Засаг түрэ 13 sep 2023 935

Һунгалтын дүнгүүд

Сентябриин 10-да үдэшын 20:00 сагта Арадай Хуралай долоодохи зарлалай депутадуудые һунгалта боложо дүүрэбэ. Уридшалан гаргаһан дүнгүүдээр, энэ үдэр 244 468 һунгагшад дуугаа үгэбэ.

Яруунын аймагта ажаһуугшадай 59,15 хуби һунгалтын газарта дуугаа үгэжэ, Буряад Улас дотор тон һайн дүн харуулба. Захааминай аймагта ажаһуугшадай 55,44 хуби уялгаяа дүүргэбэ. 27-дохи һунгалтын тойрог­то Хориин, Хэжэнгын аймагуудай болон Загарайн зарим һууринуудай ажаһуугшадай 53,62 хуби дуугаа үгэһэн байха юм.

- Эдэ тоонууд үшөө хабсаргагдаха, – гэжэ Буряад Уласай Һунгуулиин хорооной түрүүлэгшэ Александр Акчурин дуулгаба.

Мүнөө һунгуулиин комиссинууд хүдэлһөөр. Зарим айма- гуудта энэл үдэр нютагай засагай байгууламжануудай толгой­логшые һунгаа.

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан