Засаг түрэ 13 sep 2023 493

Уласай шарай – урлалай аргаар

Сентябриин 10-һаа 13 болотор Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан Зүүн зүгэй экономическа хуралдаанда Алас Дурнын бүхы можо хизаарнууд үйлэдбэриин, аяншалгын болон экономикын талаар арга боломжонуудаа олоной һонорто дурадхана.

Регионуудай баялигуудай нэ­гэн – соёл урлал. Буряад Уласта ажаһуудаг олон арадуу­дай онсо шэнжэ уран һайханай бүлгэмүүд, зүжэгшэд, буряад эстра­дын «одод» харуулна. «Зүүн зүгэй экономическа хуралдаан-2023» гэһэн хэмжээ ябуулгада «Алас Дур­нын гудамжа» гэжэ нэрлэгдэһэн тоглолто бэлдэгдээ. Арадай дуу, хата­рай «Сибириин сувенир» ансамбль (ВСГИК), дуу, хатарай «Байгалай долгинууд» арадай ансамбль (Дор­жи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряа­дай ехэ һургуули), соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Надежда Лаптева, дуушад Дашима, Арюн Гоа болон бусад хуралдаанай тайзан дээрэһээ нютагайнгаа соёл урлал харуулжа, сугларагшадта һайшаагдаа.

- Буряад орон - суута Байгал далайтай гайхамшагта газар. Харагты, аргагүй талаан бэлигтэй зүжэгшэдые энэ хуралдаанда асаржа, бидэниие баярлуулаа, уласайнгаа бүхы шэнжэ харуулаа. Намда Буряад орон ехэ һайшаагдадаг, ошожо үзөө һэм. Манай гүрэн угаа ехэ, бидэниие хэншье диилэхэгүй, бидэ хүсэтэйбди, - гэжэ Магадан хотын ажаһуугша Светлана хөөрэбэ.

- Тоглолто намда ехэ һайшаагдаа. Буряадта ажаһуудаг бүхы арадуудай соёлтой танилсаабди. Гоё тоглолто харахадаа, Буряад орон ошожо, ара­дуудай соёлтой бүри дүтөөр танил­саха хүсэлтэй болооб, - гэжэ Еврейн автономито можын ажаһуугша Ека­терина тэмдэглээ.

- Нютагаа түлөөлэгшэд соёл, ёһо заншал тухай ехэ һонирхолтойгоор хөөрэжэ үгэбэ. Эндэ табигдаһан экспонадууд ямар һайханууд гээшэб! Шулуунууд, гоёолтонууд илангаяа намда һайшаагдаа, - гэжэ Буряадай павильон орожо хараһан «Великий Новгород» хотын Анна һанамжануудаараа хубаалдаба.

Буряадай павильон орожо хараһан зон эмхидхэгшэдтэ болон хуралдаанда хабаадагшадта баярые хүргэбэ.

- Иимэ гоё үзэсхэлэн бэлдэн дэл­гээжэ, арадуудай соёлтой танилсаха, сувенирнүүдые худалдан абаха арга боломжо үгэһэн эмхидхэгшэдтэ тон ехэ баяраа мэдүүлхэ байнаб. Аргын болобол, Буряад орон ерэ­жэшье болохоб, -гэжэ Москва хотын ажаһуугша Жанна хэлэбэ.

- Буряадай павильон орожо хараһандаа баяртайб. Аргагүй баян, гоё үзэсхэлэн дэлгээгдээ. Юун эндэ үгыб даа - янза бүриин амтатай тортнуудһаа эхилээд, нефрит шулуу- гаар бүтээгдэһэн шатар хүрэтэр. Орожо харагты, шаналхагүйт, - гэжэ Примориин хизаарай Александр тэмдэглээ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ