Спорт 4 oct 2023 1720

Тамир. Тобшо һонин

Барилдаан. Минск. Уласхоорондын «Медвежонок» гэһэн мүрысөөндэ 17 наһа хүрөөдүй тамиршад суглараа. Буряадай басагад эндэ шалгаржа, дүрбэн медальтай гэртээ бусаба. Должон Цынгуева чемпион боложо тодороо. Аяна Цыренжапова болон Ирина Цыдеева гэгшэд мүнгэн медаляар шагнагдаа. Оксана Гараева шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

© фото: Фeдepaция cпopтивнoй бopьбы Бypятии

ҺУР ХАРБАЛГА

Москва. Ород гүрэнэй Юрэнхы прокуророй шанда хүртэхын түлөө мүрысөөндэ 18 болон 21 наһа хүрөөдүй 431 тамиршан хабаадаһан байна. Тэдэнэр 41 можо хизаарые түлөөлөө. Буряадай командын гэшүүд дүрбэн медальда хүртөө.

Хубиин тоосоондо Эржена Очирова түрүүлжэ гараа, финалда Москвагай Виктория Нагорная гэгшые шүүһэн байна. Мүн лэ чем­пионой нэрэ зэргэдэ Буряадай суглуулагдамал команда чемпионууд боложо тодороо. Алек­сандр Гонгоров, Бато Доржиев болон Энхэ Хандуев гэгшэд алтан медаляар шагнагдаа.

Эржена Очирова, Татьяна Путункеева болон Алина Зайганова гэгшэд Буряадай командын бүридэлдэ шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

БОКС

Ага. СССР-эй арадай артист, Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Иосиф Кобзоной дурасхаа­лай мүрысөөн 130 тамиршадые суглуулаа. Тэдэ наһанай хоёр бүлэгтэ мүрысэһэн байна.

Буряадай Амгалан Данжаев 2009-2010 онуудай тамиршадай дунда 75 килограммай шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа.

ФУТБОЛ

Улаан-Үдэ. Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Ородой эдиршүүлэй футболой лигэдэ ээлжээтэ хаһа түгэсэбэ. Буряадай түлөөлэгшэд һүүлшынгээ наадануудые Шэтын команда- нуудтай үнгэргөө.

2008 оной хүбүүд «Чита» командые 2:1 гэһэн тоотойгоор шүүбэшье, 9-дэхи һуурида гараа.

2007 оной хүбүүд 0:2 гэһэн тоотойгоор диилдээ. Эндэ шэтынхид 4-дэхи һуурида гараа. Мүн Буряадай футболистнууд һүүлшын 11-дэхи һуури эзэлбэ.

«Сибирь» бүлгэмдэ Красноярск хотын «Ени­сей» болон Барнаул хотын «Динамо-Алтайский край» гэһэн команданууд өөр өөрын наһанай бүлэгүүдтэ түрүү һууринуудые эзэлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Фeдepaция cпopтивнoй бopьбы Бypятии