60 жэлэй саана табигдаһан асуудалнууд

Баян дүй дүршэлтэй, хурдан ухаатай журналист Шираб-Сэнгэ Бадлуев бүхы аймагуудаар ябахадаа, уншагшадай һанамжа, дурадхалнуудые суглуулжа, тэдэнэй үндэһөөр КПСС-эй ЦК-гай Генеральна секретарь Н.С.Хрущёвто аяар зуугаад хуудаһан дээрэ тусхай хандалга-гомдолго бэшэһэн байгаа

Буряадай дуушад Италиин харагшадтай танилсаха аргатай

Соёл уралиг 7 apr
Үшөө харуулха