«Зориһон харгымни – заяатай»

Буряад Уласта аршаанта булагууд ёhото фонтанууд мэтэ тэhэрэн мүндэлжэ, тэдээнтэй хамта оюун бэлигтэй уран шүлэгшэд түрэн заларжа, түрэл арадайнгаа соёлой алтан абдарые шэмэглэн баяжуулна.

Ниигэм 26 may

Ерээдүйгөө хүмүүжүүлэе!

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин юрэнхы болбосоролой һуралсалай гуламтануудта хүмүүжүүлгын талаар захиралай зүбшэлэгшын шэнэ тушаал байгуулха тухай даабари 2022 оной хабар үгэһэн байна. 2022-2023 онуудта түрүүшын зүбшэлэгшэнэр 45 можо хизаарта хүдэлжэ эхилээ. Бүхы Ород гүрэн дотор һургуулинуудта 2023-2024 онуудта энэ тушаал нэбтэрүүлэгдэхээр хараалагданхай.

Ниигэм 26 may

Багаханшье һаа, баян лэ!

Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй дэргэдэ “Байгаали ба хүн” гэһэн тусхай музей хүдэлжэ байдаг. Хэды тиигэбэшье энэ багахан музей Түнхэнэй аймагай нютаг нугануудай хэдэн мянган жэлэй түүхэ, эндэхи ажаһуугшадай ажабайдал харуулна гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Ниигэм 26 may

Наһанайнгаа хэрэг олоо

Залуу наһандаа Евгения Даржаева “тунеядец” гэжэ нэрлэгдээд, түрэл нютагайнгаа номой санда “сүлэгдэһэн” байна. Иигэжэ саг зуура хүсөөр эльгээгдэһэн хүдэлмэринь бүхы наһанайнь ажал хэрэг боложо үгөө. Мүнөө Евгения Владимировна “Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэнхэй, Түнхэнэй аймагай Жэмһэг һууринай номой санда 39 жэл хүдэлжэ байһан дээдэ гарай мэргэжэлтэн болоно.

Ниигэм 25 may

«Багдариндаа баяртайбди!»

1982 ондо Батор Цырендашиевич Вера Ринчиндоржиевна хоёр эхир басагадаа абаад, Багдарин руу зөөшэһэн юм. Баунтын баян аймаг буряад айл бүлые түрэһэн нютагһаа өөрэгүй дулаанаар угтан абаа. Эгээл тиимэһээ шуран бэрхэ Чимитдоржиевтан холын хойто нютагай хүгжэлтэдэ шармайн орожо, ажаллаһанайнгаа зэргээр үндэр нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэжэ, наһанайнгаа амаралтада гарабашье, амтатайхан зээнэрээ харалсажа, өөдэнь болголсоо. Эдэ үдэрнүүдтэ хүндэтэ үбгэн абань 80 наһанайнгаа ойн баярые дүтын зоной дүхэригтэ угтана.

Ниигэм 24 may

Баяртай, һургуули!

Юрэнхы дунда һургуулиин 9-дэхи болон 11-дэхи ангиие түгэсхэгшэдтэ хуби заяанайнгаа саашанхи замые шиидхэхэ харюусалга ехэтэй гол сагынь тулажа ерэбэ гээшэ. Ямар мэргэжэлдэ наһаяа зорюулхаб, тэрэнь энэ зундаа эли болохо. “Баяртай, һургуули!” - гэжэ баярлан, һүүлшын хонхын жэнгирээн соо сугтаа үндыһэн үетэн нүхэдэйнгөө дунда тэдэ жэрылдэн зогсобод.  Илангаяа Улаан-Үдын һургуулинуудай шабинар майн 23-да “Һүүлшын хонхын баяр” тэмдэглээ.

Бултайхадань, булта баярлаад...

Май һарын наратай дулаахан үдэрнүүдые һамбаашалан, Буряад ороноймнай ажаһуугшад газаагаа огородойнгоо эдеэ һуулгажа эхилээ. Улад зон газар дээрээ гол түлэб морхооб, редискэ, һонгино, үгэрсэ, помидор болон бусад зүйлнүүдые ургуулдаг. Гэхэ зуура Улаан-Үдын болбосон түхэлтэй гэр байрануудта ажаһуудаг шуран бэрхэ зон балкон, сонхо дээгүүрээ мүн лэ багахан огород тарина. Ажаһуугшадай һанамжануудаар һонирхобобди.

Ниигэм 23 may

«Зоной дунда золтойб!»

Хориин арбан нэгэн эсэгын батанай болон хүбдүүд угай буряадуудай эртэ урда сагhаа эзэмдэн hууhан Түгнын эхин дэлхэйн олон арадуудые хара түлишѳѳрѳѳ дулаасуулжа байна. Уурхайн дэргэдэхи хотын түхэлтэй Сагаан-Нуур тосхоной байрада урдандаа Олон-Шэбэр гэжэ багахан отог оршодог hэн. Yнгэрhэн зуунай эхиндэ багахан отогуудые ниилүүлжэ, совхоз болон колхозуудые байгуулха үеэр Олон-Шэбэрэй, Шара-Голой, Холбоолжоной, Намарзанай болон бусад отогуудай ажаhуугшадhаа бүридэhэн Хүсѳѳтэ нютаг мүндэлhэн юм. Урдандаа эндэхи буряадууд сагаан хүhѳѳ шулуутай газартай хадаа Сагаан-Шулуутай гээд нютагаа нэрлэдэг байгаа. Мүнѳѳ энэ нютагта 600-гаад ажаhуугшад тоологдоно. Хажуудаханань оршодог хэдыхэн үрхэтэ айлнуудhаа бүридэhэн Шэнэhэтэ нютагтаяа хамта Хүсѳѳтын нэгэ сомон байгуулна. Тэрээниие эгсэ табан жэлэй саана бүhэгүй дарга даажа абаа. Совет үедэ Холбоолжондо хонишон ябаhан Балаганай Васиин 8 үринэрэй нэгэн - Оюна БАЛСАНОВА нютагаархидай дэмжэлтээр сомон даргаар hунгагдаhан юм. Хүсѳѳтын сомон даргатай хѳѳрэлдѳѳ уншагшадтаа дурадхахамнай.

Ниигэм 22 may

Олоной түлөө оролдоһоор

Му х а р - Ш э б э р э й аймагай Боом, Нарһата һууринуудай хоорондо Баян Хара уулын хормойдо, үзэсхэлэнтэ һайхан газарта “Амарлин” дасан оршодог. Амар амгалан байдалые үршөөһэн энэ дасанай дэргэдэ удха шанартай уулзалганууд эмхидхэгдэжэ байдаг.

Ниигэм 22 may

Эдир сэрэгшэд урилдаба

Һүүлэй сагта, илангаяа сэрэгэй тусхай операциин эхилһэнһээ хойшо гүрэнэй бүхы һургуулинуудта үхибүүдые Эхэ орон тухай ойлгосотой болгохын тулада элдэб хэмжээнүүд эрхилэгдэнэ – тусхай хэшээлнүүд үнгэрнэ. Тиихэдэ сэрэгэй-патриотическа хүмүүжүүлгэдэ гол анхарал хандуулагдадаг болонхой.
Майн 11-дэ Улаан-Үдын 63-дахи һургуулиин һурагшад заншалта ёһоороо жагсаалда сэрэгшэд мэтээр алхалан урилдаба. Хоёрдохи жэлээ 8-дахи “Б” ангиин һурагшад түрүүшүүлэй тоодо оробо.

Ниигэм 22 may
Үшөө харуулха