Засаг түрэ 13 sep 2023 1108

Түргэн туһаламжын унаанууд

Сентябриин 7-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэхэн авто-унаануудай түлхюурнүүдые аймагуудай 11 больницын ахамад эмшэдтэ барюулба.

Түргэн туһаламжын авто-унаанууд эмнэлгын хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хан­гагданхай, тэдэнэй сэн хамта дээрээ 59,1 сая түхэриг болоно.

- Сагай эрилтэдэ тааруулагдаһан машинанууд соо эмнэлгын газар хүрэхэеэ хүлеэжэ байнгүй, тэрэ дороо үбшэнтэндэ туһа хүргэхэ арга бии. Эдэ ав­то-унаанууд Россиин Юрэнхылэгшын даабаряар хүдөөгэй түбэй больницанууд­та эльгээгдэнэ. Владимир Путинай хэлэһээр, хотодошье, хүдөө һуурингуудташье шанартай эмнэлгэ үзүүлэгдэхэ ёһотой. Тиимэһээ шэнэ машинанууд аймагууд руу ябуулагдана, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Түргэн туһаламжын 12 машина Баргажанай, Сэлэнгын, Загарайн, Ивалгын, Захааминай, Кабанскын, Хэжэнгын, Мухар-Шэбэрэй, Хойто-Байгалай, Хяагтын, Байгал шадарай аймагууд руу эльгээгдэхэ.

- Алексей Самбуевич, танай хэжэ байһан ажал аргагүй ехэ. Жэл бүри манай авто-унаануудай парк шэнэлэгдэнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, бидэ 6-дахияа ма­шинануудые абажа байнабди, тэрэ тоодо түргэн туһаламжын машинануудай түлхюур 2-дохи удаагаа үгтэнэ,- гэжэ Загарайн аймагай түбэй больницын аха­мад эмшэн Виталий Бабаев хэлэбэ.

- Эмнэлгын газарнуудай автопарк шэнэлэлгын гүрэнэй программа урагша­тай ябуулагдана. Тиин арад зоной урманда шанартай туһаламжа түргэн, һаадгүй үзүүлэгдэжэ байха бэзэ гэжэ найданаб, - гэжэ «Мүнөө үеын унаа тээбэриин тех­нологи» гэжэ эмхиин захирал Максим Головнов тэмдэглээ.

Автомашинанууд ехэ һайнаар дулаалагданхай, түрүүшын туһаламжа үзүүлхэ эмнэлгын хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагданхай. Электрокардиограф, уушха арюудхаха аппарат, үбшэнтэниие шэрэхэ тэргэ гэхэ мэтэ олон туһатай хэрэгсэлнүүд бии, тэрэнэй хажуугаар радио-холбоо болон ГЛОНАСС системэ тодхогдонхой. Машина дотор уужам. Гэхэтэй хамта түргэн туһаламжын авто-уна­анууд үбэлэйшье, зунайшье үедэ муу харгыда һаатахагүй байна.

2016-2023 онуудта Буряад Уласта дүн хамтадаа түргэн туһаламжын 173 авто­машина абтаһан байна.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ