Фото/видео 9 may 2022 660

Илалтын hайндэрэй жагсаалнууд үнгэрбэ

Мүнөөдэр Агууехэ Илалтын hайндэрэй жагсаалнууд Ородой Уласай дэбисхэрээр хаа хаанагүй үнгэрбэ.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ 120 мянга гаран Буряадай хүбүүд, басагад шуhата тулалдаануудта дайсадые бута сохилсоо. Дайнай үедэ 42 Буряадай сэрэгшэд Баатар солын нэрэдэ хүртэhэн байна, 13 хүн Алдар солын орденой дүүрэн кавалернууд болоо, олон мянган баатарнууд орденоор, медальнуудар шагнагдаа.

Алдар солын орденой дүүрэн кавалернуудай нэгэн Бато Микишкеевич Дамчеев Захааминай аймагай Санага нютагай байhан юм. Тэрэнэй нютагташье Илалтын hайндэрэй жагсаал үнгэрбэ. Санагада мүнөө дайнай ветеранууд үгы, оройдоо 8 ара талын ветеранууд амиды мэндэ ажаhууна. Ветеранууд булта үндэр наhатай боложо, ехэнхинь гэртээ. Тэдэнэй нэгэл ветеран Чимитова Дари-Цырен митингдэ ерэжэ хабаадаа. 

Фото: Бато-Жаргал Логинов