Спорт 8 sep 2023 364

Олимпиин нааданууд ойртоо гү?

Сентябриин 16-да Серби гүрэнэй ниислэл Белград хотодо барилдаагаар дэлхэйн чемпионат эхиеэ абахань. 2024 ондо Парижда үнгэрхэ Олимпиин наадануудта шэлэн абалга болохоор хараалагдана. Теэд тэндэ хэды Буряадай барилдаашад ошохоб гэжэ мүнөөшье болотор мэдэгдэнэгүй.

© фото: Барилдаанай федерациин зураг

Олимпиин наадануудай бүридэлдэ греко-римскэ, сүлөөтэ болон эхэнэрнүүдэй дунда барилдаануудай зургаа зурга­ан шэгнүүрнүүд оруулагданхай. Бүхы дээрээ 18 шэгнүүртэ абарга бүхэ то­дорхо. Шэгнүүр бүхэндэнь дэлхэй дээрэхи эгээл эрхим 16 барилдаашан оруулагдаха ёһотой.

Белград хотын хибэс дээрэ Париж ошохо 90 барилдаашадай нэрэнүүд элирүүлэгдэхэ. Шэгнүүр бүхэндэ та­бан хүн болоно.

Һүүлэй мэдээгээр Венгри гүрэнэй түлөө барилдадаг Стальвира Ор­шуш заал һаа Сербидэ барилдаха гээд хэлэмээр. Тэрэ 53 килограммай шэгнүүртэ хибэс дээрэ гарахаяа бай­на.

Мүн Кыргызстанай түлөө Арса­лан Будажапов хабаадахаяа бэлдэжэ байна гэжэ Буряадай Барилдаанай федераци мэдүүлнэ. Тэндэ 74 кило­граммай шэгнүүртэ барилдахаар түсэбтэй юм. Теэд һүүлэй жэлнүүдтэ Арсалан 79 килограммай шэгнүүртэ барилдадаг болоод байгаа бшуу. Харин Кыргызстанай түлөө һүүлэй Азиин чемпионадта ондоо хүн хаба­адаа һэн, Адилет Жапаркулов тэндэ 5-дахи һуури эзэлһэн байна.

Ород гүрэнэй тамиршад дэл­хэйн чемпионадта хабаадаха гү гэжэ үшөө эли бэшэ. Эдиршүүл, залуушу­ул уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадажа эхилэнхэй. Хэдэн ялас гэмэ амжалтануудые туйлажа үрдеэ. Теэд ехэшүүл тухай мүнөө болотор хүсэд шиидхэбэри абтаагүй. Сентя­бриин эхиндэ бүхэдэлхэйн барил­даанай нэгэдэл (UWW) шэнэ мэдэ­эсэл тарааба. Ород болон Беларусь Уласуудай 235 барилдаашан уласхо­орондын мүрысөөнүүдтэ хабаадаха гү гэжэ шалгагдаа. Тэдэнэй 26-иинь хаанашье хабаадаха эрхэгүй гэһэн шиидхэбэри абтаа. Эдэ барилдааша­дай нэрэнүүд тодоруулагдаагүйһөө боложо, олон тоото спортдо дура­тайшуул эдэ хэд бэ гэжэ гайхашоод байнхай.

Эрэшүүлэй дунда Ород гүрэнэй абарга Евгений Жербаев суглуулаг­дамал командын бүридэлдэ ору­улагдажа, Белград ошохо аргатай юм. Олимпиадада хабаадахын түлөө тэмсээнүүдтэ Буряадай барилда­ашан хабаадажа шадахагүй. Юуб гэхэдэ, 70 килограммай шэгнүүр Олимпиин наадануудай бүридэлдэ оруулагдаагүй шэгнүүр гээшэ.

Ород гүрэнэй болон Беларусь Уласай эхэнэрнүүд үнгэрһэн зу­най хаһада уласхоорондын хэдэн мүрысөөнүүдтэ бэеэ туршаа. Энэнь ехэ һайшаалтай үзэгдэл гээшэ. Юуб гэхэдэ, суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай Ирина Олого­нова, Жаргалма Цыремпилова бо­лон Валерия Дондупова оруулагдаа. Хэниинь Белград ошожо барилдахаб гэжэ һоригшод үшөө мэдүүлээгүй байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Барилдаанай федерациин зураг