«Дулаан хандаса дуталдана»

Мухар-Шэбэрэй засаг дарга Владимир МОЛЧАНОВ хоёр хугасаада аймагые хүтэлбэрилнэ. Эхиндээ хайшаа байгаа hэм, тэрэл хэбээрээ – дээрэлхүү зан гаргажа байхыень юрэ үзѳѳгүйб. Хэлэhэн үгэдѳѳ – эзэн гэжэ адаглааб. Ноябриин 11-дэ олондо мэдээсэлгын албануудта хүдэлдэг нютагаархидаараа «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда уулзажа харилсаа. Тиихэдээ иимэ уулзалгануудые заншалта болгохо тухай мэдүүлээ.

Халуун хоолдо - ехэ анхарал

Һургуулиин һурагшадые халуун эдеэгээр хангаха тухай асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ хэлсэгдэбэ. Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайд Валерий Поздняков «Болбосорол» хуулиин бэелүүлэгдэжэ байһан тухай элидхэл хэхэдээ, энэ талаар тодорхой мэдээсэл үгөө.

Зорилгонууднай ехэ

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо –Алас Дурнын тойрогоор Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад ороноор албанай хэрэгээр ябахадаа, республиканска кадетскэ интернат-һургуули хүрэбэ.

Сэрэгшэдтэй уулзаа

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын тойрогоор Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев албанай хэрэгээр Буряад орон ерээ.

Шэнэ гэртэй болоно

Хуушарһан гэр байрануудта ажаһуудаг арад зониие шэнэ гэрнүүдтэ зөөлгэхэ түсэл бэелүүлэгдэһээр. Тус хэмжээ ябуулгын аргаар Буряад Уластамнай 4000 гаран ажаһуугшад гэр байраар хангагдаба. Хүнэй ажаһуухада аймшагтай гэжэ 2017 он болотор баталагдаһан гэрнүүд сүлөөлэгдэбэ.

Метро соо танилсаха

Россиин ниислэлэй ажаһуугшад болон айлшад Москвагай  метрополитен соо Буряад ороной соёл болон ёһо заншалнууд тухай дэлгэрэнгыгээр мэдэхэ аргатай болобо. Тэндэ табадахияа Алас Дурнын экспресс ябуулагдаба.

Албанай хэрэгээр - аймагуудаар

Ноябриин 5-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Сэлэнгын, Зэдын, Захааминай аймагуудаар албанай хэрэгээр ябахадаа, «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» гэһэн шэглэлээр заһабарилагдажа байһан харгы шалгаба.

Зорилгонууд тодорхойлогдоо

Буряад орондо 2022 оной түймэрэй аюултай хаһын дүнгүүдые согсолжо, ерэхэ жэлдэ бэелүүлхэ зорилгонуудые хараалаа. Дүнгүүдые согсолһон зүблөөндэ МЧС-эй, МВД-гэй хүтэлбэрилэгшэд, мүн федеральна ба засагай гүйсэдхэхы зургаануудай түлөөлэгшэд, ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэд, ажалшад хабаадаа.

Дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиин үедэ «Эрхэтэдые ниигэмэй талаар дэмжэлгын нэмэлтэ арганууд» тухай Буряад Уласай Хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые һунгамалнууд оруулба.

Ажалда дүршүүлхэ

Болбосоролой эмхи зургаануудта ажалай талаар хүмүүжүүлгэ дахин эхилхэ тухай хандалга Арадай Хуралай һунгамалнууд дэмжэбэ. Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмэдэ ба Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта Удмуртиин Гүрэнэй Зүблэл энээн тухай хандалга оруулһан байна.

Дүй дүршэлөө харуулба

Буряад ороной түлөөлэгшэд  гүрэнэй - хубиин аргаар тамирай байшангуудые барилгын  дүй дүршэлөөр уласхоорондын хэмжээндэ хубаалдаа.

Аймагуудта- шэнэ автобусууд

2022 ондо Буряад орон федеральна түлэбэй ашаар Хяагта,  Северобайкальск ба Закаменск хотонуудта 14 автобусуудые худалдан абтагдахаар түсэблэгдэнэ. Буряад орондо федеральна һан жасаһаа мүнгэ зөөри шэглүүлэгдээ. Энээн тухай захиралта  Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин баталаа.

Ээлжээтэ сесси

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси сентябриин 27-до  болобо. Тэндэ 27 асуудал зүбшэн харагдаһан байна.

Һургуулинуудта эдеэн шанартай гү?

Мүнөө сагта һургуулинуудта багашуулые хэр зэргэ хооллуулнаб? Олон гэртэхинтэй хөөрэлдэхэдэ, эдеэниинь яһала һайн болонхой гэжэ хэлсэнэ. Буряад Уласай “Болбосорол тухай” хуулиин ёһоор, 1-дэхиһээ 4-дэхи хүрэтэр ангиин һурагшад,  мүн  тулюур байдалтай гэр бүлын багашуул үдэрэй нэгэ дахин халуун эдеэгээр хангагдаха ёһотой, харин һургуулида ябадаг муу бэетэй үхибүүд  үдэрэй хоёр дахин. Гэртээ һурадаг эрэмдэг бэетэй хүүгэд мүнгэн тэдхэмжэ абадаг юм. Минии һайн танил һургуулиингаа, ангиин бүлэг соо ороод,  һургуулиин эдеэ хоол тухай асуудал табиһан байна.

Ээлжэтэ сессидэ

Арадай Хуралай бюджетнэ хороонойхид уласай хог болбосоруулдаг заводто гүрэнэй талаһаа найдал үгтэхэ тухай асуудал хараба.

Онсо хараа доро

Арадай Хуралай һунгамалнууд сентябрь һарын ерэхэ сессидээ бэлдэжэ байна. Тиин  Хуралай хороонууд хурсаар гаража ерэһэн асуудалнуудаар дүхэриг шэрээнүүдые эмхидхэнэ.

Зошод буудалнууд баригдаха

Республикын Аяншалгын яаман нэгэ түхэлэй зошод буудалнуудые бариха талаар  түлэбүүдые шэлэн абана. Хоёр шатын дүнгүүдээр 18 олзын хэрэг эрхилэгшэд 15-һаа 30 сая хүрэтэр түхэриг абаа. Сентябриин 14 болотор түгэсхэлэй шатада хабаадаха мэдүүлгэнүүд абтагдаха.

Хүдөө ажахын сайд-Буряадта

Россиин хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушев албанайнгаа хэрэгээр Буряад орондо ерэжэ,  республикын Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаа. Дмитрий Патрушев агропромышленна һалбариин үйлэдбэринүүдтэй танилсаа, гүрэнэй «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэһэн түлэбөөр Тарбагатайн аймагай  поликлиникэ хүрөө.

Үшөө харуулха