Соёл уралиг 29 oct 2021 732

Гайхамшагта үзэсхэлэн - Улаан-Үдэдэ

"Серебряный век ювелиров" гэhэн гайхамшагта үзэсхэлэнтэ проект Улаан-Үдэдэ ажалаа эхилээ

Москва хотодо оршодог Гүрэнэй түүхэтэ музейн суглуулбаринуудhаа мүнгэн бүтээлнүүд Үндэhэтэнэй музей соо дэлгэгдэбэ.

ХIX, XX-дохи зуун жэлнүүдэй 250 гаран бүтээл Буряадай ажаhуугшадай анхаралда дэлгээгдэхэ. Үнэн алдарта шажан, засаг болон арадай байдал гэhэн гурбан сэдэбтэ үзэсхэлэн хубааранхай. Бүтээл бүхэн өөрын түүхэтэй. Үнэтэ шулуунууд мүнөө саг болотор хаанта засагай байдалые шэмэглэдэг байгаа, харин эндэ тад шэнэ зүйл, гоё hайхан угалза харуулна.

Энэ түсэл хадаа Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй, гүрэнэй түүхын музейн 150 жэлэй ойнуудта зорюулагдана. Бэшэ ямаршье ондоо можо нютагуудта мүнгэн үзэсхэлэн харуулагдахагүй. Гансал Буряадай харагшадта иимэ арга олгогдобо гээшэ. Түрүүшын харагшад соёл урлалай бүтээлнүүдые хаража сэгнэбэ. Үзэсхэлэн февралиин 13 болотор үргэлжэлхэ. Тиимэhээ хүн бүхэн сүлөөтэйгөөр музей ерэжэ, гоё hайхантай танилсаха аргатай байха.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман