Фоторепортажи 16 фев 2023 2078

«Үнэн. Дамжуулга»: Шэнэхээнэйхид юундэ хоёр дахин сагаалнаб?

«Уһыень уугаа хадаа ёһыень дахаха гэдэг хадань февралиин 21-дэ сагаалхаяа бэлдэжэ байнабди. Харин январиин 22-тошье баһал табаг, тэбшэеэ түхеэржэ, бэе бэеэ золголсоо һэмди», - гэжэ Буряад орондо ажаһуудаг Шэнэхээн нютагайхидай эблэлэй гэшүүн Эрдэниин Намсалмаа хөөрэнэ.