Спорт 5 oct 2023 1626

Дэлхэйн абаргын шангууд

Буряадай мэдээжэ тамиршан Баир Омоктуев анха түрүүшынхиеэ өөрынгөө нэрэмжэтэ мүрысөө эмхидхэһэн байна. Уласай тэмсээнүүдтэ 23 наһа хүрөөдүй тамиршад тэрээндэнь хабаадаа.

Баир Омоктуев түрэл нютагаа, ула­саа, өөрынгөө нэрэ обог дайшалхы самбогой мүрысөөнүүдтэ сурхуулаа һэн гээд һануулая. Гурба дахин дэлхэйн абаргын нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Баир Ванжиловай, хоёр дахин дэлхэйн абарга Сергей До­ржитаровай, дэлхэйн абар­ганууд Дамба Раднаевай болон Баясхалан Эрды­неевэй ашата хэрэгүүдые үргэлжэлүүлжэ, дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Удаань Андрей Бу­дажапов Буряад Уласай чемпионуудай дүхэригтэ өөрын онсо һуури эзэлһэн байна.

Дээрэ нэрлэгдэһэн бүхы абаргануудые мэдээжэ һоригшо Тумэн Ширапжал­санович Санжиев бэлдэжэ, дэлхэйн орьёлой үндэртэ гаргаһан намтартай.

- Сергей Доржитаров, Дамба Раднаев гэгшэд өөһэдынгөө нэрэмжэтэ мүрысөөнүүдые үнинэй үнгэргэнэ. Ургажа ябаа залуу халаан хабаадажа, суутай тамиршадтай адли болохоёо шамдана ха юм. Энэ ушараар Баир Омок­туев өөрынгөө нэрэмжэтэ мүрысөө эмхидхэхэ гэжэ олон жэлдэ хэлсээбди. Одоошье мүнөө жэл һанаһамнай бүтэбэ, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын 17-дохи тамирай һургуулиин захи­рал Тумэн Санжиев хөөрэнэ.

Түрүүшын мүрысөөндэ 100 гаран хүн хабаадажа, 7 шэгнүүртэ чемпионуудые элирүүлээ. Станислав Сам­буев, Айдын Ооржак, Вла­димир Дондуков, Алексей Серебренников, Валерий Раднатаров, Артём Ктоян болон Леонид Кириллов гэгшэд 1-дэхи һууринуудые эзэлжэ, түүхэдэ ороо. «Эрхим тамиршан» гэжэ нэрлэгдэһэн Владимир Дон­дуков тусхай шанда хүртөө.

Эдэл үдэрнүүдтэ Ниже­городско можын Кстово хотодо 16-18 наһатай тамир­шадай дунда дайшалхы сам­богоор Ородой чемпионат үнгэргэгдөө. 71 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Буряа­дай Валентин Доржитаров шалгаржа, шангай 3-дахи һуури эзэлээ. Энэ тамирай зүйлөөр бэлигтэй халаан ургажа ябана, урда үеын абаргануудтал адли нютаг нугаяа суурхуулхал.

Автор: Борис БАЛДАНОВ