Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд шангалагдажа болохо

Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай мүнѳѳдэр үнгэргэгдэхэ зүблѳѳндэ хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудай журам шангалха талаар хѳѳрэлдѳѳн болохо.

Олоной hанаа зобооhон үбшэн

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сэтгүүлшэдэй асуудалнуудта харюусаа.

Юрий Трутнев ѳѳрын дураар туhаламжа хүргэдэг залуушуулда медальнуудые барюулба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад Уласай ѳѳрын дураар туhа хүргэдэг хүнүүдтэ медальнуудые зүүлгэбэ.

«Хотын, hомоной эрхим гулваа» гэhэн харалган Буряадта соносхогдонхой

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Буряад Уласай засагай газарай Захиргаанай Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хороон харалган эмхидхэжэ, эгээл эрхим мэргэжэлтэдые элирүүлжэ, тэдэниие саашань дэмжэхэ, тэдхэмжэ үзүүлхэ гол зорилготой.

Орёо байдалда – онсо гуримаар

Засаг түрэ 7 oct

Буряад Уласай зарим һургуулинуудта харилсаагүй һуралсал эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласта мүнөөдэрһөө Улаан-Үдэ хотын, Ивалгын аймагай бүхы һургуулинууд, Тарбагатайн, Сэлэнгын, Хурамхаанай  аймагуудай болон Северобайкальск хотын  зарим һургуулинууд харилсаагүй аргаар һуралсалаа үргэлжэлүүлхэнь.

Үшөө харуулха