Соёл уралиг 29 mar 2021 779

​Би эжытэйгээ

© фото: pixabay.com

АДЫГ ХЭЛЭН                   Абрек ШАКОВ

Би эжытэйгээ

Апрель һарада хүрьһэн гэдээ,

Абанабди тяпка гартаа,

Үрэһэн газарта орохоо яарана,

Эртэ тарихаш – эртэ абахаш.

Хоюулан эжытэй таринабди –

Кукуруза, мангир, тыква, чеснок...

«Угаа шадамарши, хүбүүм,

Ургаса гараха», – гэнэ эжым.

Газаа шуургалжа байхада,

Аятай дулаахан гэртэмнай,

Газарай хэшэг хэрэглэн,

Амтатай эдеэ бэлдэхэбди.

Ород хэлэндэ Анатолий Шикулин оршуулаа

Лабу гол

Үетэн нүхэднай

Морёор гүйлгэхэдөө бэрхэ,

Үелэн булта суглараад,

Лабу голдоо яаранабди.

Лабу соо тамарнабди,

Моридоо шунгуулнабди,

Наранда бэеэ шаранабди,

Маша баяртай бусанабди.

Ород хэлэндэ Алексей Соломатин оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com