Үүрэй туяатай урилдан үдэрөө би угтанам...

«Байгал» сэдхүүлэй 2-дохи дугаарые Монголой мэдээжэ ирагуу найрагша, уран зохёолшо Данзангийн Нямаагай «Нарны алга» гэжэ ном соогоо бага наһаяа дурсажа бэшэһэн богонихон рассказууд шэмэглэбэ. Тус рассказуудые монголһоо оршуулдаг мэдээжэ оршуулагша, поэт, уран зохёолшо Цындыма Дашиевна Бабуева оршуулаа. Дүрбэн рассказуудынь танай анхаралда.

Ниигэм 23 may

Зүүн зүгэй зүнтэйхэн зүгы

Бүгэдэ буряад уншагшадаа Сагаан һарын һайндэрөөр амаршалжа, “Зүүн зүгэй зүнтэйхэн зүгы” гэһэн гаршаг доро хүүгэдтэ зорюулһан зохёолнуудые тааруулан табибабди

Буряад шүлэгэй угалза

Бэлигтэй багшанар бэлигтэй шабинартай байдаг гү? Минии эгэшэ З.Б.Туртуевагай шаби Баир Буянтуевтай уншагшадаа танилсуулаа һэмди

Уянгата шүлэгүүд

Энэл мундарганууд тухайгаа хэлэжэл, үгын хүсөөр үнгэ зүһыень, хүрэг зурагынь бүтээжэл шадаа һаа, бүхы наһанаймни хэрэг гээшэ гэжэ тоолохо ёһотойт! – гэжэ үүлэн сагаан үһэтэй үндэр наһатай уран зохёолшо хэлээ һэн

Югославиин Герой

Манай “Буряад үнэн” сониндо ажаллаһан Зоригто БАДМАЕВ урдандаа Хэжэнгэһээ гарбалтай Сэрээнин-Доржи ШИРАПОВ сэрэгшэн тухай хөөрэжэ үгэһэн юм

Ниигэм 8 oct
Үшөө харуулха