэр ёhотойл дээрэ гараа үргэжэ, халуунаар альга ташахаар найрта хабаадаба гээд, дайнай ара талын ветеран Цымжит Ринчинович Цыбеновэй түрэлэйхид мэдүүлбэ.

Ниигэм 15 may

Түрүүшын бураздаа хахалагдаба

Буряад Уласта хабарай тарилгын ажалнууд захалаа. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зэдын аймагай «Наследие» гэжэ хизаарлагдамал үүргэтэй эмхидэ түрүүшын бураздаа хахалалгада хабаадаба.

Ниигэм 15 may

Эршэ хүсыемнай арьбажуулаг лэ!

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 79 жэл гүйсэбэ. Майн 9 – арад зоной эблэрэн нэгэдэжэ, асари ехэ баатаршалга гаргаһанай һүлдэ болоһон нангин удха шанартай һайндэр.

Ниигэм 8 may

Эсэгын дайнай сууряан

XX зуун жэлэй эгээл шуһата дэлхэйн хоёрдохи дайн 3 жэлэй, 10 һарын, 18 үдэрэй туршада (1418 үдэр) үргэлжэлһэн түүхэтэй.

Ниигэм 8 may

Илалтын ехэ һайндэр

Илалтын 79 жэлэй ойе угтуулан, хаа-хаанагүй дурасхаалай хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэ. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан, амгалан байдалай нара асарһан ветеранууд, ара талада аһан шадалаараа хүдэлһэн аба эжынэр жэлһээ жэлдэ үсөөн болоно. Тиихэдэ дайнай үедэ арба наһатай, арба хүрөөшьегүй үхибүүд ябаһан зон мүн лэ үндэр наһатайнууд болонхой.

Ниигэм 8 may

Алас Дурнада - анхарал

Бүхэроссиин «Алас Дурна - уршагта ябадалнуудай газар» гэһэн конкурсын 2-дохи хаһада хабаадаха захяануудые декабриин 30 болотор эльгээхэдэ болоно. Алас Дурнаар аяншалга тухай эрхим фильм 3 сая түхэригэй шанда хүртэхэ.

Ниигэм 8 may

Сэрэгшэдтэ дамжуулагдаха

Харгын аюулгүйе сахиха талаар Буряадай Толгойлогшын дэргэдэхи комиссиин зүблөөн һаяхана үнгэргэгдэбэ. Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай ГИБДД-гэй Хүтэлбэриин дарга Леонид Минаевай мэдээсэһээр, 2023 оной туршада архи ууһан 7,8 мянган жолоошон баригдаһан байна. Тэдэнэй 1,2 мянганиинь һогтуугаар дахин баригдаа. 374 авто- унаа хэрэглэхэ хорилто оруулагдаа, 266 автомобиль гүрэндэ хуряагдан абтаа.

Ниигэм 8 may

Бэлэдхэл һайтай бэрхэ үхибүүд

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй шабинарай дунда буряад хэлээр олимпиада үнгэрһэн долоон хоногто боложо түгэсэбэ. Буряадай ниислэлэй 18 үхибүүн хабаадаһан байна.

Ниигэм 3 may

«Сэсэрлигэй ажал сэдьхэлдэм дүтэ»

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заадаг багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэдэй дунда мэргэжэлтэ урилдаанууд 2019 онһоо хойшо эмхидхэгдэнэ. Һаяхана Улаан-Үдэ хотын урилдаан боложо, түрүү һуури эзэлһэн багшанар уласай шатада хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн байна. Гол шан - Гран-придэ 111-дэхи «Дашенька» сэсэрлигэй багша Евгения Бадмаева хүртөө.

Ниигэм 3 may

Буряадай «Третьяковкын» эзэн

Буряад Уласай тамирай элитэ һоригшо, олзын хэрэг эрхилэгшэ, меценат, «Буряадай Третьяковка» гээд алдаршаһан түрүүшын үмсын музей-галерей байгуулагша Лев Львович Бардамов 25 жэлэй туршада түүхын дурасхаалта эрдэнитэ баялигуудые суглуулжа, гайхамшагта үзэсхэлэнгүүдые олоной һонорто дурадхадаг.

Ниигэм 2 may

Елена Мохосовагай түрүүшын тоглолто

Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай Оперо болон баледэй театрай лирическэ сопрано хоолойтой дуушан, Пётр Чайковскиин нэрэмжэтэ уласай урлалай колледжын багша Елена Мохосова түрүүшынгээ томо тоглолто түрэл театрайнгаа тайзан дээрэ майн 19-дэ табихань.

Ниигэм 1 may
Үшөө харуулха