Спорт 5 oct 2023 1834

Түрүү тамиршадтай уулзахань

Октябриин һүүл багаар Ородой командна чемпионат эхиеэ абахань. Хоёрдохи жэлээ удаа дараалан Буряад Уласые хоёр команда түлөөлхэнь.

Эрэшүүлэй дунда Буряадай «Оргил» команда анха түрүүшынхиеэ мүрысөөнэй эгээл дээдэ лигэ гэжэ тоологдодог премьер-лигэдэ наадахань.

2022-2023 онуудай халаан­да эрэшүүлэй «Барис» коман­да суперлигэдэ наадажа, 4-дэхи һуури эзэлээ һэн гээд һануулая. Бүридэлдэнь ганса Буряадһаа уг гарбалтай эдир залуу наадагшад командаяа түлөөлһэн байна.

- Нёдондоной хаһада шангай һууришье эзэлхэ, өөһэдын аргаар премьер- лигэдэшье гараха аргатай байгаабди. Мүрысөөнэй 2-дохи турта манай эрхим наадагша, 16 наһатай Батор Раднаев нэгэ бага үбшэлөөд, хэдэн нааданууд­та шүүгдэшообди. Энээнһээ боложо, 4-дэхи һуурида га- раабди. Буряад орондомнай бэлигтэй залуу теннисистнэр ургажа ябана гэжэ харагдаа, - гэжэ командын һоригшо Баир Хобитуевич Раднаев хөөрэнэ.

2023-2024 онуудай хаһа октябриин һүүл багаар эхиеэ абахань. Премьер-лигэдэ урда жэлнүүдтэ 12 команда наададаг байбал, мүнөө 14 хүрэтэр олон болгогдоо. Урдахи жэлдэ 9-дэхи һуури эзэлһэн Самара хотын ЦСК ВВС команда наадахагүйбди гэжэ мэдүүлээ. Тиимэһээ суперлигэһээ хэдэн коман­данууд премьер-лигэдэ харгылба гээшэ. Тэрэ тоодо Буряадай команда оролсоно.

- Буряадай команда нэрэеэ һэлгээ гэжэ абаһаар лэ хэлэхэ хэрэгтэй. Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев шэнээр нэрлэжэ, коман­дыемнай адислаа. Дэлхэй дээрэхи эгээл шанга чемпи­онадта манай хүбүүд наада­хань. Футболтой жэшээ- лээ һаа, бидэ «Спартак», «Зенит» командануудтай наадаһан шэнги болонобди. Ехэ баяртайбди. Оренбург хотын «Факел-Газпром» командатай түрүүшын турта наадахабди. Эдэмнай Ород гүрэнэй 11 дахин чемпион, Европын Чемпионуудай лигэ оло дахин шүүһэн команда гээшэ. Свердловско можын Верхняя Пышма хотын УГМК команда Ородой чемпионад­та зургаа дахин түрүүлһэн байна. Европодо, дэлхэй дээрэшье мүрысөөнүүдтэ шалгарһан. Эдэ хоёр болон бусад командануудай түлөө дэлхэй дээрэхи мэдээжэ, түрүү рейтингнүүдтэй тамир­шад наадана, - гэжэ коман­дын хүтэлбэрилэгшэ Дагба лама Очиров хэлэнэ.

Премьер-лигэдэ наада­хын түлөө шанга тамиршад хэрэгтэй. Ганса Буряадай залуушуул иимэ үндэр үүргэ даажа шадахагүй гэжэ хэлэ­мээр. «Оргил» командын бүридэлдэ Москвагай 22 наһатай Егор Овчинников Агын Буряадай тойрогһоо уг гарбалтай, Новосибирск хотодо ажаһуудаг Дондок Аюров хоёр наадаха. Мүн Хитадай наадагшад, 22 наһатай Инь Хэнь, 38 наһатай Минхуэй Е гэгшэд Буряадые түлөөлхэ. Бусад 6 наадагша­дынь Буряадай залуу тамир­шад болоно.

Ородой чемпионадай премьер-лигын 1-дэхи тур Оренбург хотодо октяб- риин 24-27-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхөөр хараалагда­на. Оренбургын «Факел-Газ­пром» ба «Факел-Газпром-2», Краснодарай «Кубань-Конти­ненталь», Московско можын Видное хотын «Спарта энд Ка», Санкт-Петербургын «Гидромет» болон «МГФСО- Москва» гэһэн команданууд­тай «Оргил» эдэ үдэрнүүдтэ наадаха.

Эхэнэрнүүдэй «Алтана» команда 2022-2023 ондо һайн наада харуулжа, Дээдэ лигын «А» бүлэгтэ түрүүлжэ гараа. Тиимэһээ суперли­гэдэ оруулагдаа. 2023-2024 онуудта эндэ 18 команда наадаха юм.

Шэнэ хаһада Москва хотын Анастасия Голубева дахинаа һоригшоор томи­логдонхой. Анастасия өөрөө шэрээгэй саана гаража наа­даха, нёдондо тэрэ нэгэшье дахин шүүгдээгүй. Татарстан Уласай Динара Исмаилова командын бүридэлдэ бусааг- даа. Юуб гэхэдэ, урдахи халаанай 2-дохи шатада тэрэ «Алтанын» түлөө наадаагүй. Воронеж хотын Светлана Нартова, Буряадай Анита Доржиева болон Анаста­сия Буянова командын бүридэлдэ оруулагдаа. Хаһын эхилтэр Буряадай үшөө хэдэн эдир наадагшад «Алтанын» түлөө бэшэгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ