Агада һалбарһан «Алтаргана» һайхан

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Агын тала дайдада бүгэдэ буряадуудай уулзалга эмхидхэгдэбэ. Буряад Уласай түлөөлэгшэд эндэ олоор хабаадажа, угайнгаа, элинсэг хулинсагайнгаа түрэлхидөөр уулзажа баясаһан байна.

Ниигэм 27 jul

Хүндэтэ үүргэ

Үүр сайхын үедэ Улаан-Үдын түбһөө Ага руу зүг бариһан хэдэн автобусууд хойно хойноһоо жэрылдэн ябана...

Ниигэм 27 jul

«Буряад хүнэй нэгэ үдэрһөө»

Аглаг һайхан Ага нютагта Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданда арадайнгаа заншалнуудые сахиха, хүгжөөхэ, уран һайханай бүлгэмүүдэй гүйсэдхэлгын ургалтые һайжаруулха, урмашуулха зорилготой «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн урилдаанда Монгол оронһоо, Буряад Уласһаа, Эрхүү можоһоо, Үбэр Байгалай хизаарһаа 8 бүлгэмүүд, дүн хамтадаа 150 хүн хабаадаа.

Ниигэм 27 jul

Хамба лама Дамба Аюшеев Оросой Холбооной Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко гэгшые Ивалгын дасанда хүлеэн абаба

Виктория Абрамченко Буряад орондо албан хэрэгээр буугаа һэн гээд һануулая. Тиигэжэ тэрэ заатагүй Ивалгын дасан хүрэхэ хүсэлтэй байгаа.

Ниигэм 26 jul

«Моё тепло», «Найрамдал»: удхатай, ушаралтай зун

Санкт-Петербург хотодо байгша оной июлиин 13-һаа 19 болотор үнгэрһэн Уласхоорондын “Салют талантов” гэһэн фестивалиин дүнгөөр Ивалгын аймагай “Моё тепло” гэһэн арадай хоор, “Найрамдал” гэһэн фольклорно ансамбль Алтан кубогуудта хүртэжэ, I шатын лауреадууд болон тодорбо. Уран бэлигэй тус коллективүүдые Тапхар һууринай соёлой байшангые даагша, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Д.В.Цоктоева толгойлдог юм.

Ниигэм 26 jul

Шэнэ мүрнүүд

«Уянгын сэсэрлигтэ» Булад Жанчиповай уран зохёолһоо нэмэгдэбэ. Яруунымнай аймаг “Яаблан дабаанһаа нааша яһалашье үргэн дайдатай” болоод, яруу найрагта бэлигээрээ мэдээжэ болоһон ирагуу дуушад, шүлэгшэдөөр олон юм.

Молор һайхан Монгол ороноор...

Монгол ба Росси гүрэнүүдэй хоорондо хоёр жэлэй удаа хилэ нээгдэжэ, аяншалагшад иишэ тиишээ ехэ олоор ябадаг болоод байна. Теэд зон Сүхэ-Баатар хүрэтэр автобусоор, тэндэһээ поездоор Улаан-Баатар хүрэтэр хүрэнэ. Үглөөнэй 6 саг 30 минутада Монголой ниислэл хотодо һэрюухэн байгаа. Теэд хүн зон олон, мэдээжэ юм ааб даа, булта эгээн ехэ һайндэр – Наадамдаа ошохоёо сүлөөгүйнүүд.

Ниигэм 26 jul

Байгал далай руу муу муухайн оролгые багадуулха

Россиин Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко албанай хэрэгээр Буряад орондо ерэхэдээ, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй нэн түрүүн баруун эрьеэрхи сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдтэ хүрөө. Эндэ Виктория Абрамченко тэдэнэй һэльбэн шэнэлэлгын ажалнуудые хинан шалгаа.

Түрүү оюутадай дунда

Июлиин 16-19-эй үдэрнүүдтэ Грозный хотодо бүхэроссиин Универсиадын дэргэдэ барилдаанай мүрысөөн үнгэрбэ. Буряадай тамиршад эндэ гурбан медальда хүртөө.

Спорт 20 jul

Бухын харгыгаар бурхандаа хүрөөбди

Июлиин 13-да Захааминай аймагай Санага нютагта буддын шажантанай түүхэдэ ехэ дэмбэрэлтэ хэрэг болоһон байна ха юм даа. Арьяа Баала бурханай дүрэ тодхогдожо, рамнайлагдаа. Энэ ехэ хэрэгые дэмжэжэ, Түнхэнэй хонгоодор угтайшуул эмээлтэ морёор Санага нютаг хүрэхэ гэжэ түсэблэжэ, июлиин 8-да Жэмһэг нютагһаа гараа. Урид 10 хүн ошохо байһан аад, энэ тэрэ шалтагһаа боложо, эмээлтэ мори унаха 7 хүн үлэшөө. Тэдэнэй дунда би оролсооб. Сэхыень хэлэхэдэ, Түнхэнһөө Захаамин эмээлтэ морёор ошохо гэжэ ухаандамнишье үгы байгаа. Гэнтэ тиимэ дурадхалай ороходонь, үшөө маргажа байһан аад, иимэ ехэ хэрэгтэ хабаадаха ушар дахин хэзээ тохёолдохоб даа гэжэ бодоод, харгыда бэлдэжэ эхилээ бэлэйб.

Ниигэм 20 jul

Наранай багшын нангин субарга

Сэлэнгын аймагай Юрѳѳ нютагай ажаhуугшад хоёр жэлээр хойшолуулагдаhан нангин хэрэгээ одоошье бүтээбэ - Наранай багшадаа зорюулhан нангин субаргаяа тахижа, сэдьхэлээ ханааба. Субарга тахилгые Юрөөгэй дасанай шэрээтэ Гунчен лама эхилһэн байна. «Хамбын Хүреэ» дасанай Дуйнхор дуганай Түмэр Соёл хоёр, мүн Юрөөһөө гарбалтай Балдан, Лубсан-Дарма ламанар тахилгые номой ёһоор бүтээжэ үгөө.

Ниигэм 20 jul

Багаһаа – буряадаараа

Үхибүүдые буряад хэлэндэ һургахын түлөө тусхай оршон байдал зохёохо талаар түсэл ганса Буряад Уласта бэшэ, мүн Эрхүү можодо, Үбэр Байгалай хизаарта нэбтэрүүлэгдэжэ эхилэнхэй. Туршалгын талмайнууд хүүгэдэй 15 сэсэрлигтэ зохёогдонхой, тэдэнэй нэгэниинь - Хэжэнгын аймагай “Жаргал” сэсэрлиг.

Ниигэм 20 jul

Шатарай азатай үхибүүд танилсана

Жэлэй эхиндэ Буряад Уласай һуралсалай гуламтануудта шатар, часууд, шатарай номууд тараагдаа. 2-3 жэлэй туршада иимэ бэлэгүүдтэ 137 һургуули хүртэхэ юм. Эдэмнай “Шатар - һургуулида” гэһэн бүхэроссиин түсэл һургуулидаа бэелүүлнэ гээд хэлэхэ шухала.

Спорт 20 jul

Түрүү аймагай түүхэтэ ойн баярһаа

Байгша һарын тэндэ Мухар-Шэбэрэй аймаг 95 жэлэйнгээ ойн баярые үргэн хэмжээндэ үнгэргэбэ. Тэрэнээ аймагай Сурхарбаантай болон ТОС-уудай фестивальтай ниилүүлээ.

Ниигэм 20 jul

Буряад хэлэ үзэхэ «арга»

ЮНЕСКО баримтална – үнгэрхэ долоон хоног бүри дэлхэй дээрэ нэгэ хэлэн үгы болоно. Хэлэнэй үгы болоходо, арад бүхэнэй соёл, аман зохёол, заншалнууд баһал хэлэтэеэ үгы боложо, түүхын хуудаһануудта ороно…

Ниигэм 20 jul

Хэрэгтэй үүсхэл

Буряад Уласта байгаали ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын «Бурприрода» эмхиин байгуулагдаhаар 17 жэл июлиин 15-да гүйсэбэ. Тус эмхиин мэдэл доро онсо харууhанай 13 заказнигууд, байгаалиин аяар 57 хүшөөнүүд, тэрэ тоодо олондо мэдээжэ Шумааг гэжэ парк, Байгалай эрье ороно. Эдэ бүгэдые жэнхэни ёһоорнь ариг сэбэрээр байлгаха гол зорилго даанхай гүрэнэй эмхиин дарга Алдар Зоригтуевич Цыбикмитовтэй хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэбэбди.

«Алтаргана» эхилхэнь

Бүгэдэ Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» наадан эхилхэнь. Мүнөө аглаг һайхан Ага тосхондо бэлэдхэл хэгдэжэ, дүүрэхэ тээшээ болобо.

Спорт 20 jul
Үшөө харуулха