Засаг түрэ 6 mar 2024 465

Байгалай уһандал...

Мартын 2-то Ивалгын аймагай Табхар тосхондо һэльбэн шэнэлэлгын удаа уһа сэбэрлэдэг станци нээгдэбэ. Ивалгын аймагай 18 000 ажаһуугшадые энэ станци уһаар хангадаг.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Табхар, Ивалга, Доодо Ивалга һууринууд сэбэр уһатай болобо. Ажаһуугшад шанартай уһаар хангагдажа эхилээ. Сэбэр уһан - бэеын энхэ элүүр, бэеын элүүр - һайн ажаһуудалай нүхэсэл.

«Сэбэр уһан» гэжэ түсэл Россиин Юрэн­хылэгшын даабаряар 2030 он болотор утадхагдаба. Бидэ Буряад орондоо энэ ажал үргэлжэлүүлхэбди, зониие шанартай сэбэр уһаар хангахабди. Табхарай станциин уһан Байгалай уһандал амтатай, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэм­дэглэбэ.

Мүнөөдэр Табхар, Иволгинск, Доодо Ивалга һууринуудай 4,5 мянган ажаһуугшад сэбэр уһаар хангагдана, бэшэниинь бүлүүртэй худагуудһаа уһаяа абана. Шэнэлэгдэһэн станциин хүсэ шадал үшөө 2,5 мянган зониие уһаар ханга­ха аргатай.

Ивалгын аймагта холбоото ула­сай «Сэбэр уһан» түсэлэй шугамаар 3-дахи объект ашаглалда тушаагдаба. Уһа сэбэрлэлгын хуушан станциин һэльбэн шэнэлэлгэдэ 64 сая түхэриг шэглүүлэгдэһэн байна.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа