Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Баярто Ендоновой урлаха зам тухайнь

Хэжэнгын аймагай Доодо Худан (Усть-Орот) нютагһаа уг гарбалтай Баярто Ендонов хадаа мүнөөдэрэй байдалаар Буряад театрай түрүү зүжэгшэдэй тоодо ороһон, театрай замбиин тэнгэридэ өөрын нэрэ солотой, одо заяатай зүжэгшэн болоод ябана

Хада шэнги үндэр, тала мэтэ үргэн сэдьхэлтэй

Байгша ондо суута уран зохёолшо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, буряад арадай бэлигтэй хүбүүдэй нэгэн, «Төөригдэһэн хуби заяан» гэжэ суута гурбалжан боти роман бэшэһэн Дашарабдан БАТОЖАБАЙН түрэһөөр 100 жэл гүйсэхэнь

«Холын харгыда ябахадаа…»

«Ууган ехэ сонимнай, урагшаа!..» гэhэн гаршагтай дурсалга соогоо Ц.Дондогой иигэжэ бэшэhэн юм: «Буряад үнэндэ» ажаллажа байhанайнгаа ашаар холо ойрын нютагуудаар ябагдаа

ХII Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловтэ зорюулга-фильм

Үнгэрһэн 18 жэл соо Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловтэ зорюулагдаһан эрдэм шэнжэлэлгын 10 эрдэмэй хуралдаан үнгэргэгдөө, 30 гаран үзэмжэ дэлгэгдээ, баримтата хэдэн фильм буулгагдаа, номууд хэблэгдээ, хүгжэмтэ бүжэг-балет зохёогдоно

Үшөө харуулха