Ниигэм 23 may 2024 601

Түгнын талаар трактор техникэ хүүелдэнэ

Буряад ороноймнай хүдөө аймагуудаар сүлөөгүй хаһа тогтонхой. Тарилгын ажалнууд түлэг дундаа ябуулагдана. Таряалангай талмайнууд дээрэ трактор техникын хүүехэ абяан эртэ үглөөнһөө үдэшэ орой болотор сууряатана. Механизаторнууд тракторһаа бууха сүлөөгүй ажалаа хэнэ.

© фото: Батомунко Цыбиковэй гэрэл зурагууд

Мухар-Шэбэрэй ай­магта хамта дээ­рээ 22 423 гектар газар хахалагдаха. Тиигэ­жэ 5434 гектарта орооһото ургамал һуулгагдаха. Тэрэ тоодо 4672 гектар талмай­да шэниисэ таригдаха гээд, энэ аймагай захиргаанай хүдөө ажахын управлениин хүтэлбэрилэгшэ Батомунко Цыбиков дуулгаба. Буряад орон соогоо суута «Колхоз Искра» гэһэн СПК заншалта ёһоор эгээл ехэ талмай дээ- рэ тарилгын ажал хэнэ. То­дорхойлбол, энэ ажахынхид 1713 гектарта газар хахална. Тиихэдэ Григорий Калашни­ковай ажахы мүн лэ яһала ехэхэн талмай дээрэ тарилга ябуулна. “Уула” гэһэн ажахын ажалшад бүхыдөө 500 гектар­та орооһото ургамалнуудые һуулгана.

Татьяна Гарипова­гай, Амгалан Ринчиновэй, Андрей Денисовэй ажахынууд тарилгын ажалда гаран­хайнууд. Нёдондонойхитой зэргэсүүлхэдэ, таряалангай талмай 2700 гаран гектараар ехэ болоо. Юуб гэхэдэ, Амга­лан Ринчиновэй, Андрей Де­нисовэй ажахынууд тоһолиг ургамалнуудые тариха тал­майнуудаа үргэдхэхэ болоо. Түгнын үрэжэлтэй һайхан га­зарай 594 гектарта хартаабха таригдана. Бүхыдөө хабарай шухала ажал түсэбэй ёһоор, ямаршье һаадгүйгөөр ябуу­лагдана гээд, Батомунко Ва­лерьевич онсолоо.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Батомунко Цыбиковэй гэрэл зурагууд