Байгал

Минаа ташуурай хүсэн

Уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүлэй үүсхэлээр «Далан долоон домог» гэһэн урилдаан ульгам хэмдээ оронхой гээшэ. Энэ удаа «Буряад үнэн» сониной 100 жэлэй ойдо» гэһэн ниитэ гаршагаа манай сониной ажалай ветерануудай дурсалга домогуудаар шэмэглэхэмнай

Ниигэм 16 jun

​Манай айлшан - ”Байгал” сэтгүүл: Элитэ эрдэмтэдээ дурсая

Хоёрдохёо соносхогдоһон “Далан долоон домог” урилдаанай эсэсэй шатада “Монгол судлалда – онсо нэмэри” гэһэн очерково статья Буряадай мэдээжэ эрдэмтэн, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор В.Ш.Гунгаровта зорюулагдаба

Эльгэн түрэлые, эб нэгэдэлые мандуулха

Буха-ноён баабайБуряад Уласай 100 жэлэй ойдо гэһэн ниитэ гаршаг доро Монгол Уласай түүхын эрдэмэй доктор Жамбалай Цэцэгмагай Цэвээн Жамцарано тухай «Буряадмонголшуудай оюун бэлигэй толи гэрэл» гэһэн статьягай түгэсхэл үгтэбэ. Агын тойрогой Һүдэнтэ нютагай...

​Журнал «Байгал» проведёт награждение лауреатов конкурса «Далан долоон домог»

В Национальной библиотеке Бурятии 14 марта в 15.00 состоится церемония чествования лауреатов конкурса «Далан долоон домог» («Семьдесят семь притч и сказаний»). Журнал «Байгал» объявил конкурс в июне 2018 года, чтобы содействовать обогащению фольклорного з...

​Нютаг бүхэнэй домогуудые суглуулаял, «Байгал» сэтгүүлдээ толилуулаял!

2018 оной декабрь һара «Байгал» сэтгүүлэй 6-дахи дугаар хэблэгдээ. Энэ дугаарта Ярууна аймагай литературна “Булаг” нэгэдэлэй толгойлогшо Эдуард Будаевтай хөөрэлдөөн үгтөө. Олоной түлөө оролдогшодой эли бодо үсөөрөөд байхада, уран үгэтэ зониие эблүүлхэ тал...

​2018 оной уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүл

Шэнэ сагай богоһо алхахадаа, үнгэрһэн үеэ эрьен, хаймадан шэнжэлхэ ёһо бии.Уран үгэмнай уян нугархай, удхатай шэдитэй зандаа гү, сэдьхэл хүлгүүлмэ, ухаа баяжуулма зохёолнууд бии гү, уутамнай хооһороогүй гү? Эдэ бүгэдэ  тухай бодоходоо, баримтануудта абаһа...

​Цэбэг Хобраковай буряад арадай хуби заяан тухай бодомжо найруулганууд «Байгал» сэтгүүлэй 5-дахи дугаарта толилогдоо

2018 оной октябрь һарада «Байгал» сэтгүүлэй 5-дахи дугаар нара хараһан байна. Энэ дугаарта “Далан долоон домог” урилдаан үргэлжэлһөөр.Үльгэр туужа, онтохонууд Үе сагай сонхонууд,Үргэнөөр сэлин шэнжээ бол –Үзэмжын һонин дэлхэйнүүд, - Дондок Улзытуев иигэжэ...

​Сергей Доржиевай аян замай дэбтэрһээ тэмдэглэлнүүд - «Байгал» сэтгүүлдэ

2018 оной август һарада уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүлдэ  “Далан долоон домог” гэһэн урилдаан үргэлжэлһөөр.“Хаад бурхад тухай хаан домогууд” гэһэн оролто үгэ соо “Хаан Шаргай бурхан баабай” гэһэн  үльгэр домог согсолон суглуулагша Л...

​“Далан долоон домог” гэһэн урилдаан «Байгал» сэтгүүлэй 3-дахи дугаарта соносхогдоо

Арадай аман үгэһөө һабагшатай буряад-монгол түүхэтэй холбоотой “Далан долоон домог” гэһэн урилдаан уншагшадай дунда соносхогдобо. Барга буряадын баатарлиг “Тоолиһоо” “Шэлэн Галзуу баатар” үльгэрые шэнэ барга Зүүн Хушуунай уласай сангай таряалан, мал ажала...

​«Байгал» сэтгүүлэй толилолгонуудһаа уламжалан авторнууд номуудаа хэблүүлнэ

2018 оной апрель һарада «Байгал» сэтгүүлэй 2-дохи дугаарта “Далан долоон домог” гэһэн урилдаанда эхи табиһан Галина Очировагай “Гутай нютагай домогууд” зоной һонирхол үүсхээ, эрдэни-зэндэмэни мэтэ мэдэрэл түрүүлээ. Хуушан монголшо, БНЦ-гэй эрдэмтэн Галина...

​«Байгал» сэтгүүлэй 1-дэхи дугаар тухай тобшолол

2018 оной февраль һарада уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүлэй 1-дэхи дугаар толилогдоо. Энэ дугаарта засагай эсэргүүтэн гээд хашалганда ороһон, Монголой суута ирагуу найрагша Ринчинэй Чойномой “Буряад” гэһэн найраглалай гар бэшэмэлые ню...