Спорт 8 sep 2023 434

Эдир басагадай үндэр эрмэлзэл

Ород гүрэнэй эдиршүүлэй футбольно лигэдэ 14 наһа хүрөөдүй басагад анха түрүүшынхиеэ наадана. Буряадай тамиршад Ородой чемпионадай финальна шатада орожо шадаба.

© фото: 6-дахи тамирай һургуулиин зураг

Түрүүшын шатада 40 команда та­бан бүлэгтэ хубаараад наадаа. Буряадай эдир басагад «Восток» гэһэн бүлэгтэ 8 командын дунда шангай 2-дохи һуури эзэлбэ.

Һүүлшын нааданууд Красноярск хо­тодо эмхидхэгдээ. Буряадай басагад Красноярск хотын «Енисей» (1:0), «Рас­свет» (11:0) болон Омск хотын «Крас­ная Звезда» (6:1) командануудые шүүжэ шадаа. Ганса Барнаулай командада 1:4 гэһэн тоотойгоор диилдэшоо. Хэды тии­гэбэшье 48 очко абажа, 2-дохи һуурида гараа. 55 очкотой Барнаулай команда түрүүлээ.

Буряадай добтологшо Динара Цапко 13 бүмбэгэ сохижо оруулжа, эрхим на­адагшадай тоодо ороо.

Финальна шатада 12 команда наада­ха юм. Сентябриин 17-27-ой үдэрнүүдтэ тэдэ Нижний Новгород хотодо уулза­жа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэгшые элирүүлхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: 6-дахи тамирай һургуулиин зураг