Соёл уралиг 27 oct 2021 592

«Намгар» бүлгэмэй тоглолто Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

Бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ болоһон «Наян Наваа» гэһэн альбом Буряадай харагшад халуунаар угтан абаа

Октябриин 26-да Ород драмын театрай тайзан дээрэ «Намгар» бүлгэмэй болон Буряадай Үндэһэтэнэй оркестрэй тоглолто үнгэрөө. Энэ үдэшэ Намгар Лхасаранова шэнэ «Наян Наваа» альбомтоёо танилсуулаа. Энэ альбом бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ боложо, байгша оной сентябрь һарада Transglobal world music charts эмхиин һанамжаар «World music эрхим альбом» гэжэ нэрлэгдээ.

Дулаахан оршондо үнгэрһэн тоглолто хүнүүдэй зүрхэ сэдьхэлдэ бүхөөр хадуугдаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Юундэб гэхэдэ, дуун бүхэн өөрын түүхэтэй байжа, зариманиинь Намгарай хуби заяантай нягта холбоотой, нүгөө зариманиинь театр соо сугларагшадай бултанай хуби заяантай нэгэдэжэ, элинсэг хулинсагуудтай холбоотой байһаниинь ойлгохоор байгаа.

Энэ альбом бүтээхын тула, хүгжэмшэд архивта ехэ ажал ябуулаа. Хэдэн арбаад жэлэй саана буулгагдаһан буряад арадай дуунууд мүнөө сагай хүгжэмдэ ехэ зохидоор таараа.

Улаан-Үдэ «Намгар» бүлгэм булта ерэһэн байна гээд тэмдэглэлтэй.

Намгар Лхасаранова абатаяа хамта гүйсэдхэжэ, олоной зүрхэ сэдьхэл доһолгоо. Халуун альга ташалгаар харгашад хүгжэмшэдые үдэшөө.

Тус тоглолто дуу, хатарай «Байгал» театр эмхидхээ.

Фото: "Байгал" театрай мэдээсэлэй албан