Спорт 28 sep 2023 1116

Бүхэроссиин хэмжээндэ

Үнгэрһэн долоон хоногто Түнхэнэй аймагай Аршаанай болон Хэрэнэй дунда һургуулинуудай суглуулагдамал команда Москва хотодо үнгэргэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ 5-дахи һуури эзэлжэ шалгарһан байна.

© фото: Сергей Манзаровай гэрэл зураг

Ородой футболой эблэл һүүлэй жэлнүүдтэ Ородой Болбо­соролой яамантай хамта «Футбол в школу» гэһэн шэнэ түсэл бэелүүлжэ эхилээ. Манайшье Буряад Уласай хэдэн һуралсалай гуламта- нууд энэ программаар хүдэлжэ эхи­лэнхэй.

Түсэлэй гуримаар һургуулиин футболой лигэ байгуулагдаба. Анха түрүүшын мүрысөөн Москва хотодо үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулга наһанай гурбан бүлэгтэ эмхид­хэгдэжэ, бүхы Ород гүрэнэй 1200 гаран эдир наадагшадые суглуулаа. 2012-2013 онуудай хүбүүдэй дунда Түнхэнэй аймагай «Олимп» команда тиишээ ошожо, һайн наада харуулаа. Сергей Бальжинович Манзаров Баир Гомбо-Доржиевич Сыренов хоёр Аршаанай болон Хэрэнэй үхибүүдые нэгэдүүлжэ шадаһаниинь һайшаалтай.

«Олимп» команда тус мүрысөөндэ табан наада үнгэргөө. Ганса түрүүшын уулзалгада Кабар­дино-Балкари Уласай Кашхатау тосхоной командада 0:2 гэһэн тоо­тойгоор диилдээ. Уридшалан хэлэбэл, Кашхатаугай үхибүүд энэ мүрысөөндэ шангай 2-дохи һуури эзэлһэн байна.

Красноярск хотын 147-дохи һургуулиин түлөөлэгшэдые Түнхэнэй үхибүүд 3:0 гэһэн тоотойгоор шүүгээ. Башкортостан Уласай Верхнеяркее­во тосхоной наадагшадые 4:2 гэһэн тоотойгоор илажа гараа.

5-8-дахи һуури эзэлхын түлөө уулзалгануудаа «Олимп» команда адли 1:1 гэһэн тоотойгоор түгэсхөө. Хэды тиигэбэшье пенальти мэргэ- нээр сохижо, тэдэ Томск хотын 16-дахи һургуулиинхидые, Владимирска можын Балакирево тосхонойхидые шүүжэ, 5-дахи һуури эзэлээ.

2012-2013 онуудай үхибүүдэй дун­да 16 команда наадаа. Москва хотын 2109-дэхи һургуулиин хүбүүд чемпи­он боложо тодороо.

«Олимп» командын дэргэдэ Арсалан Бандеев 5 бүмбэгэ бартаа руу сохижо оруулаа. Иигэжэ Арсалан эрхим наадагшадай тоодо оролсоо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Сергей Манзаровай гэрэл зураг