Соёл уралиг 28 feb 2024 693

Шалгарагшадта – шангууд

Буряад Уласта «Баатар-Дангина» гэһэн мэдээжэ мүрысөөнэй эрхимүүд уржадэр элирүүлэгдэбэ. Гол шан - Гран-придэ хүртэһэн зургаан нэрэ мүрысөөнэй түүхэдэ алтан үзэгүүдээр бэшэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулга аяар холын 1993 онһоо хойшо эмхидхэгдэнэ гээд хэлэлтэй.

Уласай уран бэлигтэнэй түб байгуулагдаһаар 95 жэлэйн­гээ ойн баярые байгша ондо тэмдэглэнэ. Энэ удаа тус урилдаа 31-дэхиеэ эмхидхэнэ. Түбэй захирал Альбина Дугаровагай тэмдэглэһээр, жэл бүри мүрысөөнэй шатанууд һэлгэгдэнэ, нэмэгдэнэ.

- Энэшье удаа хэдэн шатануудаар баян болоо. Ородой суута уран зохёолшо Александр Пушкинай түрэһөөр 225 жэлдэ зорюулагдаһан «Пушкин буряадаар» гэһэн шата оруулаабди. Мүн манай мэдээжэ уран зохёолшо, Буряадай арадай поэт Гунга Чимито­вэй 100 жэлэй ойдо зорюулжа, хабаа­дагша бүхэн шүлэг болон дуунууды­ень сээжээр хэлэхэ, баснинуудыень харуулха аргатай байгаа. Шалгарһан үхибүүдтэ тусхай шангууд барюулаг­даа. Ород гүрэндэ 2024 он Гэр бүлын жэл гээд соносхогдоо. Тиимэһээ хабаадагшаднай гэр бүлын заншал­нуудтай танилсуулаа, - гэжэ Альбина Дугарова хөөрэнэ.

Мүнөө жэлэй урилдаанда Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай, Эрхүүгэй можын 69 хүн хабаадаһан байна.

Басагадай дунда гол шангуудта хүртэгшэдтэ уран гартан Александр Чинбатай мүнгөөр бүтээгдэһэн титим зүүлгэгдээ. «Хүүгэн дангина» гэһэн шэглэлээр Ивалгын аймагай Посели һууринай һургуулиин шаби Дарису Чойдонова гол шан абажа шадаа. Улаан-Үдэ хотын 3-дахи гимназиин һурагша Дари Бадмаева «Эдир дангина» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай шаби Дыжит Тугалханова Буряадай «Дангина» боложо тодороо.

Шалгарһан хүбүүдтэ Андрей Мэр­дыгеев тусхай аргаар бүтээгдэһэн буряад хутагануудые бэлдэһэн бай­на. Үбэр Байгалай хизаарай Агын 3-дахи һургуулиин шаби Соёл Бал­данов «Хүүгэн баатар» гэһэн шэглэ­лээр түрүүлээ. «Эдир баатар» гэһэн шэглэлээр 1-дэхи шатын дипломууд Ахын аймагай Өөрлигэй хүүгэдэй урлалай һургуулиин шаби Баяс­халан Хайдаков болон Бэшүүрэй аймагай Дунда Харлан һууринай Жаргалсайхан Гомбоев гэгшэдтэ барюулагдаа.

Захааминай хүдөө ажахын үйлэдбэриин колледжын оюутан Дмитрий Крылов «Баатар» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Дмитрий хадаа улас дотороо бэлигтэй һээр шаагша гэжэ алдаршаһан, олон тоото томо- томо мүрысөөнүүдтэ түрүүлһэн габьяатай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна Огородник