Үрэжэлгүй газар байхагүй

Январиин 20-до Буряад Уласай Засагай газарта ургамал тариха талаар зүблөөн үнгэрбэ. Хүдөө ажахын сайд Галсан ДАРЕЕВЭЙ хүтэлбэри доро дарганар, агрономууд, таряашад болон огородой ногоо ургуулагшад мүнөөдэрэй шухала асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ. Хүдөө ажахын сайд өөрынгөө элидхэл соогоо ургамал тарилгын һалбари хүгжөөхэ талаар гол шэглэлнүүдые тайлбарилба, шэнэ зорилгонуудые табиба.

Үндэһэн түлэбүүдтэ анхарал

Буряад орондо бэелүүлэгдэдэг үндэһэн түлэбүүдтэ федеральна һан жасаһаа шэглүүлэгдэдэг мүнгэн 2022 ондо ехээр үгтэхэ. 2021 ондо энэ мүнгэнэй хэмжээн 16,8 млрд түхэригтэ хүрэһэн һаа, энэ жэлдэ республика 19,6 млрд түхэриг абаха.

Ашаглалда тушаагдаа

Улаан-Үдын” Сосновый Бор” гэһэн сэрэгэй микрорайондо һэльбэн шэнэлэгдэһэн 5-дахи һургуули ашаглалгада тушаагдаа. Һурагшадые болон багшанарые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенков амаршалаа.

Хүгжөөхын тулада хүрэхэ мүнгэн

Алас Дурнада ажабайдалай шанар дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулагдаһаар. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустинай тэмдэглэһээр, залуушуулые болон бэлэдхэл һайтай мэргэжэлтэдые һонирхуулхын тула таарамжатай ажаһуудал байгуулха шухала.

Буряадай үдэрнүүд -Москвада

Байгша оной январиин 24-һөө Москвада Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүд эхилээ. Толгойлогшо Алексей Цыденов түрүүтэй Засагай газарай сайдууд, Арадай Хуралай һунгамалнууд энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряадаа түлөөлнэ.

Һэргылэмжын ажал ябуулагдаһаар

Республиканска оперативна штабай зүблөөндэ COVID-19 үбшэнэй шэнэ «омикрон» штаммые оруулхагүйн болон дэлгэрүүлхэгүйн тула һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые шангадхаха шиидхэбэри абтаа. Үйлэдбэринүүдтэ болон эмхи зургаануудта, наймаанай болон хангалгын газарнуудта оролгын шалгалта- «фильтр», ариг сэбэрые сахиха гурим, түргэн хүдэлсын бүлгэмүүдэй талаһаа хиналтын ажалнууд болон бэшэшье һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудта онсо анхарал хандуулагдаха юм.

Шэнэлэгдэһээр

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) эмхиин захирал Евгений Дитрихтэй зүблөө үнгэргэбэ.

Малай эмшэд урмашуулагдаха

Байгша оной январиин 17-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Засагай газарай мэргэжэлтэдтэ малай эмшэдые шагнаха талаар дурадхалнуудые оруулхыень даалгаба.

Малай тахал Буряадта

2021 оной һүүл багаар Хяагтын аймагта малай “нодулярный дерматит” гэжэ нэрэтэй үбшэн һүжэрбэ. Тиигэжэ уласай табан аймагта онсо байдал соносхогдонхой. Нэрлэбэл: Хяагтын аймагта Усть-Киран, Бурдуны, Бэшүүрэй аймагта Билютай нютаг, Мухар-Шэбэрэй аймагта Усть-Алташа, Подлопатки, Черноярово, Суулга, Тарбагатайн аймагта Барыкино, Ивалгын аймагта Доодо Ивалга. Нэрлэгдэгшэ нютагуудһаа мяха, сагаан эдеэ гаргахань хорюултай, эндэ тэндэ шалгалтын пунктнууд табигданхай. Мүнөө малай эмшэд “унаһан малгайгаа абаха сүлөөгүй” эдэ табан аймагай үбшэндэ дайрагдаагүй малда тарилга хэжэ байна. Буряад Уласай Ветеринариин хүтэлбэриин дарга Эрдэм Сангадиевтай уулзажа, асуудалнуудые табиһан байгаабди.

Шэнэ жэлэй бэлэг

Январиин 9-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хяагтын аймагай 14 наһатай Саша хүбүүнэй Шэнэ жэлэй хүсэлыень бэелүүлхын тула тэрээнтэй уулзаба.

Байгалаар аяншалхань

Бүхэроссиин «Ёлка желаний» гэһэн хэмжээ ябуулгын ашаар эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй Шэнэ жэлэй гуйлтанууд бэелүүлэгдэнэ. Тэрэ тоодо Калининградска можодо ажаһуудаг басаганай Байгал далай хүрэхэ гэһэн хүсэл. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Россиин Юрэнхылэгшын Алас Дурнадахи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев энэ хүсэлыень дүүргэхэ юм.

Шэнэ эрхэтэдые амаршалба

Шэнэ жэлэй январиин 1-дэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Уласай перинатальна түб» гэһэн эмхи хүрэжэ, Шэнэ жэлэй һүни түрэһэн эхэнэрнүүдые амаршалаа. Энэ хугасаада Буряад орондо 9 үхибүүд түрөө, тэдэнэй 3-иинь - хүбүүд, бэшэниинь – басагад.

Эршэмтэйгээр эсэргүүсэнэ

Хоёр жэлэй хугасаада дэлхэйе орёоһон халдабарита ковид үбшэн хабшуураа табинагүй. Ахын аймагай эмшэд ажаһуугшадтаяа энэ хүнгэн бэшэ сагые хамтаран дабажа байнхай. Энээн тухай аймагай засаг дарга Матвей Валентинович Мадасов хөөрэжэ үгэбэ.

Шэнэ байшан баригдаха

Декабриин 24-дэ Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай пресс-ху ралдаанда «Тивиком» телекомпаниин сэдхүүлшэн Ася Касьянова халда барита үбшэнэй эмнэлгын шэнэ байшан бариха тухай асуудал табяа

Үшөө харуулха