Хүдөө ажахы 13 sep 2023 458

Зэдын аймаг: Һэргылэмжын ажал ябуулагдана

Зэдын аймагта хүдѳѳ ажахы хүгжэһөөр. Нютагай айл бүхэн шахуу үхэр мал тэжээнэ, талха таряа тарина, гадна бэшэшье элдэб ондоо түсэлнүүдые бэелүүлжэ байна.

Тамир Шагдаров хэдэн жэлэй туршада техническэ үлтэнэг ногоо ургу­улна. Тус ургамал элдэб хэрэгүүдтэ хэрэглэгдэдэг юм. «Энэ жэл СПОК байгуулаад, гүрэнэй грантда оролсообди. 17 сая түхэриг абаабди, тии­гээд тэрэ мүнгөөрөө мал үүсэлэлгын газар бариха түсэбтэйбди», - гэжэ хүдөө ажахы эрхилэгшэ Тамир Шагдаров хубаалдана.

Үүсэлэлгын газар барилгын түсэл ехэ шухала, хэрэгтэй ажал болоод байна. Юундэб гэхэдэ, байгша оной май һарада бруцеллёз үбшэнэй бии болоһон тухай мэдээсэл абтаһан байгаа. Тиимэһээ энэ асуудал тон орёо асуудалнуу­дай нэгэн гэжэ тоологдоно.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын бо­лон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареевэй хэлэһээр: «Зэдын аймаг хүдөө ажа­хын талаар урагшатай ажаллана, теэд эндэмнай бруцеллез үбшэн һүжэрөө һэн. Эндэ малай эмшэдэй суглаа байд гээд лэ үнгэргэнэбди. Малай элүүр энхые яагаад аршалхаб, иимэ үбшэнгүүдэй һүжэрхэгүйн тула һэргылэмжын ямар ажалнуудые ябуулхаб гэжэ зүбшэн хэлсэнэбди».

Иимэ үбшэндэ дайрагдахагүйн түлѳѳ мал бариха гурим сахиха хэрэг­тэй гэжэ хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд тэмдэглээ. Энэ асуудал шиидхэхэһээ гадна, мүн лэ аймагай хүгжэлтэдэ тэрэ анхаралаа хандуулаа. Байгша ондо Зэдын аймагта һуралсалай 3 шэнэ байшан, хүүгэдэй 2 сэсэрлиг, тиихэдэ тамирай 1 байшан бодожо байнхай.

«Манай аймагай түб һургуулида 1100 шабинар һурадаг, тиихэдэ физкуль­турын зал 149 дүрбэлжэн метр болоно. Багадана. Шэнэ спортзал уужам, һаруул байхаар хараалагдана», - гээд, Зэдын аймагай засаг дарга Валерий Шагжитаров хэлэнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ бэлдэбэ