Һанаһандаа хүрэбэгүй

Үнгэрһэн долоон хоногой үдэрнүүдтэ Серби гүрэнэй ниислэлдэ барилдаагаар дэлхэйн чемпионат үнгэргэгдэбэ. Тус мүрысөөндэ Парижда болохо Олимпиин наадануудта ямар гүрэнэй түлөөлэгшэд хабаадахаб гэжэ элирүүлэгдээ. Ородой суглуулагдамал командын дүрбэн лэ гэшүүд иимэ арга боломжотой болоо.

Спорт 29 sep

Бүхэроссиин хэмжээндэ

Үнгэрһэн долоон хоногто Түнхэнэй аймагай Аршаанай болон Хэрэнэй дунда һургуулинуудай суглуулагдамал команда Москва хотодо үнгэргэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ 5-дахи һуури эзэлжэ шалгарһан байна.

Спорт 28 sep

Эдиршүүлэй эрхим дүнгүүд

Сентябриин 18-да, дайшалхы тамирай зүйлнүүдээр бүхэроссиин нааданууд үнгэргэгдэбэ. 10-18 наһатай тамиршад 23 зүйлнүүдээр мүрысэбэ. Буряадай эдиршүүл самбо барилдаагаар, тхэквондогоор (ИТФ), тайска боксоор, ушугаар амжалтануудые туйлаа.

Спорт 22 sep

Эдир басагадай үндэр эрмэлзэл

Ород гүрэнэй эдиршүүлэй футбольно лигэдэ 14 наһа хүрөөдүй басагад анха түрүүшынхиеэ наадана. Буряадай тамиршад Ородой чемпионадай финальна шатада орожо шадаба.

Спорт 8 sep

Олимпиин нааданууд ойртоо гү?

Сентябриин 16-да Серби гүрэнэй ниислэл Белград хотодо барилдаагаар дэлхэйн чемпионат эхиеэ абахань. 2024 ондо Парижда үнгэрхэ Олимпиин наадануудта шэлэн абалга болохоор хараалагдана. Теэд тэндэ хэды Буряадай барилдаашад ошохоб гэжэ мүнөөшье болотор мэдэгдэнэгүй.

Спорт 8 sep

Алтан командын гэшүүн – Аюр Цырендоржиев!

СССР-эй спортын мастер, Агын Буряадай болон Буряад Уласай бэе тамирай болон спортын габьяата ажалтан, Монгол ороной бэе тамирай отличник, Монгол гүрэнэй Олимпиин хорооной алтан медальда хүртэгшэ Аюр Батуевич Цырендоржиев домогто 70 наһанайнгаа ойн баярые һаяхана угтаба.

Спорт 17 aug

Эдэбхижээд, эрхимлэнэ гү?

Буряадай команданууд хэзээ хэзээнэйхиһээ олоор Бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ мүнөө жэл хабаадана. «Бурятия» гэһэн ехэшүүлэй команда түрүүшүүлэй тоодо ябалсана. Эдиршүүлнай мүнөө дээрээ – хойнохонуур. Басагаднай дунда зэргээр наадажа байнхай.

Спорт 16 aug

«Зэдэлээтэ зэбэнүүд»

Олон тоото тамиршадай, һоригшодой дунда онсо хараа бодолтой, ажалдаа харюусалгатай, дуратай зон байдаг. Тиимэ зон бусадай хээгүйе хэһэн байха. Тэдэнэй дундаһаа илгаруулан нэрлэбэл, Даши-Нима Раднаевич Эрдыниев. Энэ жэл мэдээжэ мэргэн харбагша 90 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэглэхэ байгаа.

Спорт 15 aug

Дура буляаһан японой наадан

Бүхэроссиин фестиваль Улаан-Үдэдэ гурбадахи жэлээ удаа дараалан эмхидхэгдэһэн байна. Августын 4-һөө 6 болотор (хура бороотой үдэрнүүдтэ) Буряадай ниислэлдэ Эрхүүгэй, Кемеровскэ можонуудай, Красноярска, Краснодарска хизаарнуудай, Буряад Уласай 120 гаран команда уулзаба.

Спорт 10 aug

Хальмаг ороной барилдаашан «Зугаалай» гэһэн тамирай клуб түлөөлнэ

Һаяхана Данзан Тюрбеев Якутск хотодо сүлөөтэ барилдаагаар Олимпиин абарга Павел Пинигинэй шангуудта хүртэхын түлөө 2009-11 ондо түрэһэн хүбүүдэй дунда үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөнэй мүнгэн медальда хүртөө.  

Спорт 11 jul

Эдир халаанай эрмэлзэл

Зунайнгаа амаралтые Буряадаймнай эдир шатаршад амжалтаһаа эхилбэ. Бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ Улаан-Үдэ хотын 56-дахи болон 49-дэхи һургуулинуудай шабинар шалгараа.

Спорт 14 jun

Доһолгомо дүн- долоон медаль

Хабаровск хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад долоон медаль абажа, олон тоото харагшадаа баярлуулба. Илагшадай тоодо дүрбэниинь оролсожо, алтан медальнуудаар шагнагдаа.

Спорт 31 may

«Алтан мундарга» нааданай абарга

Алтан мундарга» гэжэ һээр шаалгаар уласхоорондын мүрысөөндэ Ушарбай нютагай Чингис БАТОМУНКУЕВ илалта туйлажа, Абарга баатар болобо гэһэн мэдээсэл сахилгаан түргөөр Агын талаар таража, ушарбайнхид алдарта хүбүүгээ хүндэлэн ёһолхо гэжэ дууламсаараа, түрэһэн тоонто Ушарбай руугаа яаран ошобоб.

Спорт 3 may

Аха захатанай жэшээ

Мухар-Шэбэрэй аймагай пенсионернүүд элүүр энхэ байдалай түлөө шармайна. Апрелиин 20-до Сагаан-Нуурта аймагай наһатайшуулай спартакиада болохо.

Спорт 13 apr

Шатарай һайндэр

Дамба-Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай дээдэ һургуулиин шангуудта хүртэхын түлөө түргэн шатараар мүрысөөн мартын 24-26-ай үдэрнүүдтэ үнгэрбэ. Эндэ аяар 476 хүн хабаадаа гээд хэлэлтэй.

Спорт 29 mar

Тобшо һонин

Бокс
Нью-Дели (Инди). Эхэнэрнүүдэй дунда дэлхэйн чемпионат эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэжэ байна. Уласхоорондын хэмжээнүүдэй мүрысөөнүүдтэ үнинэй хабаадаагүй Ород гүрэнэй тамиршад ринг дээрэ гараа.
Суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай Людмила Воронцова түрүүшынгээ уулзалгада шүүгдэбэ. Ородой һоригшо Альберт Муталибов энэ ушараар  ехэ голхорһоноо  мэдүүлбэ.
- Эгээл нэрэ зэргэтэй Екатерина Пальцева Людмила Воронцова хоёрнай диилдэшэбэ. Шүүхэ аргатай байгаа. Теэд ана-мана тэмсэхэдэнь, шүүгшэд өөһэдын хараатай байшоо. Тиимэһээ алдуунуудаа заһаха арганууд тамиршан бүхэндэ үзүүлэгдэхэ, - гэжэ Альберт Муталибов мэдүүлээ.
Серби гүрэнэй түлөө шаасалдадаг Наталья Шадрина түрүүшынгээ уулзалгада илалта туйлаа. Грециин түлөөлэгшэ Ольга Паулина Парадоту гэгшые шүүгээд, үсэгэлдэр үдэшэ Казахстанай Римма Волосенкотой уулзаа.

Спорт 22 mar

Эдиршүүлэй амжалта

Новокузнецк болон Хабаровск хотонуудта бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай эдир шатаршад амжалтануудые туйлаһан байна.

Спорт 22 mar

Сагаалганай барилдаан

Буддын шажанай заншалта Сангха буряад бүхэ барилдаанай хаһа эхилбэ. Мартын 12-то Улаан-Үдэ хотын “Патриот” гэһэн тулалдаануудай түбэй дэргэдэ Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Спорт 15 mar

Якутскын алтанда хүртөө

Олимпиин наадануудай абарга Роман Дмитриевэй дурасхаалай уласхоорондын мүрысөөн Якутск хотодо амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдээ. Уласхоорондын хэмжээнэй энэ мүрысөөндэ Буряадай тамиршад хоёр алтан, хоёр хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Спорт 15 mar

Мүнгэн амжалта

Залуушуулай хоорондо  Россиин хэмжээнэй үбэлэй Спартакиадада Буряадай санашан Виктория Невьянцева хабаадажа, хоёр мүнгэн медаль абажа шадаа.

Спорт 15 mar
Үшөө харуулха