Ниигэм 7 oct 2021 692

Буряадай Хэжэнгын аймагта эдир аяншалагшадай хамтын байра нээгдэбэ

Заһабарилгын ажалда 9 саяһаа дээшэ түхэриг гаргашалагдаа

Буряадай Хэжэнгын аймагта хоёр жэлэй туршада ехэ заһабарилга хэгдэһэн хамтын байрын нээлгын баяр ёһололдо уласай хүтэлбэрилэгшэ хабаадаба.

Заһабарилгын ажалда 9 саяһаа дээшэ түхэриг гаргашалагдаа. Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржиевай дэмжэлгээр заһабарилга хэгдээ.

- Иимэ объектнүүдэй нээгдэхэдэ, бултанда баяр хүргэнэб. Нэн түрүүн, Валерий Пурбуевичта баяраа мэдүүлнэб. Эдэбхитэй ажабайдалай талаар аймаг дэжмэлгэдэ хүртөө. Валерий Пурбуевич барилга ябуулхаһаа гадна, тамиршадые дэмжэнэ. Би Москва мүнөө самолёдоор буужа, сэхэ наашаа ерэбэб. Гараха жэлдэ Хэжэнгэдэ һургуули барижа эхилхэбди. 2023 оной сентябриин 1-дэ һурагшад шэнэ һургуулида орохо гэжэ зорилгото бэелүүлхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. 

Эдир аяншалагшадай хамтын байра 1953 ондо баригдаһан юм, тэрэнэй талмайнь 488 дүрбэлжэн метр. Энэ байшан заһабарилагдажа, хушалта шэнэлэгдээ, газаа тээһээнь дулаасуулагдаа, дулаасуулгын, уһаар хангалгын системэ заһабарилагдаа, сонхо, үүдэн шэнээр табигдаа, зайн галай утаһанууд шэнэлэгдээ, түймэрэй гараһан тухай дуулгаха дохёо табигдаа, эд бараан, техникэ худалдан абтагдаа.  

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар