Нүхэсэлэй дүхэриг байгуулагдаа

90.8 долгин дээрэ түхэреэн хоногто соностодог «Буряад-ФМ» радиогой зохёохы бүлэг сентябрь һарын 25-да Ивалгын дасан дээрэ «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн нааданай түгэсхэлэй шата үнгэргөө.

Гайхамшаг уран бүтээл мүндэлбэ

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Агын тойрогой үндэһэтэнэй дуу хатарай “Амар сайн” театрай танхим соо улад зон олоороо сугларба. Сэсэгүүдэй баглаа бариһан хүнүүд ерэжэл, ерэжэл байна һэн.Театрайнгаа шэнэ бүтээл харахаяа тэгүүлһэн хүнүүдэй шарай баяртайнууд. Мүнөө хатуу шэрүүн саг байгаашье һаань, уран һайханай гоё бүтээлнүүд хүнүүдтэ урма зориг асарна ха юм.  “Амар сайн” театрай тайзан дээрэ “Модэ. Хүннын түүхэ” гэһэн шэнэ этно-балет табигдаа.

«Байгал» сэдхүүлэй 75 жэлэй ойдо

С.Ц. Ринчинов Санага нютагта түрэһэн намтартай. Д.Банзаровай нэрэмжэтэ багшын дээдэ һургуули дүүргээ. Мэлын, Санагын һургуулинуудта багшалаа. Аймагай “Ажалай туг” редакцида ажаллаа, нэгэ үедэ «Уран Дүшэ” нэгэдэлые хүтэлбэрилөө. Мүнөө Сэнгэ Цыренович «Буряад үнэн” сониндо амжалтатай ажаллана. Удха найруулгын талаар угаа зохид толилолгонуудые дурадхажа, уншагшадые һонирхуулжа, хужарлуулжа байдаг. Уран гуурһатай, дүй дүршэл ехэтэй хүндэтэ сурбалжалагшамнай гээд мэдээжэ. С.Ц. Ринчинов - Ород Уласай Сэдхүүлшэдэй холбооной гэшүүн, Буряад Уласай соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ мүн. Мүнөө нэгэ зураглалыень хуряангыгаар уншагшадай һонорто табия.

Заяа һүлдым үргэһэн Захааминдаа баяртайб

А.А. Будаев Утаата һууринда 1979 ондо түрэһэн намтартай. Һургуулиин һурагша ябахаһаа эхилээд, уран зохеолдо ульһатай болоһон. Шүлэгүүдэй дүрбэн номой автор. Ород Уласай Уран зохеолшодой холбооной гэшүүн. Амгалан Александрович буддын шажанда зорюулагдаһан темээр гүнзэгы һонирхолтой номуудые уншадаг шуналтай. Гадна хүн зониие массажай аргаар эмшэлдэг долеобортоо домтой, эрхыдээ эмтэй мэргэжэлтэн юм. Шажанай асуудалнуудаар онсо һонирходог тула энэ темээр философско удхатай номуудые шэнжэлэн шудалжа, өөрынгөө мэдээсэтэй ниилүүлэн, өөр янзаар найруулдаг. Мүнөө эгээл иимэ зохёолойнь нэгэнһээ хэһэг толилхомнай.

Зүблэлтэ буряад орон Георгий Липскеровэй гэрэл зурагуудта

Георгий Абрамович Липскеров (1896—1977) — эрхэтэнэй дайнда (1918-1921онуудта) хабаадаһан Зүблэлтэ ороной фотограф ба кинодокументалист. 1923 онһоо гэрэл зурагуудые буулгажа эхилээ һэн. «Союзфото» эмхидэ фото-сурбалжалагшаар, удаань ТАСС-ай фотохроникодо хүдэлөө. 1943 ондо немецкэ фельдмаршал Паулюсые баряанда абахада буулгаһан юм. Дайнай дүүрэхэдэ  ТАСС-ай тусхай фото-сурбалжалагшаар хүдэлөө. Буряад-Монгол ороноор 1938 ондо ажалайнгаа хэрэгээр ябаһан байна.

Ниигэм 15 sep

Арадай театрай амжалта

Театрай долоон хоногой» хэмжээн соо Хэжэнгын арадай театр Цырегма Сампиловагай «Найдалай хүсэн» гэжэ зүжэг сентябриин 7-до Буряадай гүрэнэй драматическа театрай тайзан дээрэ дэлгээгээ.
“Үльгэр” театрай артист Алдар Хишектуев энэ зүжэг “плейбек” гэжэ шэнэ түхэлөөр найруулан табяа. Тэрээнииень жюриин гэшүүд онсо тэмдэглээд, тусхай шан барюулаа.

Уг нэгэтэниие уулзуулһан наадан

Барга зоной ээлжээтэ фестиваль Монгол ороной Дорнод аймагта үнгэргэгдэжэ, нэгэ уг унгитай зониие суглуулба. Заншалта ёһоороо Баргажан голһоо гарбалтан тэрэ нааданда амжалтатай хабаадалсаа. Эгээл түрүүшын иимэ наадан 2007 ондо эмхидхэгдэһэн юм. Тиихэдэ Буряадаймнай мэдээжэ дуушан, Баргажан голһоо уг гарбалтай Цыпилма Аюшеева уригдажа, тэрэ нааданда гансаараа хабаадажа ерэһэн байна. Харин мүнөө энэ нааданда түүхэ шудалагшад Жорж Мангутович Абзаев, Гомбоев Баир Гомбоевич, дуушад Саян Юрьевич Бальжиев мүн Цыпилма Очировна Аюшеева гэгшэд хүндэтэ айлшад боложо хабаадаа.

Шэнэлэгдэһэн зүжэг

Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй Дүүриин болон бүжэгэй театр  ээлжээтэ 83-дахи театральна хаһаяа Маркиан Фролов Намжил Балдано хоёрой бүтээһэн Буряадай эгээн түрүүшын  "Энхэ-Булат баатар" опероор нээгдээ. Мүн тиихэдэ оперо Россиин габьяата зүжэгшэд Болот Бороев ба Сурэна Дашицыренова хоёрой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан байна.

Буряадтаа «ехэ» кино бүтээхэ аргатай гүбди?

Соёл уралиг 8 sep

Хүүхэлдэйн түрүү театр хүүгэдые баясуулхань

Ород гүрэн дотор федеральна түхэлэй ори ганса хүүхэлдэйн театр Буряадай ниислэлдэ ерэжэ, зүжэгүүдээ харуулхань. Сергей Образцовой нэрэмжэтэ хүүхэлдэйн театр бүтээлнүүдээрээ Улаан-Үдын бага харагшадые сентябриин 25-28-ай үдэрнүүдтэ баясуулха.

Хото хүрэһэн холын театрнууд

Холын хүдөө нютагуудай арадай театрнуудай зүжэгшэд эдэ үдэрнүүдтэ Буряад драмын театрай тайзанай эзэд болонхой. “Театрай долоон хоног” гэһэн фестиваль Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэжэ байна.

Арадай алтан абдарһаа

"Алтаргана" нааданай хэмжээндэ Россиин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэлдэ дашарамдуулан, "Амар сайн" театрай зохёохы бүлгэмэй ажаябуулгаар, Агын тойрогой захиргаанай мүнгэн туһаламжаар түрүүшын "дууша" ном хэблэгдэбэ.

Арадай театрнууд урина

Сентябриин 6-9-эй үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэлдэ арадай театрнуудай уласай хуралдаан эмхидхэгдэхэнь. Тус хэмжээ ябуулгада 6 хүдөө аймагай бэлигтэй зүжэгшэд хабаадахаар хараалагдана.

Түрэл театрайнгаа түүхэ нэмээн...

Соёл уралиг 31 aug

Ая-Гангын амжалта

Ая-Ганга Улзытуевагай найруулһан “Калачакра” бүтээлынь заншалта болоһон бага хэмжээнэй киногой урилдаанда эрхимлэбэ.

Хүдөөдэ клубууд нээгдэнэ

«Урид тэндэ орохошье дурагүй һэмди, харин мүнөө гараха дурамнай үгы»

Бэшүүрэй аймагай Хонхоло ба Дабаата нютагуудта баяр ёһололой оршондо хүдөөгэй хоёр клуб нээгдээ. Үндэһэн «Соёл» гэһэн түлэбөөр клубууд шэнэлэгдээ. Энэ хэрэгтэ бүхыдөө  9,2 сая түхэриг шэглүүлэгдээ. Албанайнгаа хэрэгээр аймагаар ябажа байһан Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов клубуудай нээлгэндэ хабаадаа.

Байгалай дэргэдэ

Эрдэни зэндэмэнитэ далайн долгинуудай урасхал доро дээдын урлал анхарха арга боломжо Байгалай хатарай нааданууд олгуулаа.

Үшөө харуулха