Спорт 22 mar 2023 1059

Тобшо һонин

Бокс
Нью-Дели (Инди). Эхэнэрнүүдэй дунда дэлхэйн чемпионат эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэжэ байна. Уласхоорондын хэмжээнүүдэй мүрысөөнүүдтэ үнинэй хабаадаагүй Ород гүрэнэй тамиршад ринг дээрэ гараа.
Суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай Людмила Воронцова түрүүшынгээ уулзалгада шүүгдэбэ. Ородой һоригшо Альберт Муталибов энэ ушараар  ехэ голхорһоноо  мэдүүлбэ.
- Эгээл нэрэ зэргэтэй Екатерина Пальцева Людмила Воронцова хоёрнай диилдэшэбэ. Шүүхэ аргатай байгаа. Теэд ана-мана тэмсэхэдэнь, шүүгшэд өөһэдын хараатай байшоо. Тиимэһээ алдуунуудаа заһаха арганууд тамиршан бүхэндэ үзүүлэгдэхэ, - гэжэ Альберт Муталибов мэдүүлээ.
Серби гүрэнэй түлөө шаасалдадаг Наталья Шадрина түрүүшынгээ уулзалгада илалта туйлаа. Грециин түлөөлэгшэ Ольга Паулина Парадоту гэгшые шүүгээд, үсэгэлдэр үдэшэ Казахстанай Римма Волосенкотой уулзаа.

Благовещенск. 13-14 наһатай үхибүүдэй дунда Алас Дурна зүгэй чемпионадта Буряадай тамиршад һайн дүнгүүдые харуулаа. Эндэ ринг дээрэ 157 хүн гараһан байна.

Егор Егунов 44 килограммай шэгнүүртэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Максим Мазур, Никита Типаев болон Максим Андрианов гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудые эзэлээ.

 

Шэтэ. Үбэр Байгалай хизаарай болон Буряад Уласай мэдээжэ тамиршан Александр Бахтин эдэ үдэрнүүдтэ нэрэтэ мүрысөөгөө үнгэргэбэ. Тус хэмжээндэ 24 можо хизаарай 110 гаран боксёр хабаадаа.  

63,5 килограммай шэгнүүртэ Буряадай тамиршан Радна Цыбиков гурбан уулзалгада илалта туйлажа, түрүү һуури эзэлээ. Антон Хорхонов 60 килограммай шэгнүүртэ мүнгэн медаляар шагнагдаа. Виталий Какубава, Альберт Гатаулин гэгшэд шангай 3-дахи һууринуудта гараа.

 

Баскетбол

Шэтэ. “КЭС-баскет” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй Алас Дурна зүгэй финальна шата түгэсэбэ. Кабанскын аймагай Каменск тосхоной лицейн басагад шангай 2-дохи һуурида гаража, бүхэроссиин Суперфиналда хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

 

Барилдаан

Владимир. 16-17 наһатай шэхэ хатуутай тамиршадай дунда Ород гүрэнэй мүрысөөн һаяхана эмхидхэгдэбэ. 51 килограммай шэгнүүртэ Санжи Жапов чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

 

Санаар урилдаан

Тюмень. 2023-2024 онуудта Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ хэн оруулагдахаб? Тамирай энэ янзаар Ородой чемпионадта шэлэн абалга эмхидхэгдэнэ. Тус мүрысөөн эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ.

Буряадай тамиршад Алиса Жамбалова болон Виктория Невьянцева гэгшэд гол мүрысөөндэ хабаадана. Хоёр урилдаанда дүй дүршэлтэй Алиса Жамбалова хоёр дахин 12-дохи һуурида гараа. Мүн Виктория Невьянцева нэгэ урилдаанда хабаадаа.

Ородой чемпионат мартын 26-да түгэсэхэ.

 

Үбэлэй спортын нааданууд

Череповец (Вологодско можо). Бүхэроссиин үбэлэй спортын нааданууд 700 гаран хабаадагшадые суглуулаа. 49 можо хизаарай хүдөөгэй тамиршад 7 зүйлөөр мүрысөө. Буряадай суглуулагдамал команда табан зүйлөөр урилдаануудта хабаадаһан байна. 450 мянга хүрэхэгүй ажаһуугшадтай хүдөө нютагуудтай регионуудай дунда командна тоосоондо 5-дахи һуурида тэдэ гараа. Даам наадалгаар Хэжэнгын аймагай Бэлик Цыдыпов болон Янжима Намдакова гэгшэд 7-дохи һуури эзэлээ. Ивалгын шатаршад Геннадий Тудупов болон Ариана Дондупова гэгшэд 11-дэхи һуури эзэлжэ шадаа. Эндэ Ариана һүүлшын шатада диилдээ, 9 турта 7,5 очко абаа.

 

Шатар

Улаан-Үдэ. Мартын 24-26-ай үдэрнүүдтэ “РАПИД Гран-при России” гэһэн мүрысөөнэй ээлжээтэ шата Ивалгын дасанай дэргэдэ үнгэргэгдэхэнь.

2004 онһоо эхилжэ, Дамба-Даржа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай дээдэ һургуулиин шангуудые абахын түлөө мүрысөөндэ Ород гүрэнэй түрүү шатаршад наадана. Тэмсээн гүрэн дотороо эгээл олон хабаадагшадтай хэмжээ ябуулга гэжэ алдаршанхай. Һүүлэй дүрбэн жэлэй хугасаада эмхидхэгдээгүй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ