Популярное

Все медиа

Буянта һара тухай. «Үнэн. Дамжуулга»

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай шэнэ медиа-түсэл. Тус дамжуулгада элдэб асуудалнуудаар хөөрэлдөөнүүд үүсхэгдэжэ, һонирхолтой һанамжа бодолтой хүнүүд уригдажа байха. Энэ удаа Буддын шажанай “Даши Чойнхорлин” ехэ һургуулиин дид-захирал Жаргал лама Дугданов хабаадажа, буянта һара тухай хөөрэнэ.

Сольный концерт Бадма-Ханды Аюшеевой

Ее называют золотым голосом бурятского народа. Голос Бадма-Ханды сравнивают с журчанием горных рек, а манеру исполнения оценили критики со всего мира. Бадма-Ханда Аюшеева первая и пока единственная бурятская певица, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира – «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке.

ҮХЭР ҮДХЭХЭ ХЭРЭГЭЭР

Буряад үүлтэрэй үхэр үдхэжэ байһан малшадай тоосоото суглаан ноябриин 13-да Ивалгын дасанда үнгэрөө. Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй гэртэ үхэршэд, фермернүүд, зоотехнигүүд болон найман аймагай засаг дарганар хүрэжэ ерээ. Буряад үүлтэрэй үхэрэй түлөө харюусалгатай хүнүүд булта нэгэ газар сугларба.

Буряадай уран дархан урданай урлалда һургаһаар

Фото/видео 31 oct
Үшөө харуулха