Буряадайнгаа түлөө харюусалга

Буряад Уласай Арадай Хуралай 7-дохи зарлалай түрүүшын сесси болобо. Һунгамалнууд Арадай Хуралай хүтэлбэри, Оросой Холбоото Уласай сенаторые, Хуралай ажал хангадаг захиргаанай хүтэлбэрилэгшые һунгаба. Гадна эмхидхэлэй шухала шиидхэбэринүүд абтаа.

Һунгалтын дүнгүүд

Сентябриин 10-да үдэшын 20:00 сагта Арадай Хуралай долоодохи зарлалай депутадуудые һунгалта боложо дүүрэбэ. Уридшалан гаргаһан дүнгүүдээр, энэ үдэр 244 468 һунгагшад дуугаа үгэбэ.

Уласай шарай – урлалай аргаар

Сентябриин 10-һаа 13 болотор Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан Зүүн зүгэй экономическа хуралдаанда Алас Дурнын бүхы можо хизаарнууд үйлэдбэриин, аяншалгын болон экономикын талаар арга боломжонуудаа олоной һонорто дурадхана.

Буряад Уласай толгойлогшо - Ивалгын аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сентябриин 4-эй дабаа гарагта албанай хэрэгээр Ивалгын аймагта хүрөө. Тэрэ энэ аймагта ниигэмэй болон соёлой хэдэн эмхи зургаануудта хүрэжэ, нютагай хүн зонтой уулзаа.

Хуралдаан тухай һанамжанууд

Энэ ехэ хуралдаан буддын шажанай һургаал дэлгэрүүлгэдэ, соёлой харилсаануудай хүсөөр дэлхэйн буддын шажантанай болон улас түрэнүүдэй хоорондохи уласхоорондын харилсаануудые бэхижүүлгэдэ нүлөөлнэ. Буддын шажанай уласхоорондын түбүүдэй нэгэн, Оросой буддын шажанай түб – Буряад Уласай 100 жэлэй ой тэмдэглэлгын хэмжээ ябуулгануудай нэгэн болоо. Эндэ Буряад орон болон хуралдаанай удха шанар тухай хабаадагшадай хэдэн һанамжануудые дурадханабди.

Аяншалгын мастер-түсэб

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов түлэблэлгын «ПроГород» (Группа ВЭБ) офисой түлөөлэгшэдтэй уулзажа, үндэһэн «Аяншалга ба угтан абалгын хүндэлэл» түлэбөөр Буряад Уласай дэбисхэртэ аяншалгын «Байгал» гэһэн мастер-түсэб зохёон байгуулхые хэлсээ.

Түүхэ домогто һайндэр

Майн 1-эй үдэр hара наранай элшээр халиhан хабарай hэбшээтэй, эршэмтэй хүндэтэ ажалай hүлдэтэй, hүр жабхаланта жагсаалнуудай уряалаар зэдэлhэн, баян ургасын найдалай хэшэгээр даллаhан.

Урилдаа соносхобо

Буряад ороной Аяншалгын яаман түлэбүүдые бэелүүлхэ урилдаа соносхобо. Аяншалагшадые угтан абаха талаар  гүрэнэй мүнгэн дэмжэлгэдэ хүртэхын түлөө мэдүүлгэнүүд 2023 оной апрелиин 21-һээ  майн 10 болотор абтаха.   Бусаалтагүй Федеральна грантнууд үндэһэтэнэй “Аяншалгын ба угтан абалгын” түлэбөөр үгтэхэ юм.

Хилэ үргэдхэбэ

«Буряад орон» гэһэн уридшалан хүгжэхэ  дэбисхэрэй хилэнүүдые Засагай газар үргэдхэбэ.  Энэ шиидхэбэри Бэшүүрэй аймагта эбэртэ бодо мал үдхэхэ комплексын барилгые эхилхэ арга олгохо. Тэндэ үүлтэртэ мал үсхэбэрилхэ репродуктор болон мяханай үүлтэрэй мал тэжээхэ фермэнүүд байгуулагдаха.

Илагшадые амаршалаа

Бүхэроссиин олимпиадын региональна шатада илагшадые, шангай һуури эзэлэгшэдые Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Игорь Марковец амаршалба.

Загаһа үдхэдэг завод шэнэлэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахыгаар ба байгаали хамгаалгаар орлогшо Виктория Абрамченко Буряад ороной Кабанскын аймагай загаһа үдхэдэг омолиин заводто нүүдэл зүблөө үнгэргэжэ, үйлэдбэриин хэр зэргэ шэнэлэгдэжэ байһаниие сэгнээ.

Шэнэ сайд

Буряад Уласай эд зѳѳриин ба газарай харилсаануудай сайдаар
Дмитрий Булнаев томилогдобо. Энээн тухай уласай Толгойлогшын гар табилгатай зарлиг мартын 6-да гараба.  Шэнэ сайд үсэгэлдэр,  мартын 7-до, уялгаяа дүүргэжэ эхилээ.  

Амаршалга

Хүндэтэ эхэнэрнүүд!

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө та бүгэдэниие Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэрөөр амаршалнаб!

Үшөө харуулха