Ниигэм 1 nov 2021 911

Багашуулда зорюулагдаһан шүлэгүүдые зохёохо уран бэлигтэн Буряадта элирээ

Буряад хэлэнэй габшагай һарын үдэшэ «Буряад Үнэн» Хэблэлэй байшанай эмхидхэгдэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо

«Буряад үнэн» сониной байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо дашарамдуулан, хүүгэдтэ зорюулһан шүлэгүүдэй мүрысөөн соносхогдоһон байгаа. Уран найруулгатай, хадуусатай, эдиршүүлэй һонирхол татама шүлэгүүдые зохёодог уран бэлигтэниие элирүүлхэ зорилготой тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ. Шэнэ бүтээлнүүд сэсэрлигэй хүүгэдтэ болон эхин классуудай һурагшадта зорюулагдаха гэһэн эрилтэ табигдаһан юм.

- «Буряад үнэн» сониной 100 жэлэй ойдо дашарамдуулһан хэмжээ ябуулгануудые эхилхэдээ, хүүгэдтэ зорюулһан түсэлһөө һабагша татаха гэжэ шиидээбди. Наһанай, хаана ажаһуудаг газарай ямаршье хизаарлалтагүй мүрысөөн үнгэрхэ, - гэжэ түсэлэй автор, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралай орлогшо Норжима Цыбикова хэлээ һэн.

Июлиин 5-һаа сентябриин 5 болотор мүрысөөндэ 66 авторай шүлэгүүд ороһон байна. Эндэ Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын болон Москвагай эдиршүүл, дунда зэргын болон үндэр наһатайшуул хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй. Тиигэжэ мүрысөөндэ хабаадагшадай бүтээлнүүдһээ хоёр ном хэблэн гаргаха гэһэн шиидхэбэри абтаа. Нэгэ номынь һургуулида ороодүй хүүгэдтэ зорюулагдаха, хоёрдохинь – эхин классуудай һурагшадта.

Мэдээжэ ирагуу найрагша, «Байгал» сэдхүүлэй редактор Галина Базаржаповагай тэмдэглэһээр, энэ мүрысөөн үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдэй номуудые хэблэхэ ажалай эхин болохо ёһотой.

«Багашуулай түрэл хэлэеэ бэедээ шэнгээн, хадуун абахын тула, шүлэгүүд хүнгэнөөр, ураар бэшэгдэнхэй байжа, ямар бэ даа мэдэрэл түрүүлхэ ёһотой. Мүрысөөндэ ороһон зарим бүтээлнүүд хүүгэд тухай бэшэгдэһэн байгаа. Зарим ажалнууд философско удхатай. Тиибэ яабашье мүрысөөнэй дүнгүүдые хаража урмашамаар. Буряад хэлэн дээрээ багашуулда зорюулһан шүлэгүүдые зохёохо уран бэлигтэн алдагдаагүй», - гэжэ Норжима Цыбикова онсолон тэмдэглээ

Буряад хэлэнэй габшагай һарын түгэсхэлэй үдэшэ номдо ороһон шүлэгүүдэй авторнуудые урмашуулан дэмжэхэ ёһолол баярай оршондо Буряад драмын театрта үнгэргэгдөө. Уян нугархай, баян хэлэтэй авторнуудай, энэ номой шэмэглэл бүтээһэн Эрдэни Жалцановай ажал сэгнэшэгүй ехэ. Үхибүүн бүхэндэ хадуугдахаар шүлэгүүд, хөөрхэн, сэдьхэлдэ урин уран зурагууд уншагшадай зүрхэ сэдьхэл хайлуулхал байха гэжэ һанагдана. Һүүлэй сагта хүнүүд ном багаар уншадаг гэжэ мэдээжэ болонхой ааб даа, теэд энэ ном гартаа барижа, уран зурагуудыень хаража, юундэ иимэ зурагтайб, юун тухай бэшэгдэнхэйб гэжэ һонирхол түрэхэнь лабтай.

Фото: Булат Бадмаев