Хизаар ороноо шэнжэлһэн лото зохёогдобо.

Һаяхана Хурамхаанай аймагай Арзгун һууринай номой санда баяртай үйлэ хэрэг боложо үнгэрбэ. Ушар юуб гэхэдэ, нютагайнгаа мэдээжэ зоной намтар болон түүхэтэ үйлэ хэрэгүүдые согсолжо, номой сангай хүтэлбэрилэгшэ Ирина Цыванова ухаан бодолой лото зохёобо.

Һайн һанаатай, һайхан заяатай

Буряадай эгээл ехэ тайзан дээрэhээ Сашаяа хаража, сэдьхэлээ ханаажа үрдингүй хада гэртээ харишаhан эжынь hанагдаадхина… Тонирма Владимировна Сашаяа дахуулаад, Улаан-Yдын гудамжаар, Хэблэлэй байшангааршье ябагша hааб даа. Эдэ хоёртой уулзахатаяа сасуу Хоца Намсараевай «Yүрэй толон» романай Ямаахан хүгшэн Цыремпил хоёр юундэшьеб нюдэндэм харагдаhан мэтэ болоодхидог hэн.

Омогорхомоор Орбодоева

Бүмбэрсэг дэлхэйн эгээл ехэ газар дайдада оршоһон Ород гүрэнэй 1-дэхи теле-субагаар талын буряадай үри һадаһанай гарахань тон хоморой. Үсөөн тоото арадайнгаа үндэһэн соёл түлөөлэн, Виктория Орбодоевагай «Голос» гэжэ дамжуулгада урданай «Үншэн сагаан ботогон» гэжэ дуу дуулахадань, илангаяа «Үнэн» сониной ажалшад уяран хараа.

"Аза хүсэл" айлшадаа урина

Гарахаяа байһан хабарай дунда һарын 2-то «Феникс» театральна түбтэ «Аза хүсэл» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмэй ээлжээтэ тоглолто болохонь. Анхан байгуулагдаһаар 10 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэжэ байһан бүлгэмэйхид баярта үдэшэдөө нютагаархинаа урижа байна.

Ойн баярай олон түсэбтэй

Байгша ондо Буряадай филармони байгуулагдаһаар 85 жэлээ тэмдэглэхэнь. Ойн баярай олонхи хэмжээ ябуулганууд ерэхэ намар ехээр эмхидхэгдэхэ. Энээн тухай соёлой  гуламтын хүтэлбэрилэгшэд мэдүүлбэ.

Олонхо нютагай онсо хүгжэм

Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта, мүн Саха  (Яхад) Уласай Үндэһэтэнэй хатарай театрай, С.А. Зверевэй – Кыыл Уолын нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй инструментнүүдэй оркестрэй анхан байгуулагдаһаар 30 жэлэй баярта зорюулагдаһан тоглолто Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай Оперо болон баледэй театрай ордондо үндэр хэмжээндэ боложо үнгэрбэ. Айлшаар бууһан хүгжэмшэдтэй хамта Буряадаймнай алдар суута «Байгал» театрай дуушад, Ч.Павловай нэрэмжэтэ буряад инструментнүүдэй оркестр хүгжэм дуунда дуратайшуулай шэхыень шэмэглэбэ.

Абьяас бэлигтэй Арья Дашиев

Түрэһэн тоонто нютагһаа талаан бэлигэйнгээ эхи абаһан, уг гарбалайнгаа нэрэ солые дээрэ үргэжэ ябаһан Арья-Жап Батоцыренович Дашиев Буряад-Монголой АССР-эй Бэшүүрэй аймагай Харлан нютагта 1938 оной мартын 25-да алтан дэлхэй дээрэ мүндэлжэ гараһан, эжы абаяа баясуулһан юм.

Түрүү соёлшодто-түрын хайра хүндэ

Соёлой хүдэлмэрилэгшэд, илангаяа театрай ажалшад мэргэжэлтэ һайндэрөө эдэ үдэрнүүдтэ тэмдэглэбэ. Үнгэрһэн жэлдэ хэһэн ажалайнь дүнгүүд согсологдожо, эрхимүүдтэнь хайра шагналнууд барюулагдаба.

Буряад арадай омогорхол

АРАДАЙ АРТИСТЫН ДУРАСХААЛДА

Эдэ үдэрнүүдтэ бултанай дурсажа, домог болгожо ябадаг арадай артист Михаил Елбонов 78 наһанайнгаа дабаан дээрэ ябаһаар, алтан дэлхэйhээ халин ошобо.
Михаил Елбоновой наһанай намтарые манай Буряад ороной хүн зон сээжэлдэжэрхиһэн байгаа юм бэзэ.

Үшөө харуулха