Хилэ үргэдхэбэ

«Буряад орон» гэһэн уридшалан хүгжэхэ  дэбисхэрэй хилэнүүдые Засагай газар үргэдхэбэ.  Энэ шиидхэбэри Бэшүүрэй аймагта эбэртэ бодо мал үдхэхэ комплексын барилгые эхилхэ арга олгохо. Тэндэ үүлтэртэ мал үсхэбэрилхэ репродуктор болон мяханай үүлтэрэй мал тэжээхэ фермэнүүд байгуулагдаха.

Илагшадые амаршалаа

Бүхэроссиин олимпиадын региональна шатада илагшадые, шангай һуури эзэлэгшэдые Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Игорь Марковец амаршалба.

Загаһа үдхэдэг завод шэнэлэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахыгаар ба байгаали хамгаалгаар орлогшо Виктория Абрамченко Буряад ороной Кабанскын аймагай загаһа үдхэдэг омолиин заводто нүүдэл зүблөө үнгэргэжэ, үйлэдбэриин хэр зэргэ шэнэлэгдэжэ байһаниие сэгнээ.

Шэнэ сайд

Буряад Уласай эд зѳѳриин ба газарай харилсаануудай сайдаар
Дмитрий Булнаев томилогдобо. Энээн тухай уласай Толгойлогшын гар табилгатай зарлиг мартын 6-да гараба.  Шэнэ сайд үсэгэлдэр,  мартын 7-до, уялгаяа дүүргэжэ эхилээ.  

Амаршалга

Хүндэтэ эхэнэрнүүд!

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө та бүгэдэниие Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэрөөр амаршалнаб!

Амаршалга

Хүндэтэ манай эхэнэрнүүд, эжынэр, эгэшэ дүүнэр, басагад!
Буряад Уласай Засагай газарай нэрэһээ ба өөрын зүгһөө Та бүгэдэниие үнэнхэ зүрхэнһөө Эхэнэрнүүдэй уласхоорондын баярай үдэрөөр хани халуунаар амаршалнаб!

Түлөөлэлгын түбтэ

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряад Уласай Бүрин эрхэтэ түлөөлэлгын албан гүрэнэй бүхы засаг зургаануудтай нягта холбоотойгоор хүдэлжэ, манай регионой шухала асуудалнуудые шиидхэдэг үүргэтэй. Мүн лэ Россиин Президентын ба гүрэнэй Правительствын зарлигуудай манай региондо бэелүүлэгдэхэ талаар хинан шалгадаг. Тэрээнhээ гадуур Россиин түб регионуудаар байрлаhан манай нютагайхидта дэмжэлтэ ба туhаламжа үзүүлдэг. Энэ шухала засаг түрын хүтэлбэриин албанай ажаябуулганууд тухай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Юлия Григорьевна Дагданова интервью соогоо хөөрэбэ.

Сэрэгшэдые дэмжэлгэ

Буряад орондо  «Засагай газартай хөөрэлдөөн» гэһэн хоёрдохи сэхэ дамжуулга үнгэрөө. Февралиин 14-дэ Буряад ороной ажаһуугшадай асуудалнуудта республикын Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонор Пётр Мордовской, Игорь Зураев гэгшэд харюусаа. Буряад ороной ажаһуугшадай сэхэ дамжуулгада табиһан асуудалнууд гол түлэб сэрэгэй тусхай ябуулга, тэндэ тэмсэжэ байһан сэрэгшэдые дэмжэлгэ болон тэдэнэй гэртээ бусахада, анхарал хандуулга тухай байгаа.  

Сагаалганай амаршалга

Хүндэтэ нютагаархид! Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө та бүгэдэниие Сагаалганаар хани халуунаар амаршалнаб!

Үзэсхэлэн-яармаг дэлгээ

«Шэдитэ Сагаан һара» гэһэн Ородой-Монголой хамтын үзэсхэлэн-яармаг  февралиин 8-да Улаан-Үдэдэ нээгдэжэ, февралиин 12 болотор хүдэлөө. Өөһэдынгөө бүтээлнүүдые Монгол болон Буряад оронуудай бага олзын 100 гаран хэрэг эрхилэгшэд дурадхаа.

Харилсаан үргэдхэгдэхэ

Буряад ороной Захааминай аймагай засаг дарга Сергей Гонжитов түрүүтэй аймагай хүтэлбэри, Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденов Хяагтын аймаг ошожо, Монгол ороной Булган аймагай түлөөлэгшэдые хүндэтэйгөөр угталсаад, республикынгаа ниислэл хото Улаан-Үдэдэ ерэжэ, хаяа хадхажа байһан хүршэнэрэй уулзалга үнгэргөө.

Булган аймагһаа бууһан айлшад

Монгол ороной Булган аймагай  амбан дарга Б. Ариун-Эрдэнэ түрүүтэй түлөөлэгшэд Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй  уулзалгын үедэ хүдөө ажахын, болбосоролой, аяншалгын, соёлой, элүүрые хамгаалгын болон үйлэдбэриин һалбаринуудай талаар харилсаанууд тухай хөөрэлдөө. Гадна «Алтаргана-2024» нааданай бэлдэлгын эмхидхэлэй хороондо хабаадаха тухай хэлсээ.

Даабари үгөө

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Хяагтын аймагаар ябахадаа,  Хяагта хотын соёлой байшан ошожо хараа. Соёлой хуушан байшан һандарха туйлдаа хүрөө гэжэ тогтоогдоод, задалуулгада бэлдэгдэнэ.  

Үхибүүдэй эмнэлгын газар

Буряад ороной Хяагта хотодо гүрэнэй федеральна «Элүүрые хамгаалгын эхин эмхинүүдые һэльбэн шэнэдхэлгэ» түлэбөөр баригдаһан үхибүүдэй поликлиникэ нээгдэхэнь дүтэлбэ. Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ поликлиникэдэ хүрэжэ, хэр бэлэн болоһонииень шалгаа.

Үндэһэн түлэбүүд бэелүүлэгдэнэ

Буряад ороной прокуратурын коллегиин зүблөөндэ Россиин Ахамад прокуророй орлогшо Дмитрий Демешинэй хүтэлбэри доро республикада  гүрэнэй түлэбүүдые болон Россиин Юрэнхылэгшын даабаринуудые бэелүүлгээр дүнгүүд согсологдоо. Дмитрий Демешин үндэһэн түлэбүүдэй үндэр хэмжээндэ бэелүүлэгдэһэниие, үйлэдбэриин ургалтые, шухала асуудалнуудай шиидхэгдэжэ байһаниие тэмдэглээ. Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов үгэ хэлэхэдээ, региональна засагай болон прокуратурын хоорондоо харилсалгын шухалые ба үрэ дүнтэйе тэмдэглээ.

Хубилжа байһан оршон

Алайрай аймагай Забитуй һууринай ажаһуугшадай ажабайдалтай Усть-Ордын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев танилсаба.

Үшөө харуулха