Засаг түрэ 13 sep 2023 279

Буряад Уласай ниитын авто-унаануудай парк шэнэ 14 автобусуудаар олон болобо

Иимэ автобусууд нэгэ доро 111 хүниие багтааха аргатай, бага үхибүүдтэй гэртэхиндэ, эрэмдэг бэетэй зондо тааруулагданхай.

6 пеэшэн табигданхай, зунай сагта һэрюусүүлхэ хэрэгсэлтэй, тиихэдэ гарай утаһанай USB- розеткэнүүдээр хангагданхай. Һаяын сагта шэнэ автобусууд хүн зониие шэрэжэ эхилхээр хараалагдана. 

Алексей Цыденов сентябриин 7-ой үдэр Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенковто авто-унаануу­дай түлхюурнүүдые барюулба.

- Уужам гоё автобус һаядаа манай үйлсэнүүдтэ гаража, хүн зониие ажалдань, һуралсалдань, түрэл гаралдань шэрэжэ эхилхэ. «Волгабасууд» Россиин Юрэнхы­лэгшэ Владимир Путинай дааба­ряар манда ерэнэ. Дүн хамтадаа 200 гаран автобусууд манай хото соогуур ябаха. Мүнөө жэл үшөө 78 автобус абтахаар хараалагдана, тэдэнэй 52-ынь уласай аймагуудта дамжуулагдаха. Ниитын авто-уна­ануудай парк шэнэлэгдэһээр, ажа­лай шанар дээшэлүүлэгдэһээр, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Шэнэ автобусуудые Загорск, Комушка, Радужный, Забайкаль­ский, Светлый, Дивизионный, Мясокомбинат болон бэшэшье шэглэлнүүдэр табиха юм. Авто- унаанууд 16 сая түхэригэй болоо. 2022 ондо 1,25 млрд. түхэригэй 59 томо, 65 дунда зэргын автобусууд абтаһан байна. Үндэһэтэнэй «Аюулгүй шанартай харгыну­уд» гэһэн Үндэһэн түсэлэй шуга­маар Буряад Уласта харгынууд заһабарилагдана, үргэдхэгдэнэ, автобус хүлеэдэг газарнууд бол­босон түхэлтэй болгогдоно.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ