Европоһоо- шангай һууринуудтай

Үбэлэй халаанай гол мүрысөөн гэжэ нэрлэгдэһэн Европын чемпионадта Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын гэшүүд 12 медаль абаһан байна. Тэдэнэй дүрбэндэнь Буряад Уласай тамиршадай хүртэһэндэ баярламаар.

Спорт 22 feb

Түүхэтэ Олимпиада

Бээжэн хотодо үнгэргэгдэжэ байһан Олимпиин үбэлэй наадануудта Пётр Чайковскиин зохёоһон 1-дэхи концертын хэһэг дүрбэ дахин ханхинаба. Иигэжэ февралиин 13- ай байдалаар Ородой тамиршад дүрбэн алтан медальһаа гадна, 5 мүнгэн, 8 хүрэл медальнуудые шүүһэн байна. Энэ 7-дохи дүн болоно.

Спорт 16 feb

Бэрхэ тамиршад-Бээжэндэ

Үнгэрһэн долоон хоногто үбэлэй спортын зүйлнүүдээр Олимпиин нааданууд эхиеэ абаба. Хитад гүрэнэй Бээжэн хото Олимпиадын эзэн болонхой. Түрүүшын үдэрнүүдэй дүнгүүдтэй хүндэтэ уншагшадаа танилсуулха һанаатайбди.

Спорт 10 feb

Ахатанай жэшээгээр

Эдэ үдэрнүүдтэ Сочи хотодо тхэквондогоор (ИТФ) Ородой чемпионат үнгэргэгдэһэн байна. Буряадай түлөөлэгшэд сооһоо ганса мэдээжэ тамиршад шүүгээ бэшэ, мүн эдиршүүл һайн дүн харуулаа.

Спорт 9 feb

Түрүүшүүлэй тоодо бусалга

Суута барилдаашан Иван Ярыгинай мүнхэ дурасхаалай уласхоорондын мүрысөөндэ буряад хүбүүд, басагаднай гурбан медальтай гэртээ бусажа, тамирта дуратайшуулые баярлуулба.

Спорт 3 feb

Наталья Шадринагай ээлжээтэ амжалта

Хоёрдохи жэлээ Серби гүрэниие түлөөлдэг Буряадай тамиршан Наталья Шадрина ээлжээтэ амжалта туйлаба. Балканай хахад олтирогой гүрэнэй түлөө 4-дэхи мүрысөөндөө тэрэ түрүүлжэ гараа.

Спорт 3 feb

Үбэлэй халаан түлэг дундаа

Ород гүрэнэй бүхы харбаашад эдэ үдэрнүүдтэ Орёл хотодо сугларжа, бүхэроссиин хэдэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадана. Буряадаймнай тамиршад һайн дүнгүүдые харуулжа, Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа, уласхоорондын хэмжээндэ харбаха эрхэдэ хүртөө.

Спорт 26 jan

Шанга тулалдаанууд

Һүүлэй хоёр жэлэй хугасаада дэлхэй дээрэ һүжэрһэн муухай үбшэнһөө боложо, олон тоото мүрысөөнүүд эмхидхэгдээгүй, зариманайнь болзор хойшологдоо. Жэшээлбэл, Олимпиин нааданууд 2020 ондо бэшэ, 2021 ондо үнгэргэгдөө. Хэды тиигэбэшье 2022 оной зарим түсэбүүдтэй хүндэтэ уншагшадаа танилсуулха һанаатайбди.

Спорт 20 jan

Үбэлэй Олимпиада-Бээжэндэ

Удангүй Бээжэн хотодо ээлжээтэ үбэлэй Олимпиин нааданууд эхиеэ абахань. Коронавирус үбшэнэй хэды шанга һүжэрөөшье һаа, наадануудые эмхидхэхэбди гэжэ Хитадай түлөөлэгшэд хэлэнэ.

Спорт 20 jan

Олимпиин наадануудта - урилгаар

Февралиин 4-һөө 20 болотор Хитадай ниислэл Бээжэн хотодо болохо XXIV үбэлэй Олимпиин наадануудай биледүүд COVID-19 үбшэнһөө боложо, худалдаанда гарахагүй гэжэ эмхидхэгшэдынь онсолбо

Спорт 18 jan

Эдиршүүлэй дунда барилдаанай мүрысөөн үнгэрбэ

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ СДЮШОР-10 гэһэн һургуулида һорилго гарадаг эдир тамиршад дүрэ буляалдалгын барилдаагаар хоорондоо мүрысэбэ. Барилдаанай нюусануудтай һая танилсажа байһан хүбүүд сугларжа, эгээл түрүүшынгээ мүрысөөндэ оролсобод.  

Спорт 17 jan

Шатараар Европодо амжалтанууд

Жэлэй түгэсхэлдэ Буряадаймнай эдир шатаршад Европын мүрысөөндэ ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан байна. Номина Дармаева, Яна Жапова, Тамерлан Чындыгыр түрүүлжэ гараа, Сойжина Комиссарова шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Спорт 13 jan
Үшөө харуулха