Aбынгаа хэрэг үргэлжэлүүлнэ

Буряад ороноймнай хүдөө ажахынуудта хони малай түл абалгын хаһа түлэг дундаа. Мухар-Шэбэрэй аймагай Һүхын Булаг гэһэн газарта нэмжыһэн “Шэнэ байдал” ажахыда табан хушуу малаа бултыень үсхэбэрилдэг. «Бүмбэгэр сагаан хониднай хурьгалаа. Ямаан эшэгэлээ. Адуумнай олон болоно. Сагаан эдеэгээ салгидуулһаар, үнеэд тугаллажа эхилээ. Энэ жэлэй түрүүшын ботогохон түрэжэ баярлуулба», - гээд, ажахын түрүүлэгшэ Батор ГАРМАЕВ урматайгаар хөөрэбэ.

Улаан-Үдэдэ үндыһэн аад...

Мүнөө газаамнай саһан хайлажа, үдэр бүри шахуу дулаан боложо байна. Тиихэдэнь хүдөө ажалшадаймнай унаһан малгайгаа абаха забгүй ажаллаха саг ерэбэ. Хонишод, малшад сүлөөгүй түлөө абажа байһаар. Харин таряашаднай түмэр унаануудаа болон зэр зэмсэгүүдээ заһабарилжа, газарайнгаа гэдэхые хүлеэнэ. Хүдөө ажал эрхилэгшэ залуу буряад хүбүүнэй ажал хүдэлмэри хэр зэргэ ябажа байһан тухай хөөрэлдэһэн байнабди.

Ажалай хэрэгээр Монгол гарабад

Буряадаймнай тала дайдада түрэхэ хуби заяатай байһан, сагаан толгойтой казах үүлтэрэй 49 буха Монгол орон абаашагдаба. Аха дүү монгол арадаймнай үдхэжэ ябаа үхэр малнуудай үүлтэр һайжаруулха гэһэн хүнгэн бэшэ ажал тэдээндэ даалгагдахань. Энэ буянтай хэрэг «Уласхоорондын аралжаан болон гадаада наймаан» гэһэн түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэбэ.

«Шадаха зэргээрээ шармайнабди»

Апрелиин 15-да Яруунын аймагай Үльдэргэ һууринда дэмбэрэлтэ үйлэ хэрэг болоо. Уншагшадай уурхай болохо номой сангай байшаниие һэльбэн шэнэлээд, нютагаархидайнгаа дулаахан дүхэриг соо нээгээ. Энэ хэрэг ударидан ябуулһан сомон дарга Э.Т. Жамбаловатай хөөрэлдөө эрхилһэн байнабди. Номой сан нээлгын баярай үмэнэ хэгдэһэн хөөрэлдөөгөө та олондоо дурадхахамнай.

Буряадай үйлэдбэри монголшууд нооһоор хангахань гү?

Монгол ороной түлөөлэгшэд Буряад орон ерэжэ, хэдэн эмхинүүдтэ хүрэжэ, ажалтайнь танилсаба. «Ород Улас – Монгол орон» гэжэ нэрлэгдэһэн түсэлэй гаршаг доро айлшаар бууһан хүршэнэрнай Байгалай текстильнэ комбинат, «Shene skin» эмхи, «Ориентал Вэй» гэһэн нефрит гэхэ гү, али ногоон шулуу үйлэдбэрилдэг фабрикын ажал хараба.

Хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа

Буряадаймнай хүдөө үйлэдбэрилэгшэд ажахынгаа хүгжэлтэдэ хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа абаха аргатай болобо. Тус урьһаламжа Хүдөөгэй коопераци дэмжэлгын жасаһаа үгтэхэ юм. 2018 ондо байгуулагдаһан энэ жаса хүдөөгэй үйлэдбэрилэгшэдтэ 168,5 сая түхэригэй туһаламжа үзүүлээд байна.

Ажал хэһэн-аманда тоһон

Хүдөө нютагайнгаа ажаһуугшадай ажабайдал һайжаруулха, зөөжэ гараһан нютагаархидаа һөөргэнь бусааха тухай хэлсээн боложол байдаг. Хүнэй хэдышье хүдөөгөө бусажа ажамидарха һанаатай байбашье, ажал байхагүйнь мэдээжэ. Эхэ эсэгынгээ тоонтодо ажаһуугаа арад зондо гүрэнэй талаһаа ямар туһаламжа үзүүлэгдэнэб? Энээн тухай Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай сайдай орлогшо Аюна Заяновна Цыренжаповатай уулзажа хөөрэлдэһэн байнабди.

Урьһаламжа

Буряад Уласай фермернүүдтэ ба хүдɵɵгэй хубиин ажахын эзэдтэ банкнууд бага түрэсэтэй урьhаламжа мүнгэ үгэжэ эхилбэ. Хүнгэлэлтын тогтомол хэмжээниинь 5 хубиһаа дээшэ бэшэ юм.    

Хони ямаадай харалга

Үүлтэртэ хонидой Бүхэроссиин харалганай 2-дохи шата хүршэ Үбэр Байгалай хизаарай ниислэл Шэтэ хотодо үнгэрхэ болобо. Харин түрүүшын шатань Дагестанай Махачкала хотодо байгша оной май һарада эмхидхэгдэхэ.

Монголдо зуд ерэбэ

Аха дүү Монгол ороноймнай малша арад зондо ехэ хэсүү байдал хүрэжэ ерээд байна. Ушарынь гэхэдэ, энэ жэл ехэ саһатай байжа, бэлшээриин малда эдихэ хоол дуталдана. Монголой аяар 70 хуби талмайнь саһан хүнжэлөөр хушаатай. Тиигэжэ 13 аймагай 160 сомоной ажаһуугшадта малаа бэлшүүлхэнь бэрхэтэй болоод байна.

Цырен Чойропов «Үндэһэн мал ажалаа һэргээхэ шухала»

         Алексей Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэжэ байхадаа, 2017 оной февраль һарада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай уулзаһан юм. Тиихэдэ Буряад орониие хүгжөөлгын гол шэглэл хадаа мал ажал гэжэ тэрэ онсолоо бэлэй. Харин Толгойлогшо болоходоо, хони үсхэбэрилгэ хүгжөөхэ талаар хамтадхамал программа зохёохо даабари үгөө. Тэрэнэй ёһоор, хэдэн шэглэлнүүд хүгжөөгдэхэ юм: хубсаһа хунарта хэрэглэгдэдэг нарин нооһо, хибэс, һэеы бүтээдэг бүдүүн нооһо үйлэдбэрилгэ, арһа элдэлгэ, фермерскэ ажахынуудые болон хүдөө ажахын буусануудые хүгжөөлгэ...
         Эдэ бүгэдэ буряад арадай хэр угһаа үсхэбэрилдэг байһан табан хушуу мал һэргээлгэдэ нүлөөлхэнь бэшэ гү? Энэ асуудалаар социологиин эрдэмэй доктор, профессор Цыренжаб Цыдыпович Чойроповтой хөөрэлдөөбди.

Түрүүлхэ хараатай

Декабриин 17-до Яруунын Үльдэргын ажахыда Хүдөө ажахын үдэр тэмдэглэгдээ. Хорон хамшагһаа боложо, хоёр жэлэй туршада энэ һайндэр тэндэ эмхидхэгдээгүй байгаа.

Шэнэ фермэ

Зэдын аймагта һү һаалиин  шэнэ фермэ ашаглалгада тушаагдаа.
Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов нютагай зониие өөһэдын жэнхэни эдеэ хоолой зүйл болбосоруулха үйлэдбэритэй болоһоорнь амаршалаа.

Заншалта яармаг

Жэл бүри үнгэр гэгдэдэг мяха наймаалалгын яармаг Буряад ороной ниислэл хотодо декабриин 3-4-эй үдэрнүүдтэ үнгэрхэ.

Үндэһэн малай үлгыдэ

Буряад Уласай эрхим түрүү ажахынуудай нэгэн бо­лохо Яруунын аймагай «Yльдэргэ» гэжэ хүдөө ажахын үйлэдбэриин кооперативта жэн­хэни буряад үүлтэрэй моридые, сагаан толгойто казах эбэртэ бодо мал ба «Бүүбэй» гэhэн урдын бу­ряад хонидые үдхэдэг.

Үшөө харуулха