Засаг түрэ 14 sep 2023 1662

Ядерна эмнэлгын түбтэй танилсаба

Сентябриин 9-дэ Монгол гүрэнэй делегаци Ядерна эмнэлгын түб болон онкологиин диспансер хүрэбэ.

Монголой экономикын болон хүгжэлтын сайд Чимэдийн Хүрэлбаатар делегаци ударидаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов айл­шадые угтан абажа, эмнэлгын эмхинүүдэй арга боломжонуудтай танил­суулба.

Ядерна эмнэлгын түбэй онсолиг хадаа эндэ хүнэй бүхы бэе нэгэ удаа шэнжэлжэ, ямаршье хабдар элирүүлдэг.

- Энэл түбтэ бэлдэгдэһэн тусхай препарат хүнэй һудаһа руу оруулаг­дана. Тэрэнь бүхы бэеэрнь таража, хабдартай газарта тогтоно. Удаань сканер гэжэ нэрэтэй хэрэгсэлээр хүнэй бэе соо байһан бадаган үбшэнэй бүхы хабдарнуудые элирүүлнэ. Энэ онол аргаар үбшэ элирүүлхэһээ гад­на эмнэлгын үрэ дүн хаража болоно, - гэжэ Алексей Цыденов айлшадта хөөрэбэ.

Ядерна эмнэлгын түб Буряадай ажаһуугшадһаа гадна хүршэ можо хи­заарнуудай болон хари гүрэнүүдэй эрхэтэдые аргална. Үнгэрэгшэ 2022 оной октябрь һарада эмнэлгын түб хүдэлжэ эхилээ. Тэрэ гэһэн сагһаа хой­шо 4000 хүн иишэ хандажа, туһаламжа абаһан байна. Түбэй мэргэжэлтэд шэнэ онол аргануудые ажалдаа урагшатай хэрэглэнэ.

- Мүнөөдэр бидэ үбшэ танилгын шатада байнабди. Удахагүй бада­ган үбшэ эмнэдэг шэнэ препарадуудтай болохобди. Гэхэтэй хамта эндэ һаяхана эрэшүүлэй үбшэ элирүүлдэг радиофармпрепарадуудые хэрэглэ­жэ эхилээбди. Тэдэ ондоо газар ошонгүй, эндээл байгаад, туһа абаха ар­гатай болобо, - гэжэ Ядерна эмнэлгын түбэй рентгенолог Ринчин Ухеев хөөрэбэ.

Монголой ажаһуугшадта Буряад орон ерэжэ, бэеэ үзүүлхэдэ, ехэ таа­руу. Юундэб гэхэдэ, иимэ түб Корейдэ байна. Тиишээ ошохонь үнэтэйшье, холошье. Росси гүрэндэ Ядерна эмнэлгын түбүүд мүн лэ Красноярск, Ха­баровск хотонуудта бии.

Буряад Уласай онкологиин диспансер Ядерна эмнэлгын түбтэ дүтэ ор­шодог. Энэнь үбшэнтэдтэ ехэ тааруу.

- Онкологиин диспансерэй шэнэ байшан нээгдэһээр жэлһээ үлүү саг үнгэршэбэ. Манай гүрэнэй бэрхэ мэргэжэлтэдые урижа, эмнэлгын шэнэ хэрэгсэлнүүдэй бүхы арга боломжонуудые хэрэглэнэбди. Үбшэнтэдтэ тон тааруу, зохид байдал эндэ түхеэрэгдэнхэй, сагай эрилтэдэ таарама хэрэгсэлнүүдээр эмнэлгын газар дүүрэн хангагданхай гэжэ манай айлшад тэмдэглээ. Мүнөө айлшадтаяа харилсажа байхадаа, Монголой эрхэтэдтэ туһалха ямар арга боломжонууд бии гээшэб гэжэ хөөрэлдэнэбди. Бэе бэ­едээ туһалха шухала. Гэхэтэй хамта, эрдэм һуралсалай конференцинүүдые эмхидхэхэдэ болохо. Монгол гүрэнэй ажаһуугшадые хүлеэн абахабди, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, элүүрые хамгаал­гын сайд Евгения Лудупова тэмдэглээ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ