Популярное

Все медиа

«Поём Гимн Республики Бурятия вместе»

Фоторепортажи 30 may

«Үнэн. Дамжуулга»: Шэнэхээнэйхид юундэ хоёр дахин сагаалнаб?

«Уһыень уугаа хадаа ёһыень дахаха гэдэг хадань февралиин 21-дэ сагаалхаяа бэлдэжэ байнабди. Харин январиин 22-тошье баһал табаг, тэбшэеэ түхеэржэ, бэе бэеэ золголсоо һэмди», - гэжэ Буряад орондо ажаһуудаг Шэнэхээн нютагайхидай эблэлэй гэшүүн Эрдэниин Намсалмаа хөөрэнэ.

Буряты в Западной Монголии. Послесловие

Самое длинное по расстоянию и времени автомобильное путешествие подошло к концу. Полторы тысячи километров в Ховд оказались легкими, волнительными, богатыми на впечатления. Теперь предстояло столько же, но уже другой дорогой – через аймак Увс. Надо заметить, дороги в столицу – что в Ховд, что через Увс – одинаково хороши вопреки мнению, что в Монголии не дороги, а направления. Правда, не обошлось и без экстрима, когда мы возвращались из Хархорин – древнюю столицу монголов, возведенную самим Чингисханом. Но обо всем по порядку. Куда мы спешим?

«Үнэн. Дамжуулга»: Һээр шаалга хорюулда орохонь гү?

Һүүлэй үедэ Монгол орондо һээр шаалгын талаар шууяан болоно. Хүбүүдэй гар гэмтээхэһээ бэшэ һээр шаалганһаа ямаршье ашаг үрэ үгы гэжэ нэн түрүүн эмшэд шууяа үүсхээ. Нүгөө тала баримталагшадынь арадаймнай үни урданһаа хойшо сахижа ерэһэн заншал ха юм, улам һэргээхэ, дэлгэрүүлхэ хэрэгтэй гэжэ эсэргүүсэнэ.  Энэ арсалдааниинь Буряад орондошье сууряатаба. Энэл асуудалда «Үнэн. Дамжуулгын» ээлжээтэ дугаар зорюулагдана.

«Үнэн. Дамжуулга»: Буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ - 66 сая түхэриг

Буряад Уласта буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ 2022 ондо 66 сая түхэриг һомологдоо. Энэ мүнгөөрнь ямар юумэн хэгдэнэ гээшэб, тэрэнь хэр зэргэ ашаг үрэтэй байнаб? Энээн тухай «Үнэн» дамжуулгын ээлжээтэ дугаарта Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай Захиргаанай зүбшэлэгшэ Ринчима Романова хөөрэнэ.

Встреча коллектива ИД «Буряад Үнэн» со студентами БГУ. Фоторепортаж Анны Огородник

Живой диалог мэтров бурятской журналистики и творческой молодежи республики состоялся 19 октября в рамках месячника бурятского языка, который традиционно длится весь октябрь.

«Үнэн. Дамжуулга». Дамдин Бадараев

"Буряад хэлэн – минии түрэлхи хэлэн” гэжэ тоолодог буряадуудай тоо 30 жэлэй туршада 30% доошоо ороо. Буряад хэлэнэй байдал тухай һонирхолтой тоо баримтануудые эрдэмтэн Дамдин Бадараев дурадхана.

Эмнеэ гэжэ юун бэ?

Түл абажа дүүргэһэнэйнгээ удаа, гол түлэб, май һарын тэнгээр хүдөөгэй малшад эмнеэ хэдэг юм. Хурьгадай 1-2 һаратай болоходо, шэхыень отолжо, тэмдэг хэхые эмнихэ гэнэ. Эмнеэтэй хамта эрэ түлэйнгөө заһааень шэмхэжэ абадаг. Тиихэдээ хонидойнгоо эмхи гуримгүй отондо орохоһоонь һэргылнэ гэжэ ойлгосотой.

Үшөө харуулха