Эмнеэ гэжэ юун бэ?

Түл абажа дүүргэһэнэйнгээ удаа, гол түлэб, май һарын тэнгээр хүдөөгэй малшад эмнеэ хэдэг юм. Хурьгадай 1-2 һаратай болоходо, шэхыень отолжо, тэмдэг хэхые эмнихэ гэнэ. Эмнеэтэй хамта эрэ түлэйнгөө заһааень шэмхэжэ абадаг. Тиихэдээ хонидойнгоо эмхи гуримгүй отондо орохоһоонь һэргылнэ гэжэ ойлгосотой.

Түлнай тэнжэбэ даа

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ яһала һонирхолтой, удха шанартай үйлэ хэрэгтэ тудажа,  анхаран хаража ерэһэнээ, та олондоо хубаалдахамнай. Улаан-Үдэ – Хори – Нарһата гэһэн харгыгаар оодоргожо,  Асагад нютаг арай хүрөөдүй ябахада,  зүүн гарһаа 4-5 гэрнүүдые обёорһон лэ байхат. Тэндэ хэдэн айл хамтаржа,  үхэр малаа харууһална, огородой эдеэшье ургуулна. Айлшаар хүрэхэдөө, хараһанаа хөөрэжэ туршаһуу даа.

Буряад мориной соло дуудахань

Ниигэм 12 may

Газар хахалагдажа тарилга эхилбэ

Энэ жэл «Tүрүүшын бараздаа» Тарбагатайн аймагай «Куйтунское» гэhэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй паар дээрэ гаргагдаба. Жэлдээ Буряад Уласай ондо ондоо аймагуудаар «Tүрүүшын бараздаа» гэhэн ёhолол болодог. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Гулваа Алексей Цыденов хабаадаа.

Хурамхаанай ТОСууд эбтэй ажаллана

Буряад Уластамнай нютагай өөhэдын олониитын хүтэлбэринүүд ехэ хүгжэнги гэжэ мэдээжэ. Хурамхаанай аймагта мүнөө бүхы дээрээ 78 ТОСууд бүридхэлдэ абтажа, ажабайдалаа hайжаруулха талаар ажалаа эбтэй ябуулна.  

Үбэлэй ута нюрга хэр дабаа?

Мүнөө хүдөө нютагуудаар малай түл абалган түлэг дундаа ябажа байна. Нёдондо хура бороотой байжа, малай тэжээл бэлдэлгэ яһала һайн байгаа гээд хэлэлтэй. Зарим үмсынхид хоёр жэл эдихэ үбһэ сабшаабди гэжэ хэлэжэ байгаа бэлэй. Мүнөө сагта эгээ найдамтай юумэн гэхэдэ, табан хушуун малаа үдхэжэ байбал,  гаршье хүдэлнэ, аманшье тоһодогдоно. Үбэлдөө заншалта ёһоор хүйтэхэн, жабартай байгаа ха юм даа. Тиимэһээ мал ядамаргүй ондо ороо гэжэ хэлэмээр байна. Зундаа ногоон һайн байжа, үбэлдөө бэлшэхэ бэлшээритэй байһандаа, мал тураагүй. Бидэ мал ажалтай зонһоо үбэлэй ута нюрга  хэр дабажа гарабабта гэжэ һонирхообди.

Малшадта туһаламжа - 200 литр түлишэ

Холын хойто зүгтэ адлидхагдаһан шэрүүхэн уларилтай хадата Ахын малшад урданайхидаал нүүжэ, адуу малаа үсхэдэг заншалтай. Ахын аймагай малшад холуур, хадын хүндыгөөр ажаһуудаг юм.

ҺАРЛАГУУДАА ОЛОШОРУУЛХА ҮҮРГЭТЭЙ

Буряад Уласай Эдеэ хоолой болон хүдөө ажахын яаманай дэргэдэхи гүрэнэй үүлтэрэй албанай мэргэжэлтэд, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин эрдэмтэд үнгэрһэн долоон хоногто Ахын аймагта хүдэлһэн байна. Баир Дылгырович Гармаев, эрдэмтэн Булат Дамчиевич Насатуев гэгшэд һарлагуудые шэнжэлхэ ажал ябуулаа

Үшөө харуулха