Хүдөө ажахы 10 jul 2023 553

Буряад орондо шэнэ үүлтэрэй адуун бии болобо

«Үльдэргын» гэжэ нэрлэгдэһэн буряад адуунай шэнэ үүлтэр «Үбэр Байгалай» ба «Монголой» үүлтэрнүүдэй үндэһэн дээрэ гаргагдаа.  

© фото: Намжил Мардваевай сүлжээ холбооной хуудаһан

Энээн тухай Буряадай хүдөө ажахын мэдээжэ ажал ябуулагша Намжил Мардваев хөөрэнэ.   

- Шэнэ үүлтэр бии болгожо баталхын тула генотипынь һайжаруулагдажа, тусхай аргаар бүридхэл гараһан байха ёһотой. Тиимэһээ шэнэ үүлтэрэй буряад адуунай бии болоһониинь нэн түрүүн олон жэлэй туршада нягтаар ажаллаһанай үрэ дүн болоно. Энээниие Үльдэргын ажахын адуушад түрүүлэгшынгээ - Булат Будажанаевай ударидалга доро бэелүүлээ. Харин ямар онол аргануудые хэрэглэхэб, мүн хайшан гэжэ саарһа дансануудые бүридхэхэб гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай Малай аргашадай институдай ба Москва хотын Адуу үсхэбэрилгын ВНИИ-гэй мэргэжэлтэд заабарилжа, туһаламжа хүргөө, - гэжэ Намжил Мардваев тэмдэглэнэ.   

Тэрэнэй хэлэһээр, үүлтэрэй танилсуулгада бүхы гол шэнжэ шанарнуудынь зураглагданхай. Иимэ адуу үсхэбэрилгэ нилээд ехэ булюу талануудтай гэбэл, тон һайн шанартай мяхан үйлэдбэрилэгдэжэ эхилхэ, тиимэһээ Яруунын аймагай эдэй засагай хүгжэлтын тоо баримтануудшье дээшэлхэ зэргэтэй.

Тэрээнһээ гадна энэ үүлтэрэй адуун түлдөө аргагүй эмээхэй болон шононуудташье эсэргүүсэхэ шадалтай.  

- Урилдаанда табигдажа гүйхэгүйшье һаа, арад зондо тон хэрэгтэй, туһатай адуун юм. Манай уласта нютагай нэрээр нэрлэгдэһэн түрүүшын үүлтэр болоно, - гэжэ Намжил Мардваев нэмэбэ.  

Фото: Намжил Мардваевай сүлжээ холбооной хуудаһан