Соёл уралиг 30 nov 2023 1064

«Гэртээ бусаһан харгы»

Даши Намдаковой «Гэртээ бусаһан харгы» (6+) гэһэн үзэмжэ- выставкэ Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай музейдэ олоной һонорто дэлгээгдэбэ. Дабтагдашагүй гүн удхатай хүдэлмэринүүдээрээ дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болоһон элитэ уран гартанай зохёохы замда энэ үзэмжэ зорюулагдана.

© фото: Анна Огородник

Үнинэй хүлеэгдэһэн тус выставкэ харахын тула эртэхэн музей ошооб. Үүдэ нээгээд орохотой сасуу олон­до мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэдые болон бусад айлша­дые энеэбхилһэн, дулаахан шарай­тай Сожилма Хорчинова угтан абаа. Музейн таһагые даагша Сожилма Рыгзыновнатай элдэб үзэмжэ, харалга болон бусад соёлой хэмжээ ябуулганууд тухай олон тоото дамжу­улгануудые бэлдэжэ, үргэн Буряад оронойнгоо ажаһуугшадай анха­ралда дурадхаһан байнабди. 2008, 2009 онуудта Сожилма музейдэ, би - Буряадай гүрэнэй радиодо ажа­лайнгаа намтар һаял эхилжэ байгаа бэлэйбди. Он жэлнүүд ямар түргэн үнгэрнэ гээшэб. Дүй дүршэлтэй мэр­гэжэлтэн ямаршье уран зураашанай хүдэлмэринүүд тухай тон дэлгэрэн­гыгээр, һонирхолтойгоор хөөрэдэг гээд, үнинэй хүдэлдэг сурбалжа­лагшад мэдэдэг. Иигээд лэ бүхы айлшадай сугларһанай удаа үзэмжэ нээлгын ёһолол баярай оршондо эхилбэ.

“Тоонто нютаг гээшэ хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ дулааханаар һанагдадаг. Түрэл газарай хүсэн ехэ. Минии нютаг – Үхэриг юм. Олон зон тиишээ ошоһон байха. Түрэл гара­лайнгаа халуун дэмжэлтээр эрдэм номтой болоһондоо баяртайб, тэрэ­ниие ходо сэгнэжэ ябадагби”, - гээд, Ородой Холбоото Уласай габьяата уран зураашан Даши Намдаков тэм­дэглээ.

“Улаан-Үдэдэ Даши Намдаковой “Гартаа шубуу бариһан хүбүүхэнэй” дүрсэ нёдондо табигдажа, Гостиные ряды гэһэн талмай шэмэглэдэг болонхой. Элитэ уран гартан энэ хүдэлмэриеэ РСФСР-эй габьяата уран зураашан Геннадий Георгиевич Васильевай (багшань болоно) гэрэл­тэ дурасхаалда зорюулаа”, - гээд, ниислэл хотын мэр Игорь Шутенков хэлээ.

Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Баир Гармаев иигэжэ хэлэ­бэ: “Даши Намдаковой уран гараар бүтээгдэһэн хүдэлмэринүүд дэлхэйн элдэб гүрэнүүдтэ табигданхай. Энэ үзэмжэ манай нютагаархидта ехэ һонирхолтой байха. Иимэ бэрхэ, талаан бэлигтэй, шадалтай хүбүүтэй байһандаа бидэ омогорхонобди”.

Энэ хэмжээ ябуулгын үедэ айл­шад Даши Намдаковтой хөөрэлдэхэ, гэрэл зурагаа абхуулха аргатай байһандаа урматайнууд. Элитэ уран зураашан олон үгэгүй, ехэ даруу зан­тай, хэндэшье адли тэгшээр, зохид­хоноор хандана гээд, адагламаар байба.

Үзэмжэдэ бүхыдөө дала гаран хүдэлмэри табигдаа. “Гэртээ бусаһан харгы”, “Царская охота. Модель”, «Баян бэри» болон бусад хүдэлмэринүүдые харахадаа, үгэнүүдээр тааруулжа хэлэмээр бэшэ мэдэрэлдэ абтаһанаа ойлгооб.

Даши Намдаковой “Гэртээ бусаһан харгы” гэһэн үзэмжэтэй Буряад ороноймнай ажаһуугшад, айлшад ерэхэ жэлэй февраль боло­тор танилсаха аргатай.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Анна Огородник