Соёл уралиг 21 feb 2024 1217

Үндэһэн наадануудаа һэргээхэ саг

Сагаан hарын hайндэртэ зорюулhан үндэhэн наадануудай мүрысөөн Улаан-Үдэ хотодо үнгэрөө. Забайкальский тосхоной соёлой байшанда ТОС-уудай түлөөлэгшэд болон газар дорохи баялигые ашаглалгын колледжын оюутад тус тэмсээнүүдтэ хабаадаба.

© фото: авторай гэрэл зураг

Үндэhэн наадануудай мүрысөөн Забай­кальский тосхоной соёлой байшанда 6-дахияа эмхидхэгдэбэ, наhажаал зо­ной хажуугаар залуушуул хабаадалсаа, энэ наадануу­дые хотын Һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүн Саян Хол­хоев эмхидхээ юм. 5 зүйлөөр хабаадагшад тэмсэхэ баатай байба: шатар, шашка, шагай наадан, дартс, мүн керлинг гээд, энэ жэлдэ нэмэгдэбэ. «Үндэhэн шэнжэтэй наада- нуудые оруулхаяа оролдо­нобди», - гэжэ тэрэ тэмдэ­глээ. Шагай наадантай зони­ие танилсуулхаяа «Буряадай энеэбхилгэ» гээд олондо суута Эрдэни-Дари Доржие­ва уригдаа, тэрэ залуу зондо шагайтай холбоотой hонин түүхэнүүдые хөөрэбэ.

Һүүлэй үедэ шагай наада­ха дуратайшуул олон боло­жол байна, ажал хэрэгhээ ухаан бодолоо амаруулха, hэргылхэ хэрэгтэ тон туhатай бшуу.

Тэмсээнүүдтэ 5 хүнhөө бүридэhэн 6 команда гараба. «Перспектива» гэhэн ТОС-ой хүдэлөөнэй эдэбхитэд, Улаан-Үдэ хотын ТОС-ой эблэлэй гэшүүд түрүүшынхиеэ хабаадалсаа.

Тэмсээнүүдтэ илгарhан зон бэлэг сэлэгүүдтэ, мүнгэн шангуудта хүртэбэ. Урданай ёhо заншалнуудаа сахи­ха, үндэhэн наадануудаа hэргээхэ хэрэгтэ иимэ хэм­жээ ябуулганууд тон туhатай, хэрэгтэй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: авторай гэрэл зураг