Спорт 11 apr 2024 786

Алишье тээшээ тэгшэ

Үнгэрһэн 2023 ондо Улаан-Үдэ хотын эдир тамиршадай арбан эрхимүүдэй тоодо Милена Гэн оролсожо шадаа. Олон жэлэй хугасаада түрүүшүүлэй тоодо ябалсаһан басагантай танилсая.

© фото: Милена Гэнэй дурадхаһан гэрэл зураг

Нёдондо ноябрь һарада болоһон Ородой чем­пионадта Буряадай тхэквондогой эблэлэй гэшүүд эрхимүүдэй тоодо оролсожо, аяар до­лоон тамиршадынь, тэрэ тоодо Милена Гэн, Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа һэн. Теэд манай гүрэнэй тамиршад уласхоорондын хэмжээнэй тэмсээнүүдтэ үшөө 2022 онһоо хойшо ха­баадаха эрхэгүй болонхой ха юм.

Һайн сагта Милена эдиршүүлэй дунда Европын Кубогта хоёр дахин хүртэжэ үрдеэ. Хажуугаарнь бүхэроссиин, уласай мүрысөөнүүдтэ олон тоото медальнуудые абаһан намтартай. Гэртээ гурбадахи медальницаяа дүүргэжэ байнхай.

- Найман наһатай байхаһаа хойшо тхэквондогоор бэеэ һориноб. Иимэ шиидхэбэри дэмы абтаагүй. Һая һургуулида ороод байхадамни, ахамад классай үхибүүд баһахаяа һанаа һэн. Үһыемни, шэхыем­ни татадаг, түлхижэ унагаажархидагшье байгаа. Тиимэһээ ямар бэ тулалдаанай секцидэ ябахаяа һананаб гэхэдэмни, эжымни тхэквондо дурадхаһан юм. Һоригшодые шэлэхэ үедөө эрэ хүнэй шаби болоо һаамни, шанга шангаар заабарилха гэһэн һанамжа гүлмэрхэн ухаандамни ороо бэлэй. Тиимэһээ Татьяна Владимировна Романовагай шаби болоо һэм. Бэеэ хамгаалжа һураад лэ болишохоб гэжэ һанаһан бай­гааб. Теэд мүнөөшье болотор ябаналби даа, - гэжэ Милена түрүүшынгээ алхамууд тухай хөөрэнэ.

Эдир тамиршанай түрүүшын медаль мүнгэн зүһэтэй байгаа. «Найрамдал» гэһэн КСК-да уласай хэмжээнэй тэмсээнэй үнгэргэгдэһыень Милена һайнаар һанана.

- Доянг дээрэ гарахадаа, юушье хэхэеэ мартаад, бүтүү гараа һарбалзуулһанаа мүнөө һанахада энеэ- дэтэй. Гэбэшье шангай 2-дохи һуури эзэлээ һэм. Тэрээнһээ хойшо хэһэн юумэеэ бүхыгөөрөө шэнжэл­дэг болооб, гэртээшье һорилго хэжэ эхилээб. Лина дүү басагамни дэрэ баряад байхадань үдьхэлдэг, шаадаг һэм. Нэгэ дахин алдажа, намда үдьхэлүүлжэ унашоо агша бэлэй. Гэртэхиндээ хараалгааб. Тэрэ гэһээр эжы аба хоёрни өөһэдөө дэрэ баряад байдаг болоо. Иигэ иигэһээр түрүүшүүлэй тоодо оролсодог болоолби даа, - гэжэ Милена хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Лина дүүнь эгэшынгээ харгыгаар урагшаа дабша­на. Долоон наһатайһаа тхэквондогоор бэеэ һорижо, Буряадай түрүү тамиршадай тоодо оронхой.

Мүнөө Милена Гэн - Улаан-Үдэ хотын 3-дахи лингвистическэ гимназиин 11-дэхи классай һурагша. Һургуулияа алтан медальтайгаар дүүргэхэ түсэбтэй.

- Үнэн дээрээ бэшэгтэ муу байгааб. Тхэквондодо ябажа, медальнуудые абажа эхилхэдээ, ажабайдал­даа алишье юумээр эрхим ябаха гэһэн зорилго урдаа табяаб. Бэеэ барижа, һуралсалаа татааб, - гэжэ Миле­на мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Милена Гэнэй дурадхаһан гэрэл зураг