Югославиин Герой

Манай “Буряад үнэн” сониндо ажаллаһан Зоригто БАДМАЕВ урдандаа Хэжэнгэһээ гарбалтай Сэрээнин-Доржи ШИРАПОВ сэрэгшэн тухай хөөрэжэ үгэһэн юм

Ниигэм 8 oct

Нэрэ зэргэһээ арсаа

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ онсо шалгарһан нэгэ буряадта Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэ олгохо гэжэ шиидхэбэд. Харин тэрэ буряадынь таһа арсаба

Александр Невскиин орденоор

- Дайнай түрүүшын үдэрнүүдһээ энэ полкдо алба хэжэ байһан хүн бии гү? Найдал багахан, гэбэшье бии һаа, урагшаа гарагты! Тиихэдэнь нэгэтэшье шархатаагүй, оборготоогүй тэрэ буряад урагшаа гараба. Рокоссовский уяржа, гарынь шангаар адхаад тэбэрибэ

Тарбажаан

Шубуун үбсүүтэй хүн гэжэ суурхаһан хүн Үлэгшэндэмнай анхан сагта ажаһууһан. Тарбажаан гэжэ нэрэтэй. Багаһаа хойшо энэ нэрэ хэдышье дуулаһан байхаб. Үбгэд, хүгшэдһөө

Үшөө харуулха