Соёл уралиг 26 apr 2024 961

«Охито халуун зүрхэеэ одон шэнгеэр носоожо...»

Түлэг наһандаа түби дэлхэйһээ халин ябаһан Даши Дамбаев тухай Лопсон Тапхаев иигэжэ бэшэһэн байдаг. Байгша ондо Буряадаймнай ялас гэмэ ирагуу найрагшын 85 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэнэ. Энэ ушараар апрелиин 17-до Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта дурасхаалай үдэшэ зарлагдажа, уран зохёолшод, оперын дуушад, лицейн багшанар болон һурагшад олоороо хабаадаа.

Энэ үдэшые лицейн захирал Булат Шойжонов нээхэдээ, Даши Дамбаев тухай дулаахан үгэнүүдые хэлээ. Һургуулиин байхадаа, ябууд дундаа шүлэг найруулдаг байһыень тэмдэглээ. Буряадай 1-дэхи интернат-һургуули Даши Дамбаев мүнгэн медальтайгаар түгэсхэһэн юм.

Ажабайдал – зүүдэн бэшэ.

Ажабайдал – дуун.

Һайханаар дуулахаа эрмэлзэ

Һайхан энэ дуу.

Иигэжэ бэшэһэн Даши Дамбае­вай олохон шүлэгүүд дуун болоод, арад зоной дунда тараһан. Эгээл тиимэһээ үхибүүд, оперын дуушад мэдээжэ дуунуудыень гүйсэдхэжэ, ойн баярай үдэшые гансата шэмэглээ.

Уянгата мүрнүүдынь уладай дунда мүнөөшье эрилтэтэй. Гүн удхатай байхаһаа гадуур ерээдүй руу найдал дүүрэнээр хараһан бшуу. Эхэ нютагтаа энхэргэн байһыень мүн лэ ойлгохоор. Сэлэнгын аймагай Харганаагай ажаһуугшад нютагайнгаа алдарта хүбүүндэ зорюулһан хүшөө бод­хоогоод, хажуудахи соёлойнгоо байшанда Даши Дамбаевай нэрэ олгуулһан юм.

1980-яад онуудта Буряадай гүрэнэй радиодо редактораар ажаллахадаа, Даши Дамбаевта зорюулһан нилээд олон дамжуулга­нуудые бэлдээ һэм. Тиихэдээ бэлиг­тэй уран зохёолшодые – Лопсон Тапхаевые, Матвей Чойбоновые, Баир Дугаровые болон бусадые уригша бэлэйб. Даши Дамбаевай түрэһэн эгэшэ Ханда Цыретаровна Харганаагай дунда һургуулида буряад хэлэнэй багшаар хүдэлжэ байхадаа, Даши Дамбаевай зохёо- хы үдэшэнүүдые үнгэргэгшэ һэн. Тиигэхэдээ заабол уран зохёолшо­дые, сэдхүүлшэдые уридаг бэлэй. Хүндэмүүшэ зантай хадань дуратай­гаар тэдэ үдэшэнүүдтэ оролсодог байгаабди. Поэдэй зохёохы ажал дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ тэрэ горитой ехэ хубитаяа оруулаа даа. Мүнөө эхынгээ хэрэг үри басаганиинь үргэлжэлүүлжэ ябана. Людмила Банзаракцаева Даши Дамбаевай шүлэгүүдэй шэнэ суглуулбари ойн баярыень угтуулан хэблүүлээ. Бая­рые хүргэмөөр!

Автор: Людмила ДОРЖИЕВА, Гүрэнэй шангай лауреат, Буряад Уласай болон Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ