Буряад Уласай боксёр эхэнэрнүүд 2021 оной Олимпиадада хабаадаха аргатай

Буряадаймнай түрүү боксёр эхэнэрнүүд 2020 ондо шэлэн абалгын гол мүрысөөндэ хабаадажа шадаагүйнь харамтай. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуулагдамал командын һоригшод манай басагадые орхингүйгөөр Токиодо бэлэдхэл гаргана

Спорт 21 jan

Онсо жэлэй омогорхомо дүнгүүд

Үнгэржэ байһан жэлдэ Буряадай тамиршад хаана, хэды медаль абааб гэжэ хэлэхэгүйбди, тоолохо дуратайшуул өөһэдөө тоолоно бэзэ. Мэдээжэ шалтагаанһаа дулдыдажа, амжалтануудайнь тоо эрид доошолоо гээд ойлгохо хэрэгтэй. Хэды тиигэбэшье, тамиршаднай баярлуулжа шадаа

Спорт 30 dec
Үшөө харуулха