«Охито халуун зүрхэеэ одон шэнгеэр носоожо...»

Түлэг наһандаа түби дэлхэйһээ халин ябаһан Даши Дамбаев тухай Лопсон Тапхаев иигэжэ бэшэһэн байдаг. Байгша ондо Буряадаймнай ялас гэмэ ирагуу найрагшын 85 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэнэ. Энэ ушараар апрелиин 17-до Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта дурасхаалай үдэшэ зарлагдажа, уран зохёолшод, оперын дуушад, лицейн багшанар болон һурагшад олоороо хабаадаа.

«Хоёрдохи» эсэгэ

Дулма ажалайнгаа һүүлээр эдеэ хоолой дэлгүүр орожо, сүүмхэеэ дүүргээд, гэр тээшээ зорибо. Хүндэ болоһон сүүмхэнь мүрыень даража, гарыень шалаана. Үгсэлүүр өөдэ дамжаһан тротуар дээгүүр гэшхэлжэ ябатараа, гараа амаруулха хүсэлтэй модоной һүүдэр доро нэгэ хүнэй гансаараа һууһан һандали дээрэ сүүмхэеэ табиба. Огторгойдо нэгэ¬шье үүлэн үгы, үдэшын наран элшэ туяагаа элбэгээр сасажа, халуунаар шарана.

Агуу бэлигтэ хүгжэмшэдэй баглаа

Лхасаран Линховоиной дурасхаалда зорюулагдаһан дууриин дуушадай фестивалиин эмхидхэгдэжэ эхилһээр, тэбхэр 10 жэл болобо. Гэхэ зуура агуу дуушан, соёл урлалай элитэ ажал ябуулагша, СССР-эй арадай зүжэгшэн, РСФСР- эй болон Буряадай АССР-эй гүрэнэй шангуудай лауреат, театрай найруулагша, багша, профессор, уран зохёолшон болон публицист, ниитын ажал ябуулагша Лхасаран Линховоиной түрэһөөр 100 жэл мүнөө гүйсэбэ.

Уг удамай бэлиг

Уhыень ууhан нютагайнгаа ёhыень сахижа, үнэр hайханаар үндылгэhэн аба эжынгээ захяае hанан байха заншал манай арадта эртэ урдын сагhаа уг дамжан ерээ. Энэл ёhоор Буряадтаа мэдээжэ дуушан Булат Бадмаев ажабайдалайнгаа орьёл өөдэ дабшан ябана.

Далижуулан табидаг багша

Буряадай радиогой агаарай долгиндо үдэр бүри эртэ үглөөгүүр зэдэлдэг аялгын эхин мүрнүүдые манай уншагшад булта мэдээ бэзэ. Цыретор Зарбуевай үгэ дээрэ бэшэгдэhэн Гавриил Дадуевай «Буряад оромнай» гэhэн дуу Вячеслав Елбаев анха түрүүн гүйсэдхэhэн юм.

Харагшадай дура буляаһан «Хатан»

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй драмын театрайхид «Хатан» гэһэн зүжэг мартын 7-8-ай үдэрнүүдтэ харуулжа, олон зониие гайхуулаа. «Хатан» зүжэг - дэлхэйн шэмэг, эрэ хүнэй наһанайнь нүхэр, урин һайхан шарайтай, энэрхы һайхан сэдьхэлтэй басагад, эхэнэрнүүд тухай юм.

Буряад дуунуудаа бүхы дэлхэйгээр мэдээжэ болгохоб!

Хүгжэмшэн, продюсер Цырен Шойжонимаев Буряадай эстрада Монгол һайхан ороной арад зонтой танилсуулжа эхилээ. «Түрүүшын дуран» гэһэн дуунай бэшэгдэһээр, 35 жэл болобо. Дуунуудынь холо ойгуур мэдээжэ болонхой, арадай гэжэ нэрлэмээр байна. Буряадта, Хальмагта, Яхадта, Монголдо, Хитадташье дуунуудыень дууладаг болоһониинь һайшаалтай.

Шалгарагшадта – шангууд

Буряад Уласта «Баатар-Дангина» гэһэн мэдээжэ мүрысөөнэй эрхимүүд уржадэр элирүүлэгдэбэ. Гол шан - Гран-придэ хүртэһэн зургаан нэрэ мүрысөөнэй түүхэдэ алтан үзэгүүдээр бэшэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулга аяар холын 1993 онһоо хойшо эмхидхэгдэнэ гээд хэлэлтэй.

Үндэһэн наадануудаа һэргээхэ саг

Сагаан hарын hайндэртэ зорюулhан үндэhэн наадануудай мүрысөөн Улаан-Үдэ хотодо үнгэрөө. Забайкальский тосхоной соёлой байшанда ТОС-уудай түлөөлэгшэд болон газар дорохи баялигые ашаглалгын колледжын оюутад тус тэмсээнүүдтэ хабаадаба.

Эдирхэн зүжэгшэдэй эрмэлзэл

Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи hургуулида «Дебют» гэжэ нэрэтэй театральна студи нээгдэhээр, арба гаран жэл болобо. Багшанар, hурагшад энэ ажал эхилхэдээ, шухала иимэ зорилгонуудые урдаа табяа hэн: зүжэгүүдые заабол түрэл хэлэн дээрэ табидаг болохо, буряад дуунуудаа дуулаха, буряад ирагуу найрагшадай шүлэгүүдые уран гоёор уншажа hураха мүн.

«Дүрбэн бэрхын» дүхэриг һайхан

Сагаалганай үеэр «Буряад-ФМ» радио-субаг «Дүрбэн бэрхэ» гэжэ наада зарладаг болоһоор 3 жэл үнгэрбэ. Байгша ондо шэнын 3-һаа 15 болотор (февралиин 12-27) үдэр бүри энэ наада соносохоор.

«Алтаргана-2024» фестивальда бэлэдхэл эхилээ

Байгша оной январиин 23-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласхоорондын «Алтаргана-2024» гэһэн үндэһэтэнэй фестивальда бэлдэлгын суглаа үнгэргэбэ. «Алтаргана» байгша оной июлиин 26-һаа 28 болотор Монгол гүрэнэй Булган аймагта болохо юм.

«Гэртээ бусаһан харгы»

Даши Намдаковой «Гэртээ бусаһан харгы» (6+) гэһэн үзэмжэ- выставкэ Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай музейдэ олоной һонорто дэлгээгдэбэ. Дабтагдашагүй гүн удхатай хүдэлмэринүүдээрээ дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болоһон элитэ уран гартанай зохёохы замда энэ үзэмжэ зорюулагдана.

Шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар

«Һалхитай намар»гэжэ нэрлэгдэһэн тоглолтоёо һаяхан Буряад драмын театрай бэлиг талаантай, бэрхэ артистнууд олоной һонорто табижа, харагшадай халуун альга ташалгаар угтагдаһан байна.

Артистын юртэмсэ

Байгша ондо Буряадай Оперо болон баледэй театр Сибирьтэ түрүү театрнуудай нэгэн гэһэн магтаал солодо хүртэжэ, баярлуулан омогорхуулба. «Российская газета» сониной нюур хуудаһанда толилогдоһон статья соогоо Анна Галайда гэжэ элитэ шүүмжэлэгшэ Буряадай театрта үндэр сэгнэлтэ үгэжэ, онсо тэмдэглэһэн байна.

Гоо һайхан хубсаһанай «Гоё»

Ноябриин 16-да Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай тайзан дээрэ гоо һайхан хубсаһанай «Гоё» гэжэ дефиле-тоглолто үнгэрөө. Уран гартай модельернүүдэй хубсаһа хунар харагшадай урда харуулагдаха зуура Буряадай эстрадын болон оперын дуушад дуунуудаа гүйсэдхөө.

Гоё һайханиие мүнхэрүүлхэ заяатай

Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музейдэ «Порталы» гэжэ нэрэтэй харалга-дэлгэсэ ажаллажа эхилбэ. Уран зураашан Александр Ишигеновэй олон жэлэй туршада бүтээһэн ажалнууд нютагайнгаа харагшадта анха түрүүшынхиеэ дурадхагдаба гээшэ. Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн, хүн боложо хүдэржэһэн Александр Ишигенов мүнөө Санкт-Петербург хотодо ажаһуудаг, дэлхэй дүүрэн суутай Мариинскэ театрта уран зураашанаар ажалладаг юм. Түрэл нютагтаа эмхидхэһэн харалгадань биирэ нэгэтэн, түрэл гаралнуудынь болон дүтынь нүхэдынь сугларба.

Үшөө харуулха