Зүүн зүгэй зүнтэйхэн зүгы

Бүгэдэ буряад уншагшадаа Сагаан һарын һайндэрөөр амаршалжа, “Зүүн зүгэй зүнтэйхэн зүгы” гэһэн гаршаг доро хүүгэдтэ зорюулһан зохёолнуудые тааруулан табибабди

Буряад шүлэгэй угалза

Бэлигтэй багшанар бэлигтэй шабинартай байдаг гү? Минии эгэшэ З.Б.Туртуевагай шаби Баир Буянтуевтай уншагшадаа танилсуулаа һэмди

Уянгата шүлэгүүд

Энэл мундарганууд тухайгаа хэлэжэл, үгын хүсөөр үнгэ зүһыень, хүрэг зурагынь бүтээжэл шадаа һаа, бүхы наһанаймни хэрэг гээшэ гэжэ тоолохо ёһотойт! – гэжэ үүлэн сагаан үһэтэй үндэр наһатай уран зохёолшо хэлээ һэн

Югославиин Герой

Манай “Буряад үнэн” сониндо ажаллаһан Зоригто БАДМАЕВ урдандаа Хэжэнгэһээ гарбалтай Сэрээнин-Доржи ШИРАПОВ сэрэгшэн тухай хөөрэжэ үгэһэн юм

Ниигэм 8 oct

Нэрэ зэргэһээ арсаа

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ онсо шалгарһан нэгэ буряадта Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэ олгохо гэжэ шиидхэбэд. Харин тэрэ буряадынь таһа арсаба

Александр Невскиин орденоор

- Дайнай түрүүшын үдэрнүүдһээ энэ полкдо алба хэжэ байһан хүн бии гү? Найдал багахан, гэбэшье бии һаа, урагшаа гарагты! Тиихэдэнь нэгэтэшье шархатаагүй, оборготоогүй тэрэ буряад урагшаа гараба. Рокоссовский уяржа, гарынь шангаар адхаад тэбэрибэ

Үшөө харуулха