Буряад нэрэ томьёонууд баталагдаба

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай 2022 оной июлиин 14-эй 943 дугаарай захиралтаар Ниитын-улас түрын бодолгын буряад нэрэ томьёонуудай болон засагай зургаануудай нэрэнүүдэй шэнэ суглуулбари баталагдаба. Яаман мүнөө үеын буряад хэлэнэй дүримүүдые баталха, сахилгыень хинаха, Буряад Уласай гүрэнэй хэлэнүүдтэ албан ёһоной оршуулга хангаха бүрин эрхэтэй гүрэнэй засагай зургаан юм гэжэ һануулая.

Байгал далай руу муу муухайн оролгые багадуулха

Россиин Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко албанай хэрэгээр Буряад орондо ерэхэдээ, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй нэн түрүүн баруун эрьеэрхи сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдтэ хүрөө. Эндэ Виктория Абрамченко тэдэнэй һэльбэн шэнэлэлгын ажалнуудые хинан шалгаа.

Хэрэгтэй үүсхэл

Буряад Уласта байгаали ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын «Бурприрода» эмхиин байгуулагдаhаар 17 жэл июлиин 15-да гүйсэбэ. Тус эмхиин мэдэл доро онсо харууhанай 13 заказнигууд, байгаалиин аяар 57 хүшөөнүүд, тэрэ тоодо олондо мэдээжэ Шумааг гэжэ парк, Байгалай эрье ороно. Эдэ бүгэдые жэнхэни ёһоорнь ариг сэбэрээр байлгаха гол зорилго даанхай гүрэнэй эмхиин дарга Алдар Зоригтуевич Цыбикмитовтэй хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэбэбди.

Туһаламжа үзүүлхэ

Буряад орондо бага ба дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй дэмжэлгын шэнэ хэмжээнүүд абтаба. Тиин шэнэ түхеэрэлгэнүүдые абахада, гаргашынь зарим хубиие  хүсэлдүүлхэ  мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ юм.

Нэмэлтэ мүнгэ шэглүүлхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй захиралтаар республикын нөөсэ жасаһаа  нэмэлтэ мүнгэн зөөри ой тайга түймэрнүүдһээ хамгаалгада шэглүүлэгдээ.

Үхибүүдыень дэмжэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэ ээлжээтэ 24-дэхи сесси дээрэ зүбшэгдэhэн асуудалнууд тухай  дэлгэрэнгыгээр хөөрэжэ үгэбэ.

Оюутад урмашуулагдаха

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида багшын мэргэжэлдэ хэлсээгээр һурадаг оюутадта  уласай һан жасын зөөриһөө  стипендииень нэмэхэ.

Загаһа барихань бэрхэтэй

Баргажанай аймагай загаһашад бэрхэшээлнүүд тухайгаа гомдол бариба. Арадай Хуралай һунгамалнуудай албанай хэрэгээр тэрэ зүг руу ябахада, аймагай загаһашад омоли  бариха хорюул тухай болоод  хаб загаһанай,  хойхо шубуунай  элбэг болоһые дуулгаба.

Һунгалта-сентябриин 11-дэ


Буряад Уласай Толгойлогшые һунгалта 2022 оной сентябриин 11-дэ үнгэргэгдэхэ. Иимэ тогтоол Арадай Хуралай һунгамалнууд июниин 9-эй ээлжээтэ бэшэ сессидэ нэгэн дуугаар абаа.

Олон асуудалнууд шиидхэгдэхэ

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай албанай уулзалгада Буряадай Толгойлогшо Буряад орондо оюутадай  кампус байгуулгын хэмжээ ябуулгануудта  дэмжэлгэ үзүүлхыень хандаа. Алексей Цыденов оюутадай кампус  байгуулха тухай  сэдхүүлшэдээр уулзалгада хөөрэжэ үгөө.

Юрэнхылэгшын даабаряар

Хубиин гэрнүүдые  зайн галаар дулаасуулгада оруулха асуудалнуудай шиидхэбэри  түргэдүүлэгдэхэ. Энээн тухай сэдхүүлшэдтэ Буряадай Толгойлогшо  хөөрэбэ.

Худалдаанай эрьесэ дээшэлүүлхын тулада

«Орос-Монгол. Хоорондын харилсаан шэнэ байдалда» гэһэн ород-монгол  форумой үедэ агропромышленна һалбариин харилсаануудта зорюулагдан,  панельнэ сесси үнгэргэгдөө. Эндэ хүдөө ажахын талаар   харилсаануудай  гол шэглэлнүүд хэлсэгдээ. Мүн баһа панельнэ сессидэ хабаадагшад аралжаа наймаанай харилсаануудые һайжаруулха талаар  асуудалнуудые тодорхойлоо.

Уласхоорондын форум- Буряадай ниислэлдэ

Майн 27-28-ай үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ «Росси-Монгол. Хоорондын харилсаан шэнэ байдалда» гэһэн Уласхоорондын форум нээгдээ. Эндэ  худалдаа наймаагаа үргэдхэхэеэ, аралжаа наймаанай удаан болзорой хэлсээ баталхаяа,  шэнэ партнёрнуудые бэдэрхэеэ Россиин ба Монголой олзын хэрэг эрхилэгшэд суглараа. Форумой эхиндэ үзэсхэлэн дэлгэгдээ, түрүүшын панельнэ сесси үнгэрөө.

Балдан Цыдыповтэ Оросой Геройн нэрэ зэргэ олгохо тухай асуудал Владимир Путин дэмжэбэ

Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй ажалай уулзалга үнгэргэбэ. Видеоконференц-холбоо тогтоохо үедөө уласаймнай толгойлогшо элдэб шухала асуудалнуудаар хөөрэлдөө үүсхээ.

Үшөө харуулха