Хүдөө ажахы 26 jul 2023 869

Ажалша зоной амжалта

Яруунын аймагай «Үльдэргэ» ажахы шэнэ үүлтэрэй адуу бии болгоо. Энэ хадаа олон жэлэй ажалайнь үрэ дүн болоно. Дүрбэн үүлтэр ниилүүлжэ, Яруунын, Хориин болон Хэжэнгын аймагуудай ажахынууд хэдэн жэлэй туршада шэнэ үүлтэртэ адуу үдхэжэ, эрдэмтэ селекционернүүдтэ туһална. Хэжэнгын аймагай мэдээжэ хүдөө ажахын мэргэжэлтэн Сокто Цыдыповтэ хүрэжэ, шэнэ үүлтэр тухай хэдэн асуудалнууд табигдаа.

 «Үльдэргэ» ажахын түрүүлэгшэ Бу­лад Будажанаев шэнэ үүлтэр бии болгохо та­лаар нилээд ажал ябуулаа. Шэнэ үүлтэр бии болгожо баталхын тула генотипынь һайжаруулагдажа, тусхай аргаар бүридхэл гараһан байха ёһотой. Тиимэһээ шэнэ үүлтэрэй буряад аду­унай бии болоһониинь нэн түрүүн олон жэлэй туршада нягтаар ажаллаһанай үрэ дүн болоно. Теэд энэ ажал эрдэмтэдгүйгөөр яажашье бүтэхэгүй байгаа. Үбэр Бай­галай хизаарай малай арга­шадай институдай ба Москва хотын Адуу үсхэбэрилгын ВНИИ-гэй мэргэжэлтэд за­абарилжа, туһаламжа хүргөө гээшэ.

- Сокто Цырендоржие­вич танай ажахы хэзээ энэ шэнэ үүлтэртэй ажал ябуул­жа эхилээбта?

- Булад Будажанаев маанадһаа урид эхилээ, бидэ тэрээнһээ унагадыень хэдэн жэлэй саана абаһан байгааб­ди. Урид ородой хүндэ ашаа­най моридые, владимирска, гүйгөөшэ үүлтэрэй моридые үдхэдэг байгааб. Теэд тэдэш манай шэрүүн уларилда ехэ тааража ядадаг, даараха, үбэлдөө хүйтэндэ үбһөөр холлуулха хэрэгтэй, тэрэм­най нэмэлтэ гаргаша болоно. Харин «Үльдэргэ» үүлтэрэй адуун шэрүүн уларилда да­данги, үбэлдөө туруулан хоол бэдэржэ эдидэг.

- Мяханай талаараа хэр һайн гээшэб?

-Һайн. Түргэн мяха ургуул­даг, мяханиинь амтатай. 7-8 һаратай унага мяханда ту­шаанабди. Хотодо үльдэргын үүлтэрэй мяхан гэжэ мэдэн­ги, дуратайгаар абадаг. Уна­ган үбдэгһөө дээшэ өөхэтэй байна, тэрэнь ехэ һайн. Нюта­гайнгаа үүлтэр һайжаруулха, мяханай шанар дээшэлүүлхэ гэһэн бодолдо үнинэй абтаһан байгааб. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, манай уласта үндэһэтэ хоёр үүлтэр бии. Энэ хадаа буряад болон үльдэргын бо­лоно. Зэргэсүүлэн харабал­най, Сахада (Яхадта) - 7, хүршэ Монгол орондо 10 өөрын үүлтэрнүүдые гарганхай. Ма­най Буряадта – һаял 2. Хэдэн жэл соо шэнэ үүлтэртэй ажал ябуулаад, ехэ баяртай бай­набди, нэгэ-хоёр жэл соо тэ­жээжэ байнгүй, 7-8 һаратай байхадань тушаанабди. Эко­номикын талаар харахада, олзотой бшуу даа.

- Эрдэмтэдэй ажал хэр сэгнэнэбта?

- Эрдэмтэдэй ажал гээ- шэмнай ехэл хүндэ ажал, тиибэшье, тэдэ зомнай ур­даа табиһан зорилгонуудаа дүүргэбэ гээшэ. Мяха һайтай үүлтэр гаргажа шадаа ха юм даа. Энэмнай түргэн бэшэ, олон жэлэй туршада ябуулһан ажал гээшэл даа. Булад Будажанаев эрдэмтэд­тэй хамта һайн ажал ябуулна.

- Буряад үүлтэрһээ юугээ- рээ илгаатай гээшэб?

-Буряад үүлтэрһээ ил- гаань гэхэдэ, шэнэ үүлтэрэй морид бэеэр ехэ, мяхалиг. Мүнөө шахангүй тушаадаг болонхойбди. Урдань шаха­ха ажал яһала хүшэр, гарга­шатай байгаа. Мүнөө мяхы­ень дэлгүүртэ тушаанабди. Һаяхана мяха үйлэдбэрилхэ цех нээгээ гээшэбди, гуя мя­хаарнь колбаса хэжэ эхил­бэбди. Энэ хэрэг ударидаха­яа хүбүүмни зорюута нюта­гаа бусаба, мэргэжэлээрээ технолог юм.

- Үбэлэй сагта өөһэдөө бэлшээд ябана гү?

- Тиинэ, тэрэнь ехэ һайн. Шоно арьяатанда эдюулхэгүйн тула унагадаа амяарлажа хаанабди. Шоно олон боложо, ехэ хохидол үзүүлнэ. Бидэ шонын тоо тол­гой үсөөрүүлхэ гэжэ оролдо­догбди, теэд байгаалитай то­осолдожо шадахагүйбди.

Сокто Цыдыповтэ мүнөө 150-яад толгой «Үльдэргын» үүлтэрэй адуун тоолог­доно. Мяханай үүлтэрэй хадань ажахынууд ехэ эдэбхитэйгээр энэ үүлтэр үдхэхэ гэжэ шармайна. «Үльдэргын» үүлтэрэй адуу Хэжэнгын үшөө нэгэ фер­мер Вячеслав Файзуллин үдхэжэ эхилээ. Мориной абари зангыень һайса шэнжэлээ, азаргань ехэ ха­рюусалгатай, унаганууд­таа ехэ мээхэйгээр ханда­на, шононуудһаа хэсэгээ (табун) һайн хамгаалдаг байна.

- Вячеслав Владимиро­вич, шэнэ үүлтэрэй адуу хэ­зээ үдхэхэ гэжэ шиидэһэн байнабта?

- Гурбан жэлэй саана тиимэ шиидхэбэри абааб- ди. Өөрынгөө хэсэгтэ азар­га оруулжа, мүнөө баяр­лажа байнаб. Гүүнүүдээ ехэ һайнаар харана, сухал­тай, харюусалгатай. Олон гүүнүүдые абаад ябаха ша­далтай, мүнөө 23 гүүн мо­ридые эзэлээд ябана. Он­доо хэсэгэй азаргануудаар уулзахадаа, сохилдоошо, нэтэрүү. Түлынь һайн, уна­ганууд томонууд, һайн бэе­тэй, шэрхи, үхэхэ ушарнууд байхагүй, тиимэһээ тэрэнь бидэндэ ехэл һайн.

Шэнэ үүлтэр бии бол­гохо ажал дээрэ Үбэр Байгалай хизаарай хэ­дэн эрдэмтэд ажаллаһан байна. Яруунын айма­гай адуу үсхэдэг ажа­хынуудай габьяа дээрэ үндэһэлөө гэхэдэ боло­моор. Россиин Эрдэмэй академиин Сибириин таһагай Үбэр Байгалай хизаарай малай арга­шадай институдай аха­лагша эрдэмтэн, Россиин хүдөө ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ Бад­ма Базарон энэ хэрэг­тэ баһал хам оролсоһон байна.

- Бадма Зилимович, энэ үүлтэр тухай эрдэмэй талаһаа хөөрэжэ үгыт. Хэзээ ажал эхилһэн байнаб?

- Энэ ажал үшөө 1980-яад онуудаар эхилэгдэһэн бай­гаа. Харин бидэ энэ ажал 2010 ондо «Үльдэргэ» ажахы­тай үргэлжэлүүлээбди. Залуу ударидагша Булад Будажа­наев энэ хэрэгтэ ехэ харю­усалгатайгаар хандаа. Энэ ажахы урид хүндэ ашаанай болон хатараад гүйгөөшэ үүлтэрэй моридые үдхэдэг завод байгаа ха юм. Бидэ 2021 ондо шэнэ үүлтэр бии бол­гохо дансануудые тушааһан байгаабди, хоёр жэл соо тэрэ дансанууд шэнжэлэгдээ. Ти­игэжэ байгша оной июниин 20-до Россиин Хүдөө ажахын яаманай 12895 гэһэн номер­той тогтоол гараа.

Һануулан хэлэбэл, энэ үүлтэр гаргахын тула дүрбэн үүлтэрэй адуунай эгээн һайн шанарнуудынь абаг­даа. Ородой хүндэ ашаа шэрэдэг үүлтэрһээ мяха­най һайнииень, буряадай үүлтэрһээ шэрхииень, туру­угаараа саһа малтажа эдихэ шадалынь, хатарша мори­ной ута бэе, Үбэр Байгалай хизаарай үүлтэрһээ үнгыень абаһан байна. «Үльдэргэ» ажахынхидта ехэ баярые хүргэхэ байнам – ехэ орол­долго гаргаа. Иимэл ажахы­нууд, хүтэлбэрилэгшэд олон байгаа һаа, хүдөө нютагууд­най һалбаран хүгжэхэ бай­гаа.

Үнэхөөрөөшье, Буряад­тамнай моридой хоёрдохи үүлтэр бии болоһондонь ур­машамаар. Ажалшадай, эр­дэмтэдэй хөөрөөнһөө мэдэ­бэ гээшэбди, энэ хэрэг бэлэн бэшэ. Үльдэргын үүлтэрэй азарганууд Үбэр-Байгалай хизаарта, Яхадта, Примориин можо руу эльгээгдэһэн байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ