Соёл уралиг 13 mar 2024 588

Далижуулан табидаг багша

Буряадай радиогой агаарай долгиндо үдэр бүри эртэ үглөөгүүр зэдэлдэг аялгын эхин мүрнүүдые манай уншагшад булта мэдээ бэзэ. Цыретор Зарбуевай үгэ дээрэ бэшэгдэhэн Гавриил Дадуевай «Буряад оромнай» гэhэн дуу Вячеслав Елбаев анха түрүүн гүйсэдхэhэн юм.

© фото: culture.ru

Вячеслав Елбаев Усть- Ордын тойрогой Оhын аймагhаа ерэжэ, Чай­ковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищи ороhон, Россиин Фе­дерациин габьяата зүжэгшэн Вера Дашиевна Лыгденова­гай хүтэлбэри доро дуунай hуралсал гараа, удаань Ленин­градай консерватори дүүргэжэ, түрэл театртаа хүдэлжэ эхилhэн. 1964 ондо тэрэ үедэ соёлой министр байhан Дамба Зодбич Жалсараевай дурадха­лаар хүгжэмэй училищида баг­шалжа эхилhэн.

Таби гаран жэлэй туршада Буряадайнгаа бэлигтэй дууша­дые эрхим hайнаар hургажа, одото орьёл өөдэ далижуулан табидаг багша, Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Хүндэлэлэй орденой кавалер Вячеслав Баяндаевич Елбаев мартын 10-да 85 наhатай болобо.

Заншалта ёhоор табан жэлэй удаа Вячеслав Елбае­вай ойн баярай концерт Бу- ряадай Оперо болон баледэй театрай ордон соо үндэр хэм­жээндэ үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэдэг юм. Чайковскиин нэрэмжэтэ соёл урлалай колледждо багшалхадаа, Вя- чеслав Баяндаевич хэдэн үеын дуушадые hурган гаргаа. «Манай абамнай мэтэ» гээд лэ, hурагша бүхэниинь, тэдэ­нэй тоодо Новосибирскын оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай ара­дай артист Шагдар Зондуев хүндэлэн хэлэдэг байна.

Багшынгаа нэрэ соло дуудажа, Новосибирск, Крас­ноярск, Москва болон бусад хотонуудhаа шабинарынь ойн баярай үдэшэдэ сугларха. Буряадаймнай бүхы мэдээжэ дуушад эдэ үдэрнүүдтэ «Сэдь­хэлэйм дуун» гэhэн концертдэ хабаадаха. Мартын 14-дэ Ж.Бизегэй «Кармен» оперодо түрүү дуушад уран бэлигээ баг­шадаа, харагшадтаа бэлэглэхэ, үглөөдэрынь Гала-концерт Оперо болон баледэй театрай ордон соо үнгэрхэ байна.

Автор: Ешигма ЦЫБЕНОВА

Фото: culture.ru