Хүндэтэй Кубогта хүртөө

Красноярск хотодо “Иван Ярыгинай кубок” гэһэн мүрысөөн үнгэрбэ. Эндэ Буряадай тамиршад гурбан медальда хүртөө. Евгений Жербаев Ирина Ологонова хоёр чемпионууд боложо тодороо. Кристина Тамразян шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна.

Спорт 1 feb

Түрүү тамиршад сугларха

Февралиин 10-12-ой үдэрнүүдтэ Ивалгын аймагта шэрээгэй теннисээр можо хизаар хоорондын томо мүрысөөн үнгэрхэнь. Энэ хэмжээ ябуулгада Ород гүрэнэй, Монголой түрүү тамиршад хабаадахаар хараалагдана.

Спорт 27 jan

Эрхим байһанаа гэршэлээ

Заншалта ёһоороо Ород гүрэнэй томо мүрысөөнүүд январь һарада үнгэрнэ. Энэшье удаа Орёл хотодо хойно хойноһоо хэмжээнүүд эмхид¬хэгдэнэ. Эрэмдэг бэетэй тамир¬шадай дунда Ородой Кубогта, ехэшүүлэй дунда Ородой чемпионадта Буряадай түлөөлэгшэд һайн дүнгүүдые харуулба.

Спорт 26 jan

Тамир: тобшо һонин

Буряад Уласта һур харбалгаар эхи табигшадай нэгэн болохо Борис Сандановай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөн заншалта ёһоороо Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ эмхидхэгдээ.

Спорт 18 jan

Үбэлэй хүдөөгэй нааданууд

Хабарай түрүүшын үдэрнүүдтэ Байгал шадарай аймагта хүдөө аймагуудай тамиршад үбэлэйнгөө ээлжээтэ наадануудта суглархань. 900 гаран хүн спортын найман зүйлөөр мүрысэхэнь. Уласай хүдөөгэй спортын нааданууд Буряад Уласта 16-дахияа эмхидхэгдэхэнь гээд хэлэлтэй. “Буряадай сагаан Олимпиада” гэжэ алдаршаһан хэмжээ ябуулга болоно.

Спорт 18 jan

Багшын дурасхаалда

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Баргажанай аймагай түб һууринда мэдээжэ багша, һоригшо, бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ Чингис Заятуевич Эрдыниевэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан эдиршүүлэй дунда барилдаагаар мүрысөөн үндэр хэмжээндэ боложо үнгэрбэ. Баргажан голой болон Ивалгын, Хориин аймагуудые, мүн Улаан-Үдэ хотые түлөөлһэн эдир барилдаашад анамана тулалдажа, эрхимүүдээ элирүүлһэн байна.

Спорт 17 jan

Инна Ивахинова: «Үрэ дүнтэй жэл түгэсэбэ»

Үнгэрһэн 2022 ондо Буряад ороноймнай шатаршад оло дахин амжалтануудые туйлажа, нютаг нугаяа холо ойгуур суурхуулаа. Буряадай Шатарай федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ, эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гроссмейстер Инна Ивахиновада жэлэй дүнгүүд тухай тобшохоноор хөөрэжэ үгэхыень хандаһан байнабди.

Спорт 16 jan

Энэ жэлэй эрхимүүд

Улаан-Үдэ хотодо тамирай талаар 2022 оной дүнгүүд согсологдожо, түрүү тамиршад шангуудта хүртэбэ.

Спорт 28 dec

Тобшо һонин

Мини-футбол . Нижегородско можо. Хүүгэдэй гэрнүүдэй болон интернат-һургуулинуудай дунда заншалта бүхэроссиин фестиваль үнгэргэгдэбэ. 2021 ондо наһанай хоёр бүлэгтэ түрүү һуури эзэлһэн Хэжэнгын  интернат-һургуулиин шабинар энэшье удаа һайн дүн харуулжа шадаа.

Спорт 28 dec

Суутай багшаяа дурсаа

Валерий Манзаракшеевич Сыдеев амиды мэндэ ябабал, 2022 ондо 75 наһанайнгаа ойн баяр угтаха байгаа. Мүнхэ дурасхаалдань зорюулагдаһан Буряад Уласай ээлжээтэ мүрысөөн декабриин 17-до үнгэргэгдэбэ. Эндэ 24 наһа хүрөөдүй тамиршад хабаадаһан байна.

Спорт 21 dec

Түрүүшүүлэй тоодо

Буряадай тамиршад хэдэн мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна. Америкэдэ, Краснодар болон Якутск хотонуудта тэдэ шангай һууринуудые эзэлһэн байна.

Спорт 14 dec

Дэлхэйн Кубок асараа

Беларусь Уласай ниислэл Минск хотодо тхэквондогоор дэлхэйн кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн түгэсэбэ. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай тамиршад оруулагдажа, ялас гэмэ амжалтануудые туйлаба.

Спорт 14 dec

Гроссмейстерэй амжалта

Түргэн шатараар Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада Жамсаран Цыдыпов шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Спорт 7 dec

Найдал түрүүлнэ

Ород гүрэнэй залуу харбагшад заншалта ёһоороо ноябрь һарын һүүл багаар “Надежды России” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ уулзадаг юм. Энэ удаа Буряадай тамиршад дүрбэн медальда хүртэһэн байна.

Спорт 30 nov

Дары түргэн Даша

Ноябриин эхиндэ Волгоград хотодо универсальна тулалдаагаар дэлхэйн чемпионат үнгэрөө. Буряад Уласай багшанарай колледжын дэргэдэхи “Олимп” гэһэн спортын клубай гэшүүд ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа. Даша Жамбалов хоёрдохиёо дэлхэйн чемпион боложо тодороо. Виктор Бадмаев, Виталий Ананин гэгшэд хүрэл медальнуудаар шагнагдаа.

Спорт 25 nov

«Буряадай барасые» дурсаа

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ 16 наһа хүрөөдүй барилдааша хүбүүдэй дунда бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. Буряадай түүхэдэ алтан үзэгөөр нэрэеэ бэшүүлһэн Сергей Жалсанович Замбаловай мүнхэ дурасхаалда тус хэмжээ ябуулга  зорюулагдаа.

Спорт 18 nov

Шэнэ халаан

Ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ Ород гүрэн дотор үбэлэй халаан эхиеэ абахань. Хакаси Уласай Вершина Тёи гэһэн хадалиг газарта Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шата үнгэргэгдэхэнь. Буряадай түрүү санашад тэндэ хабаадаха байһанаа мэдүүлээ.

Спорт 17 nov

Эдиршүүл шалгараа

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөндэ Буряадай шатаршад 31 медальтай гэртээ бусахань.

Спорт 16 nov

Түрүү һууринуудаа бусаана

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн заншалта ёһоороо Екатеринбург хотодо эмхидхэгдэнэ. Тэндэ Буряадай тамиршад олон жэлэй хугасаада амжалта туйлана.
Энэшье удаа тэдэ 13 медаль абажа шадаа.

Спорт 16 nov
Үшөө харуулха