Заншалта яармаг

Жэл бүри үнгэр гэгдэдэг мяха наймаалалгын яармаг Буряад ороной ниислэл хотодо декабриин 3-4-эй үдэрнүүдтэ үнгэрхэ.

Үндэһэн малай үлгыдэ

Буряад Уласай эрхим түрүү ажахынуудай нэгэн бо­лохо Яруунын аймагай «Yльдэргэ» гэжэ хүдөө ажахын үйлэдбэриин кооперативта жэн­хэни буряад үүлтэрэй моридые, сагаан толгойто казах эбэртэ бодо мал ба «Бүүбэй» гэhэн урдын бу­ряад хонидые үдхэдэг.

Нагаса абын «найдал»

Мүнɵɵдэр манай хойморой хүндэтэ айлшан -  Мардваев Намжил Бадмаевич, «Россиин хүдɵɵ ажахын түб» гэhэн гүрэнэй албанай Буряад Уласта таhагай хүтэлбэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай  агропромышленна комплексын Хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Уласай агропромышленна комплексын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, хүдɵɵ ажахын эрдэмэй кандидат, профессор.    

Баян ургаса

Буряадай хүдөө ажахынууд ургасаяа хуряажа абаад, дүнгүүдээ согсолоо. Тарбагатайн аймагай ажахынууд эгээл эрхим гэжэ элирээ. Шэнэ оньhото аргануудые, hайн шанарай тусхай үрэhэ хүрэнгэнүүдые хэрэглэдэг “ПИК” компани 100-hаа үлүү центнер капустын ургаса абажа, Алас Дурнын регионуудай дунда хоёрдохи дүн харуулжа шалгараа.  

Һүн далай салгидахань гү?

Буряад-монгол зон анханһаа малша арад гээшэ. Хэдэн мянгаад жэлэй туршада эреэгшэ үнеэнэйнгээ һү уужа, амтатай мяхыень эдижэ ябаа ха юмбибди.

Наратай үдэрнүүдтэ найдан...

Буряад Уласай хүдөө нютагуудай  ажалшад сүлөө забдагүй талха таряагаа хуряан абажа байна. Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев Тарбагатайн, Сэлэнгын болон Хяагтын зарим ажахынуудаар ябажа , таряа хуряалгын ажалай ябасатай танилсаа.

Хүдөө ажахы хүгжөөлгэ тухай

Буряадай Толгойлогшо  Алексей Цыденов хүдɵɵ ажахын мүнɵɵнэй байдалаар асуудалнуудта харюусажа, тэдэниие урагшатайгаар шиидхэхын түлɵɵ засаг зургаануудай зүгhɵɵ абтадаг хэмжээнүүд тухай элидхэл бэшэжэ, олоной анхаралда хандуулhан байна.  

Тэжээл нөөсэлэгдэһөөр

Хүдөө ажахын яаманай сайдай орлогшын ударидалга доро үнгэрһэн суглаан дээрэ хүдөө ажахын мэргэжэлтэд адуу малаа яажа ондо оруулхаб, ерэхэ үбэлжөөндөө хэр зэргэ үбһэ тэжээл бэлдэгдэнэ гээшэб гэһэн шухала асуудалнуудые хараба.

Халуун хаһа түлэг дундаа

Ургасаяа хуряаха халуун хаhа  Буряад Улас дотор эхилэнхэй. Зарим нютагуудаар талха таряан үшөө эдеэшэжэ байна, харин үбhэ ногоон ехэнхи нютагуудта абажа дүүргэнхэй.

Хүдөөгэй талмайһаа хотын шэрээ руу...

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Буряадай ниислэлэй ажаһуугшад үбэлдөө бэлдэжэ, хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй һайн шанартай эдеэ хоол ехээр худалдажа абаад, “амбаартаа” хээ. Улаан-Үдын Зүблэлэй гол талмай дээрэ “Своё” гэжэ нэрэтэй үзэсхэлэн-яармагта бүхы аймагуудай 75 ажахы хабаадаа. Тэдэнэй 11-иинь “Бренды Бурятии” гэһэн урилдаанда ороһон байна.  

Үбһэнэй халуун хаһа

Хүдөө нютагуудта  мүнөө халуун хаһа. Малша арад үбһэеэ сабшажа сүлөөгүй ажалланад. Буряадаймнай зарим нютагуудта үбһэн дүүрэнтэжэ байна, харин нүгөөдэ тээнь һаял эхилжэ байна. Һаяхана нютагаа хүрэжэ ошоходомни, түрэл гаралнууд, танил таланууд, үетэн нүхэдни уулзажа хөөрэлдэхэ сүлөө забгүйнууд ажаллажа байба. Энэ жэлдэ хурамхаанайхид яажа малайнгаа тэжээл бэлдэжэ байһыень хажуу тээһээ хараһанаа, нютагаархидтаяа хөөрэлдэһэнөө бэшэхэ хүсэлэнтэйб.

Хүдөө ажахы – хүн зонойл түлөө

Алексей Цыденов Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ хадаа, тэрээндэ даалгагдаһан тушаалайнгаа эрхээр Буряад Уласай ниигэмэй-экономическа хүгжэлтэдэ хараалагдаһан хэмжээ ябуулга¬нуудые хангаха болон ажабайдалай бүхы һалбаринуудта гүрэнэй бодолгые бэелүүлүүлгэ эрхилхэдээ, республикын хүдөө ажахые хүгжөөхэ тухай болон үмсын ажа-хынуудай шухала тухай һаналаа мэдүүлээ.

Эмнеэ гэжэ юун бэ?

Түл абажа дүүргэһэнэйнгээ удаа, гол түлэб, май һарын тэнгээр хүдөөгэй малшад эмнеэ хэдэг юм. Хурьгадай 1-2 һаратай болоходо, шэхыень отолжо, тэмдэг хэхые эмнихэ гэнэ. Эмнеэтэй хамта эрэ түлэйнгөө заһааень шэмхэжэ абадаг. Тиихэдээ хонидойнгоо эмхи гуримгүй отондо орохоһоонь һэргылнэ гэжэ ойлгосотой.

Үшөө харуулха