Ниигэм 18 nov 2021 3857

«Хэлээ мартаhан зон, буян гэжэ үгы». Пронзительный клип-посвящение бурятскому языку

Хүрин хара тэнгэридэ 
Нүүнэ хөө хара үүлэн. 
Хүрьhэтэ алтан дэлхэйдэ 
Зөөнэ Булгайр хара буряад
Хэлээ мартаhан зон…
буян гэжэ үгы!».
Худагай оёорто 
Загаhан гэжэ үгы. 
Заншалаа мартаhан зон…
Тэлэрээ гэжэ үгы.
Унама гэмэ мориниинь
Үлэн туранхай. 
Мяханhаа бүхэдэггүй арад…
Малгайгүй манан соо ябана
Ёhоёо алдаhан зон…
“Нүгэл гэжэ үгы”. 
Мүнхын энэ аршаанда 
Шэргээ гэжэ үгы.
Буура hэнгэлдэр hамгатай, 
Буруу үнеэн алгатай – 
Буряад хэлэеэ алдаhан зон…
“Буруу гэжэ үгы”.
Булагай толгойдо 
Загаhан гэжэ үгы, 
Сагай hайниие хүлеэhэн зон…
Садаа гэжэ үгы.
*
Монгол угаа 
Уhанда хаяа
Баарhан…
Хэлэн…
Арад…
Буряад хэлэтэй аад, 
Буряад хэлэеэ 
Баhаа… 
Хори монгол удхань
Хосоржо эхилбэлэй. 
Хуhан модон сэргэнь
Хэлтыбэлэй. 
Баарhан… 
Арад…
Хэлэн…
Һараал мориёо 
Үүсэлжэ эдеэ...
Сэрэг монгол удхамнай
Сэнгээ буураа. 
Сэн шубуун гарбалнай
Сэгнэгдэхээ болёо
Хайратай… 
Арад…
Хэлэн…
Хурдан хүхэ мориёо
Худалдалай…
Хайратай… 
Хэлэеэ алдаhан арад…
Хара утаhан бэhээ
Галстук самсаар hэлгэлэй.
Хэлэеэ алдаhан арад…
Хара халюун захаа
Дэнзэ залаа малгайгаа
Хамтань хаялай.
Буряад-монгол нэрэ
Түүхын манан соо 
Төөрёо бэлэй…
Хайрата хэлэн…
Арад...
*
Хүнэй наһан
Үмхиин тооһон. 
Хамхуул үбһэн
Хогоосон.
*
Хүнэй дуран
Урдаһан уһан. 
Улайһан наран
Хогоосон.
*
Юртэмсэ
Бурханай үмсэ. 
Юрэдөө тэмсэл
Хогоосон.

Режиссер - @Олег Юмов

Съёмка, монтаж - @BairBatuev

Текст - Даша-Дондоб Очиров с редакцией Надежды Мунконовой

Композитор - Дарья Коркина

Текст читает - Болот Динганорбоев

Заняты актёры Буряад театра: Чимит Дондоков, Олег Юмов, Булат Буралов, Надежда Мунконова, Галина Галсанова, Людмила Тугутова, Арюна Цыденова.

Ролик снят к открытию выставки "Хэл"